• آیا فصلنامه دارای رتبه علمی - پژوهشی است؟
  • آیا نویسنده مقاله باید دارای رتبه دانشگاهی باشد؟
  • فصلنامه چه مقالاتی را پذیرش می کند؟
  • مدت زمان داوری یک مقاله و چاپ آن چقدر است؟
  • برای دریافت مجله باید به کجا مراجعه کرد؟