دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)

بررسی عوامل مؤثر در اعتیاد جوانان 14 تا 29 ساله شهر تهران، براساس نظریة آگنیو

رضا عبدالرسولی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1387، ، صفحه 79-113

چکیده
  اعتیاد از جمله مسائل اصلی کشور محسوب می‌شود. به دلیل تعدد عوامل اعتیاد و پیچیدگی علل گرایش به آن، نظریة منسجمی در خصوص تبیین این عامل شکل نگرفته و به‌رغم اهمیت، نظریه‌های مطرح در این زمینه، از قابلیت تبیین بالایی برخوردار نیستند. نظریة آگنیو با طرح بحث متفاوت دربارۀ منابع انحراف، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین هدف ...  بیشتر

نقش جهانگردی در فرایند همگرایی و توسعۀ فرهنگی کشورهای اسلامی

علی شماعی

دوره 9، شماره 1 ، اردیبهشت 1387، ، صفحه 81-106

چکیده
  این مقاله با روش توصیفی‌ ـ تحلیلی در پی آن است که آثار جهانگردی را در همگرایی و توسعۀ فرهنگی جوامع اسلامی تبیین کند. در این مقاله، عوامل گوناگون رکود جهانگردی بین کشورهای اسلامی در دو دستة، عوامل درونی و بیرونی بررسی و تحلیل می‌شود. با توجه به سابقة صنعت جهانگردی به‌ویژه جهانگردی زیارتی در جهان اسلام، جهانگردی به اشکال گوناگون ...  بیشتر

احساس ناامنی اجتماعی شهروندان تهرانی با تمرکز بر انتشار اخبار حوادث خشونت بار یک سال اخیر

سیدمجتبی رضوی طوسی؛ محمدحسین ساعی

دوره 12، شماره 16 ، اسفند 1390، ، صفحه 83-127

چکیده
  نیاز به امنیت و احساس امنیت اجتماعی برای هر جامعه‌ای امری مسلم است که همۀ دولت‏ها و جوامع برای فراهم کردن آن در تلاش هستند. طبق تعریف، امنیت دارای دو بُعد است: بُعد عینی (محافظت در مقابل خطر عینی) و بُعد ذهنی (احساس ایمنی)؛ از میان این دو مؤلفه از دیدگاه بسیاری از کارشناسان، احساس ناامنی حتی بدتر از خود ناامنی است؛ وقوع جرم یا پدیدۀ ...  بیشتر

فرهنگ ایرانی در عصر جهانی شدن (مورد مطالعه فرهنگ نوروز)

حاکم قاسمی؛ زهرا ناظری

دوره 13، شماره 19 ، آبان 1391، ، صفحه 91-112

چکیده
  نوروز از آئین‌های کهن ایرانیان و نماد فرهنگ ایرانی از دورة باستان تا امروز پایدار مانده است. با ظهور فرایند جهانی شدن، شرایط جدیدی برای فرهنگ‌ها رقم خورده است. وضعیتی که می‌تواند به از بین رفتن فرهنگ‌های بومی و آئین‌های کهن منجر شود. پرسش این است که نوروز در مواجهه با فرایند جهانی شدن چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟ برای پاسخ به ...  بیشتر

اهداف و انگیزه‌های عضویت کاربران در شبکه‌های اجتماعی مجازی (مطالعه‌ای دربارة جوانان شهر تهران)

محمود شهابی؛ قدسی بیات

دوره 13، شماره 20 ، اسفند 1391، ، صفحه 61-86

چکیده
  مقالة حاضر علل حضور کاربران جوان تهرانی در شبکه‌های اجتماعی مجازی را مورد بررسی قرار داده است. این مطالعه مبتنی بر چارچوب نظری استفاده و رضامندی و با انجام مصاحبه‌های عمقی بدون ساختار، انگیزه‌ها و اهداف عضویت جوانان در این شبکه‌ها را با وجود ممنوعیت قانونی دسترسی به برخی از آنها شناسایی نموده است. یافته‌ها حاکی از آن است ...  بیشتر

سیاست‌گذاری فرهنگی در وضعیت آنومی فرهنگی و اجتماعی

وحید خاشعی- رضا مستمع

دوره 14، شماره 24 ، اسفند 1392، ، صفحه 63-81

چکیده
  در شهرهای در حال توسعه، در پی بالا رفتن تراکم جمعیتی و به‌تبع پیدایش تراکم اخلاقی، بروز آسیب‌های اجتماعی اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌آید. در چنین شرایطی در جامعه، اختلال‌های اخلاقی، ارزشی و عدم تطابق در هنجارها، مجال بروز یافته و تعادل معمول حیات اجتماعی به مخاطره می‌افتد. در این صورت نابسامانی در جامعه حادث می‌شود ...  بیشتر

نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در توسعه جامعه مدنی ایران

هادی خانیکی؛ یوسف خجیر

دوره 19، شماره 44 ، اسفند 1397، ، صفحه 71-97

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.148820.2571

چکیده
  این پژوهش به شناسایی نقش مثبت و منفی شبکه‌های اجتماعی مجازی در توسعه جامعه مدنی ایران و میزان استفاده از هر یک از آنها در بین فعالان مدنی شهر تهران پرداخته است. این پژوهش از نوع آمیخته کیفی و کمی و روش آن مصاحبه عمیق و پیمایش بوده است. جامعه آماری در بخش کیفی صاحب‌نظران دانشگاهی و فعالان مدنی و حزبی که از بین آنها 25 نفر با نمونه‌گیری ...  بیشتر

بررسی شیوه‌های طبقه‏‌بندی اعضا در تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی: رویکردی تحلیل گفتمانی به برنامه‌های متمرکز بر موضوع‏‌های دینی «پرگار»

محمدمهدی فرقانی؛ حسین بصیریان جهرمی؛ سارا مهدوی

دوره 16، شماره 29 ، خرداد 1394، ، صفحه 73-99

چکیده
  طبقه ‏بندی اعضا[1]، اصطلاحی است که ابتدا هاروِی ساکس[2] در اواسط دهة 1960 مطرح کرد. کوشش‌های اولیة ساکس به ارائة طرح اولیه‏ای از ابزار طبقه ‏بندی اعضا (MCD)[3] انجامید که در آن به خودِ طبقه‏ها و ویژگی‌هایشان پرداخت. مقالة حاضر، با هدف بررسی شیوه‌های طبقه‏بندی اعضا به‌مثابه رویکردی تحلیل گفتمانی، با بررسی برنامه‌های متمرکز بر موضوع‌های ...  بیشتر

طراحی الگوی نقش سواد رسانه ای در ارتقای سرمایه اجتماعی در شهر یزد

داود پاک طینت مهدی آبادی؛ فائزه تقی پور؛ حسن درزبان رستمی

دوره 22، شماره 56 ، دی 1400، ، صفحه 75-102

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.221787.3027

چکیده
  پژوهش پیش رو با هدف طراحی الگوی نقش سواد رسانه‌ای در ارتقای سرمایۀ اجتماعی در شهر یزد و با بهره‌گیری از روش گراندد تئوری انجام شد و از نوع کیفی و بنیادی است. داده‌ها با مصاحبۀ عمیق نیمه‌ساختاریافته با 19 نفر از متخصصان استخراج شدند و برای انتخاب افراد از روش نمونـه‌گیـری نظری تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شد. در ادامه، مصاحبه‌ها ...  بیشتر

پایش نقش فرایند پذیرش AIDA در تأثیر تبلیغات رسانه ‌ای بر کاهش تصادفات

رضا انتخابی؛ علی قربانی

دوره 19، شماره 42 ، شهریور 1397، ، صفحه 77-96

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.109297.2311

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی نقش رسانه در کاهش تصادفات به وسیله فرایند پذیرش تبلیغات می‌باشد. برای بررسی میزان تأثیر رسانه در کاهش تصادفات از مدل فرایند پذیرش AIDA استفاده شده و تبلیغات تلویزیونی به‌عنوان رسانه انتخاب شده است. روش تحقیق کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری 6000 نفر از رانندگان مسافری و نمونه آماری 361 ...  بیشتر

نیازسنجی برنامة آموزش سواد رسانه‌ای در مدارس

عباس تقی زاده؛ علی اصغر کیا

دوره 15، شماره 26 ، تیر 1393، ، صفحه 79-104

چکیده
  سواد رسانه‌ای، مهارتی حیاتی برای زیستن در عصر کنونی است. در این مقاله، ضرورت، اهداف، محتوا، شیوۀ اجرا، تدریس، ارزشیابی و محدودیت‌های ورود  آموزش سواد رسانه‌ای به مدارس کشور با روش مطالعۀ کتابخانه‌ای، اسنادی و دلفی از دیدگاه صاحب‌نظران بررسی شده است. یافته‌ها نشان داد بومی‌سازی و ورود آموزش سواد رسانه‌ای به مدارس، منجر به ...  بیشتر

بازنمایی طلاق در سینمای دهه هشتاد ایران

مهدی سلطانی گردفرامرزی؛ احمد پاکزاد

دوره 17، شماره 33 ، خرداد 1395، ، صفحه 79-107

https://doi.org/10.22083/jccs.2016.15429

چکیده
  در این مقاله، هدف ما پاسخ به این پرسش اساسی است که فیلم‌های سینمایی دهه هشتاد شمسی طلاق را چگونه بازنمایی و برساخت کرده‌اند؟ این پرسش در چارچوب نظریه بازنمایی مطرح شده و برای پاسخ به آن، 21 فیلم تولید شده در این دهه که مسئله طلاق محور اصلی روایت‌شان بود، به روش تحلیل محتوا  بررسی شده است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که فیلم‌های ...  بیشتر

حوزة عمومی و گفتگو در فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی (بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر گفتگوی میان فرهنگ‌ها)

بهجت یزدخواستی؛ صمد عدلی‌پور؛ الهام کیخائی

دوره 14، شماره 21 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 81-101

چکیده
  دغدغه‌های فزاینده نسبت به حفظ و ارتقای امکان همزیستی مسالمت‌آمیز و عادلانه در سطوح ملی و فراملی، اهمیت گفتگو را به‌طور بی‌سابقه‌ای مهم کرده است. به همین دلیل، عوامل و زمینه‌های مؤثر بر گفتگو موضوع پژوهش‌های گوناگون قرار گرفته است. از جملة این عوامل، شبکه‌های اجتماعی مجازی هستند که عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی ...  بیشتر

تحلیل تماتیک جوک‌های مبادله شده در برنامه «اتاق جوک»

خدیجه سفیری؛ زهرا شهرزاد

دوره 17، شماره 35 ، آذر 1395، ، صفحه 81-108

https://doi.org/10.22083/jccs.2016.42564

چکیده
  این پژوهش با تحلیل تماتیک جوک‌های مبادله‌شده در نرم‌افزار تلفن همراه «اتاق جوک»، در پی فهم آن است که چه مقولاتی با وساطت جوک‌ها میان مخاطبان و تولیدکنندگان جوک مبادله می‌شود و هر یک از رویکردهای کلان جامعه‌شناختی از چه منظری به تحلیل جوک‌ها و به‌طورکلی محتوای طنز می‌پردازند. به‌این منظور پس از معرفی رویکردهای کلان مواجهه ...  بیشتر

مطالعۀ تجربۀ استفاده از رسانه‌های دیداری از منظر نظریۀ ذهن بسط‌یافته

میثم محمدامینی

دوره 23، شماره 58 ، تیر 1401، ، صفحه 81-104

https://doi.org/10.22083/jccs.2021.250319.3183

چکیده
  نظریه‌پردازی دربارۀ رسانه‌های دیداری متأثر از نگاه حاکم بر فلسفۀ ذهن و علوم شناختی عمدتاً در چارچوب‌های بازنمودگرایانه بوده است؛ اما نظریه‌های بازنمودگرایانه، سوای ایرادهای معمول خود، درمورد رسانه‌های دیداری با یک دشواری خاص مواجه هستند. از منظر بازنمودگرایانه، تجربۀ استفاده از رسانه‌های دیداری موردی استثنایی و کاملاً مستقل ...  بیشتر

ابعاد فرهنگ در جامعة آرمانی قرآنی

علی سروری‌مجد

دوره 13، شماره 18 ، شهریور 1391، ، صفحه 83-111

چکیده
  جامعة آرمانی یکی از آرزوهای بشر بوده و هست. یکی از شاخص‌های تحقق چنین جامعه‌ای ارتقاء فرهنگ در تمام شئون آن است. در این مقاله به‌طور اختصار به این سوال پاسخ داده می‌شود که فرهنگ چگونه در تحقق جامعة آرمانی قرآنی نقش‌آفرینی می‌کند؟ لذا به چند بعد از ابعاد فرهنگ در جامعة آرمانی مانند شکوفایی عقل، گسترش دانش، برادری و محبت، سلامت ...  بیشتر

دلایل و انگیزه حضور مخاطبان در تئاترهای طنز و عامه‌پسند سطح شهر تهران: رویکردی مردم‌نگارانه

محمدهادی همایون؛ سیدجواد یوسفی؛ رضا امینی هرندی

دوره 16، شماره 31 ، آذر 1394، ، صفحه 83-104

چکیده
  تئاتر یا نمایش از نخستین نمونه‌های هنری بشر است که نمی‌توان نقش آن در جامعه و اثر‌گذاری آن‏را بر فرهنگ نادیده گرفت. در طول تاریخ و مقارن با تغییرات اجتماعی و فرهنگی، تئاتر نیز قالب‌ها، فرم‌ها و سلیقه‌های مختلفی را به خود دیده که یکی از برجسته‌ترین آن‌ها گونه طنز و کمدی است که بیش از سایر گونه‌ها عامه‌پسند بوده و مخاطبان بسیاری ...  بیشتر

آیندۀ مصرف رسانه‏‌ای مخاطبان: مطالعۀ موردی با روش دلفی

حسن خجسته باقرزاده؛ ملیکا بردبار؛ سید وحید عقیلی

دوره 19، شماره 43 ، آذر 1397، ، صفحه 83-106

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.142894.2524

چکیده
  امروزه مصرف رسانه‌ها در سراسر جهان بسیار بالاست و با پیشرفت فناوری، فرصت‌های بیشتری برای انتخاب مخاطبان در موقعیت­ها، مکان‌ها و با رفتارهای مختلف در سراسر جهان ایجاد شده است. این فرصت، سپهر رسانه­ای را گسترده‌ترکرده و شیوه‌ای را که مخاطبان در آن تعامل و استفاده می‌کنند، تغییر داده است. در دهه‌های اخیر، با توجه به تغییرات ...  بیشتر

تحول بازنمایی دیگری در انیمیشن‌های برنده جایزه اسکار

اعظم راودراد؛ مانیا عاله‌پور

دوره 17، شماره 36 ، اسفند 1395، ، صفحه 85-105

https://doi.org/10.22083/jccs.2017.46341

چکیده
  این مقاله با استفاده از روش نشانه‌شناسی سه سطحی بارت به تحلیل ده انیمیشنی که در ده سال (2014-2005) موفق به کسب جایزة اسکار شده‌اند، از نظر چگونگی بازنمایی«دیگری» و دلالت‌های ایدئولوژیکی که در مورد آن وجود دارد، می‌پردازد. در این پژوهش مطالعه شیوه بازنمایی نژاد و جنسیتِ «دیگری» دو مؤلفه اصلی است. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد ...  بیشتر

نقش سواد رسانه‌ای در تعدیل اعتیاد اینترنتی (مطالعۀ موردی: دانش‌آموزان مقطع متوسطۀ دوم چهارمحال و بختیاری)

محمدمهدی فرقانی؛ یاسین خدامرادی

دوره 20، شماره 45 ، خرداد 1398، ، صفحه 85-102

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.140379.2500

چکیده
  هدف پژوهش، بررسی نقش سواد رسانه­ای در تعدیل اعتیاد اینترنتی است. این پژوهش با روش آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعۀ آماری، دانش­آموزان پایۀ سوم مقطع متوسطۀ دوم استان چهارمحال و بختیاری است که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای به تعداد 40 نفر در دو گروه کنترل و آزمایش انتخاب شدند. ابزار پژوهش ...  بیشتر

بررسی مفهوم و جایگاه سبک هنری در هنر عامه

محمد معین الدینی؛ احمد نادعلیان؛ محسن مراثی

دوره 15، شماره 27 ، مهر 1393، ، صفحه 87-110

چکیده
  این مقاله با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی ضمن برشمردن برخی از ویژگی های عمده هنر عامه به بررسی نقش و جایگاه سبک در آن می پردازد. هنر عامه به مثابه آیینه ای رو به فرهنگ عمومی، پیشینه تاریخی، آرمان ها و آرزوهای یک جامعه است. ویژگی هایی مانند جمعی بودن، ساختار ساده، احساسات گرایی، روایت گری، و توانایی برقراری ارتباط با لایه های مختلف ...  بیشتر

چگونگی توسعۀ ارتباطات برند - مصرف‌کننده در شبکه‌های اجتماعی نوین: (مطالعۀ کاربران اینستاگرام در شهر تهران)

محمود خانزاده؛ پژمان جعفری؛ فرهاد غفاری

دوره 20، شماره 48 ، دی 1398، ، صفحه 87-111

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.148584.2569

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر ایجاد و تقویت ارتباطات برند‌ها و مصرف‌کنندگان در شبکه‌های اجتماعی و تاثیر این ارتباطات بر برند‌ها است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کاربران شبکه‌ی اجتماعی اینستاگرام هستند که عضو اجتماعات برند صنایع غذایی/ نوشیدنی و آرایشی/ بهداشتی هستند. با استفاده از سه معیار بیشترین دنبال کننده، بیشترین میزان ...  بیشتر

مدل اندازه‌گیری دینداری جوانان

حسن کلاکی؛ مرتضی نیازخانی

دوره 11، شماره 12 ، اسفند 1389، ، صفحه 89-123

چکیده
  مدل اندازه‌گیری دینداری جوانان؛ ابتدا بر پایه‌ ابعاد پنجگانه‌ مدل گلاک و استارک شاخص‌سازی شده؛ سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به دنبال شناسایی دقیق ابعاد پنجگانه‌ فوق مورد بررسی قرار گرفته است. روابط بین ابعاد پنجگانه‌ دینداری بر پایه‌ رویکرد هیجانی روان‌شناسانی نظیر ماندلر، شاختر، آرنولد و انطباق دیدگاه‌های ...  بیشتر

بررسی علل اقبال به پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران

سید مجتبی رضوی طوسی؛ مهدیه احسانی

دوره 11، شماره 9 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 89-112

چکیده
  فیلم سینمایی اخراجی‌ها، به فروش بالا و بی‌سابقه‌ای در تاریخ سینمای ایران دست یافته است. دریافت زمینه‌ها و علل این موفقیت، بر اساس این نظریه که فروش بالا نشان از رضایت مخاطب سینما دارد، فعالان این حوزه را در سیاست‌گذاری‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌های آینده یاری خواهد کرد. بدین منظور پژوهشی پیمایشی از طریق نظرسنجی ...  بیشتر

روش تبیین نقشه مهندسی فرهنگی کشور

برزو فرهی بوزنجانی

دوره 10، شماره 5 ، اردیبهشت 1388، ، صفحه 89-117

چکیده
  در مهندسی فرهنگ شناخت دقیق نظام باورها و اعتقادات، نظام ارزش‌ها و نگرش‌ها و نظام رفتارها در سطوح و لایه‌های مختلف فرهنگی اقدام و روابط منطقی بین اجزا آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در حالی که مهندسی فرهنگی کشور یعنی بازطراحی وحدت‌بخش و هدفمند نظام فرهنگی مهندسی شده به عنوان یک نظام یکپارچه و واحد. تبیین نقشه مهندسی ...  بیشتر