روش ارجاع‌دهی و تنظیم منابع

درونِ متن: روش ارجاع نویسی مقالات علمی «مطالعات فرهنگ - ارتباطات» درون‌متنی و داخل پرانتز است؛ نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار اثر و شمارۀ صفحه یا صفحاتی که مطلب از آن برداشته شده است، باید در متن ذکر شود (نام خانوادگی، سال، شمارۀ صفحه). برای منابع فارسی (تألیف یا ترجمه) حتماً نام نگارنده به فارسی و سال انتشار اثر به شمسی نوشته شود و برای منابع لاتین حتماً نام به انگلیسی و سال به میلادی نوشته شود.

- در صورتی که منبع یک نویسنده داشته باشد: (نام خانوادگی نویسنده، سال نسخۀ استفاده‌شده، صفحه یا صفحات / Author’s name, year, page number). مثال: (احمدی، 1397، 48)؛ (Ahmadi, 2018, 48)

- در صورتی که منبع دو نویسنده داشته باشد: (نام خانوادگی هر دو نویسنده، سال نسخۀ استفاده‌شده، صفحه یا صفحات / Both authors’ name, year, page number). مثال: (احمدی و صابری، 1397، 48)؛ (Ahmadi & Saberi, 2018, 48)

- در صورتی که منبع سه نویسنده یا بیش از سه نویسنده داشته باشد، برای اولین بار نام تمام نویسندگان ذکر می‌شود (نام خانوادگی همۀ نویسندگان، سال نسخه استفاده‌شده، صفحه یا صفحات / All authors’ name, year, page number) و در دفعات بعدی فقط نام نویسندۀ اول و پس از آن عبارت «و همکاران» (در نسخۀ انگلیسی .et al) ذکر می‌شود (نام خانوادگی نویسندۀ اول و همکاران، سال نسخه استفاده‌شده: صفحه یا صفحات / First author’s name et al., year, page number). مثال: بار اول: (احمدی، صابری، محمدی و کاشفی، 1397، 48)؛ (Ahmadi, Saberi, Mohammadi & Kashefi, 2018, 48). دفعات بعد: (احمدی و همکاران، 1397، 48)؛ (Ahmadi et al., 2018, 48)

در صورتی که نام نویسندگان در متن برده شود، فقط سال و (در صورت امکان) شمارۀ صفحۀ منبع ذکر می‌شود. مثال: .... احمدی و صابری (1397، 48) در پژوهش خود دریافتند که ..../ و در نسخۀ انگلیسی:

A study by Ahmadi and Saberi (2018, 48) showed that ...

و در صورتی که نویسندگان سه نفر یا بیشتر باشند، بار اول نام همۀ نویسندگان در متن و تاریخ و شماره صفحه در پرانتز و از دفعات بعد نام نویسندۀ اول و پس از آن عبارت «و همکاران» و سپس تاریخ و شماره صفحه در پرانتز ذکر می‌شود. مثال:

بار اول: احمدی، صابری، محمدی و کاشفی (1397، 48) در پژوهش خود دریافتند که ....

دفعات بعد: احمدی و همکاران (1397، 52) با تکیه بر نتایج این پژوهش.... / و در نسخۀ انگلیسی:

A study by Ahmadi, Saberi, Mohammadi & Kashefi (2018, 48) showed that ...

According to the results of their research, Ahmadi et al. (2018, 52) proclaimed that ...

 منابع و مأخذ: روش تنظیم منابع، در فهرست پایان مقاله به‌صورت زیر است:

 

سبک ارجاعدهی در نشریات علمی وزارت عتف

 به‌منظور ارتقای نمایانی و افزایش دقت تحلیل‌های استنادی نشریات به ویژه ضریب تأثیر آن‌ها، کیفیت ارجاعات بسیار حائز اهمیت است. ازاین‌رو، پایبندی به سبکی استاندارد و واحد در ارجاعدهی در نشریات ضروری است.

مثال‌هایی از سبک استنادی استاندارد (APA) در ذیل آمده است. 

مقاله با یک نویسنده

 

Fukugawa, N. (2022). Effects of the quality of science on the initial public offering of  university spinoffs: evidence from Japan. Scientometrics, 127(8), 4439-4455.

 

بنی‌اسدی، نازنین(١٣٨٣). مدیریت مشارکتی معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعه مدنی دانش‌آموزان. روان‌شناسی تربیتی، 34(2)، 175-198.

 

 مقاله با ۲ نویسنده

 

 Haunschild, R., & Bornmann, L. (2022). Relevance of document types in the scores’ calculation of a  specific field-normalized indicator: Are the scores strongly dependent on or nearly independent of the  document type handling?. Scientometrics, 127(8), 4419-4438.

 

شجاعی، حسین و ثقفیان، علی(١٣٩٦). تأثیر شناخت تحولات تاریخی زبان عربی بر گسترۀ پژوهش‌های ریشه‌شناسی. مطالعات قرآن و حدیث، 11(21)، 5-28.   

 

مقاله با ۳ نویسنده

 

Vakkari, P., Chang, Y. W., & Järvelin, K. (2022). Largest contribution to LIS  by external disciplines as measured by the characteristics of research  articles. Scientometrics, 127(8), 4499-4522.

 

وزیری، اسماعیل، نقشینه، نادر و نوروزی چاکلی، عبدالرضا (١٣٩٨). موانع و چالش‌های اشتراک‌گذاری داده‌های پژوهشی. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 9(2)، 5-23.  

 

مقاله با بیش از ۳ نویسنده

 

Wheeler, J., Pham, N. M., Arlitsch, K., & Shanks, J. D. (2022). Impact factions:  assessing the citation impact of different types of open access  repositories. Scientometrics, 127(8), 4977-5003.

 

ریاحی‌نیا، نصرت، رحیمی، فروغ، لطیفی، معصومه و الله بخشیان، لیلی (١٣٩٤). بررسی میزان انطباق ربط سیستمی و ربط کاربرمدارانه در پایگاه‌های اطلاعاتی Scholar Google–ISC-SID.  تعامل انسان و اطلاعات، 2(1)، 1-11.  

 

 ضروری است شناسه منحصر به فرد DoI یا DOR یا هر دو در انتهای ارجاعات هر مقاله به شرح زیر درج گردد.  مثال:

رجب‌زاده، محسن، الهی، شعبان، حسن‌زاده، علیرضا، مهرآیین، محمد (١٤٠١). اینترنت اشیا در مدیریت زنجیره تأمین:  مروری نظاممند با استفاده از رویکرد قیف پارادایمی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 37(1)، 59-82.            Doi: 10.52547/jipm.37.1.59

Rajabzadeh, M., Elahi, S., Hasanzadeh, A., & Mehraeen, M. (2022). Internet of Things in  Supply Chain Management: A Systematic Review Using the Paradigm Funnel  Approach. Iranian Journal of Information Processing and Management, 37(1), 59-82.

Doi:  10.52547/jipm.37.1.59

 

کبیری، ابوالحسن (١٣٩٩). سیاست خارجی برگرفته از منظومۀ فکری امام خامنه‌ای(مدظله العالی) و تأثیر آن بر امنیت ملی ج.ا.ایران. مطالعات دفاع مقدس، 6(4)، 55-79.

  Dor: 20.1001.1.25883674.1399.6.4.3.8

 

منابع به 2 صورت باشد:

  1. فارسی (ترجمه انگلیسی نیز در بخش لاتین اضافه شود)
  2. انگلیسی

لطفا  فهرست منابع فارسی را به انگلیسی ترجمه فرمایید، ضروری است در انتهای ارجاع به مقاله‌ای که در اصل به زبان فارسی بوده است به شکل استاندارد (یعنی کامل، یکدست و در کروشه) از عبارت[In  Persian]  استفاده و در به صورت الفبایی در منابع انگلیسی درج فرمایید. 

 

Akbari, A. (2022). Exploring the factors of the organizational structure of knowledge  management in the libraries of medical universities. Health Information Management  Journal, 18 (6), 286-290. https://dorl.net/dor/20.1001.1.17357853.1400.18.6.8.2

 [In  Persian]

 

- مقالۀ کنفرانس

عمرانی، بهروز؛ امینیان، محمد و اسدزاده، شبنم. (۱۳۹۲). شکل‌گیری هسته اولیه یک شهر دستوری در دوران اسلامی، نمونۀ موردی: قلعه نو تبریز. مجموعۀ مقالات دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی. جلد دوم. تبریز: دانشگاه هنر اسلامی تبریز.

Neal, J. T. (1971). Education – technology or art? Conference proceedings of the 15th biennial conference held in Adelaide. Conducted by the Library Association of Australia. Sydney: Library Association.

- کتاب تألیفی

نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان کتاب. شهر محل انتشار: ناشر.

قبادیان، وحید. (1377). بررسی اقلیمی ابنیۀ سنتی ایران. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

Popper, K. R. (2002). The Logic of Scientific Discovery. (2nd ed.). London & New York: Routledge.

- کتاب ترجمه‌شده

گروبه، ارنست. (1375). معماری جهان اسلام (ترجمۀ یعقوب آژند). تهران: مولی.

Luria, A. R. (1968). The mind of a mnemonist: a little book about a vast memory. (L. Solotaroff, Trans.). New York: Basic Books. (Original work published 1967).

- برداشت از فصلی (با نویسندۀ مشخص) از کتابِ دارای گردآورنده یا ویراستار علمی

فخار تهرانی، فرهاد. (1379). حمام‌ها. در معماری ایران (دورۀ اسلامی). گردآوری و تدوین: محمدیوسف کیانی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.

Hartley, J. T., Harker, O. J., & Walsh, D. A. (1980). Contemporary issues and new directions in adult development of learning and memory. In L. W. Poon (Ed.), Aging in the 1980’s: psychological issues. Washington: American Psychological Association.

- کتاب دارای ویراستار علمی یا گردآورنده

حاجی‌قاسمی، کامبیز (ویراستار). (1383). گنجنامه: فرهنگ آثار معماری اسلامی ایران، دفتر هجدهم: حمام‌ها. تهران: دانشگاه شهید بهشتی و انتشارات روزنه.

Driver, E. & Broisen, A. (Eds). (1989). Child sexual abuse. Basingstoke, UK: Macmillan Education Ltd.

- پایان‌نامۀ منتشرنشده

محمدزاده، شبنم. (1395). طراحی منظر قلمرو مسجد کبود (پایان‌نامۀ منتشرنشدۀ کارشناسی ارشد معماری منظر). دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

Little, P. (1965). Helplessness, depression and mood in end stage renal disease. Unpublished master’s thesis, Wits University, Johannesburg, South Africa.

- منابع آنلاین

* برداشت مطلب (با نویسندۀ مشخص) از سایت

هاشمی مقدم، امیر. (1397). چاره‌اندیشی بزرگان گردشگری جهان برای گردشگری ایران. تاریخ مراجعه: 1398/01/20. قابل دسترس در: http://anthropology.ir/article/31900.html.

Holmes, A. (1998). Greenpeace wins media war. Retrieved November 25, 1998. from http://www.independent.co.uk/international/green25.htm

* برداشت مطلب (بدون نویسندۀ مشخص و بدون تاریخ تألیف یا ثبت) از سایت

تعامل شهر و شهروندان با مبلمان. (بی. تا). تاریخ مراجعه: 1397/12/15. قابل دسترس در: تعامل-شهر-و-شهروندان-با-مبلمان-http://www.zibasazi.ir/fa/commentarticle/item/9250

GVU’s 8th WWW user survey. (n.d.). Retrieved August 8, 2000, from http://www.cc.gatech.edu/gvu/user_surveys/survey-1997-10/

 

 نمونۀ آوانگاری منابع فارسی در نسخۀ انگلیسی

-  مقاله‌ای که علاوه بر عنوان فارسی عنوان انگلیسی هم دارد.

Ajorloo, B. & Nami Germi, P. (2015). The contextual recognition of the painted tile works embedded in the historical public bath of Nobar in Tabriz. Bagh-e Nazar, 11(4), 77-88.

- مقاله‌ای که عنوان انگلیسی ندارد.

Saeednia, A. (2000). Pajooheshi dar Rab’e Rashidi [A Research on Rashidi Quarter]. Honar-Ha-Ye-Ziba, 8(0), 47-58.

- کتابی که علاوه بر عنوان فارسی عنوان انگلیسی هم دارد.

Shakouie, H. (2003). New Trends in Philosophy of Geography. Tehran: Gitashenasi.

- کتابی که عنوان انگلیسی ندارد.

Rashid Najafi, A. (2009). Hammam-ha-ye Tarikhi-ye Tabriz [Historical Baths of Tabriz]. Tabriz: Fan Azar Publications.

- کتابی که در اصل به زبانی غیر از فارسی نوشته شده، ولی در مقاله از ترجمۀ فارسی آن استفاده شده باشد.

Giedion, S. (1995). Space, time and architecture: the growth of a new tradition. (Translated from English to Persian by M. Mozayeni). Tehran: Elmi Farhangi Publication.