نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

. دکترای تخصصی ارتباطات استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی moh.rasouli@yahoo.com

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آزمون مدل پذیرش فناوری و تاثیر ارزش‏های فرهنگی های هافستد (مردانگی/زنانگی، ابهام‏گریزی، فردگرایی/جمع‏گرایی و فاصله قدرت) بر پذیرش فناوری اینترنت در بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی با استفاده از رویکرد مدل‏یابی معادلات ساختاری انجام گرفت. تعداد 275 نفر از این دانشجویان با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای نسبتی به مثابه نمونه انتخاب شدند. نتایح تحقیق نشان داد که ارزش‏های فرهنگی مردانگی/زنانگی اثر مثبتی بر متغیرهای مدل پذیرش فناوری (سودمندی و سهولت استفاده ادراک‏شده) دارند. اثر ابهام‏گریزی نیز بر این متغیرها منفی بود. اثر فاصله قدرت نیز بر سهولت استفاده ادراک‏شده منفی و معنادار بود. شاخص‏های برازش مدل نیز نشان دادند که الگوی نظری ارائه شده با داده‏های گردآوری‏شده برازش مناسبی دارد. در مورد نتایج و کاربردهای تحقیق نیز بحث شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural Equation Model of Relationship between Cultural Values and Cognitive Beliefs withI use among under Graduate Students of Allameh Tabatabai University

نویسنده [English]

  • Mohammadreza Rasouli,

Assistant Professor of Communication, Islamic Azad University

چکیده [English]

This study was conducted with the aim of testing the technology acceptance model and the impact of Hofstede cultural values (masculinity/femininity, uncertainty avoidance, individualism/collectivism, and power distance) on Internet technology acceptance among the students at the University of Allameh Tabatabai using the structural equation modeling approach. among these students, 275 were sampled, using random categorical sampling method. Research results suggested that masculinity/femininity cultural values have a positive impact on variables of the technology acceptance model (perceived usefulness and perceived ease of use). The effect of uncertainty avoidance on these variables was also negative. The impact of power distance on perceived usefulness was also negative and significant. Fitting indices of the model indicated that the theoretical model put forward befit the data collected. Research results and implications were discussed too.

ابراهیم آبادی، حسین (1388). الگوی استفاده از اینترنت: محیط یادگیری و بافت فرهنگی اجتماعی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی. دوره دوم، شماره 7، 118-97.
امانی ساری بگلو، جواد، غلامعلی لواسانی، مسعود، اژه ای جواد و خضری آذر، هیمن (1390). رابطه ارزش‏های فرهنگی و متغیرهای فردی با میزان استفاده از رایانه در دانشجویان، مجله علوم رفتاری. دوره 5- شماره 1، 10-1.
گیدنز ، آنتونی (1386). جامعه شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.
هدایتی، سید هاشم (1385). ارایه مدل تدوین استراتژی مبتنی برفرهنگ مورد ایران ، رساله دکترا،  موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‏ریزی.
 
Akour, I. (2006). Factors influencing faculty computer Literacy and use in Jordan: A multivariate analysis. Doctoral Dissertation, Louisiana Tech University.
Amant, K. (2002). When cultures and computers collide: rethinking computer-mediated communication according to international and intercultural communication Expectations. Journal of Business and Technical Communication, 16(2), 196-215.
Chin, W.W. (1998). Issues and opinion on structural equation modeling. MIS Quarterly, 2(1), VII- XVI.
Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319–340.
Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models. Management Science, 35(8), 982–1003.
Fandy, M. (2000). Information technology, trust, and social change in the Arab world. The Middle East Journal, 54(3), 378-393.
Gefen, D., Straub, D.W., & Boudreau, M.-C. (2000). Structural equation modeling and regression: Guidelines for research and practice. Communications of the Association for Information Systems, 3(1).
Hadizadeh Moghadam, A. & Assar, P. (2008). the relationship between national culture and E-adoption: A case study of Iran. American Journal of Applied Sciences, 5(4), 369-377.
Hair, J.E, Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E. & Tatham, R.L. (2006). Multivariate data analysis (6th edn). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
Harris, R. & R. Davison. (1999). Anxiety and involvement: Cultural dimensions of attitudes toward computers in developing societies. Journal of Global Information Management, 7(1), 26-39.
 
Hasan, H. and G. Ditsa. (1998). The Impact of Culture on the Adoption of IT: An Interpretive Study. International Journal of Global Information Management,  7(1), 5-15.
Hill, C. , K. Loch, D. Straub, and K. El-Sheshai. (1998). A Qualitative Assessment of Arab Culture and Information Technology Transfer. Journal of Global Information Management,  6 (3),  29-38.
Hofstede, G. (1980). Cultural consequences: International differences in work-related values. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
Hofstede, G., Hofstede, G. j., and Minkov, M. (2010). Culture and organization: Software of the mind. (3ed). New York: McGraw-Hill.
Karahanna E, Straub D. (1999). The psychological origins of perceived usefulness and ease of use. Information and Management, 35(4), 237-250.
Kline, R.B. (2011). Principles and practice of  structural equation modeling. Second Edition, New York:  The Guilford Press.
Ryan, R. M., and  Deci, E. L. (2000). The what and why of goal pursuits: human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268.
Schein, E. (1996). Culture: The Missing Concept In Organization Studies. Administrative Science Quarterly,  41 (2), 229-240.
Srite, M. (2000).  The influence of national culture on the acceptance and use of information technologies: An empirical study. Doctoral dissertation, Florida State University.
Srite, M. (2006). Culture as an explanation of technology acceptance differences: an empirical investigation of Chinese and US users. Australasian Journal of Information Systems, 14(1), 5- 26.
Srite, M., Karahanna, E. (2006). The role of espoused national cultural values in technology acceptance. MIS Quarterly, 30 (3), 679–704.
Srite, M., Thatcher, J.B., Galy, E. (2008). Does within-culture variation matter? An empirical study of computer usage. Journal of Global Information Management, 16 (1), 1-25.
Triandis, H., C. (2001). Individualism-collectivism and personality. Journal of Personality, 69(6), 909-912.
Veiga, J., S. Floyd, and K. Dechant. (2001). Toward Modeling the Effects of National Culture on IT
Implementation and Acceptance. Journal of Information Technology,  16 (3), 145-158.