این فصلنامه از پاییز 1390 با  انجمن برتر  ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات طی تفاهمنامه‌ای همکاری می نماید.