هزینه بررسی و انتشار مقاله  مطابق اعلام وزارت علوم و تحقیقات فناوری در این نشریه مبلغ 6000000  ریال (معادل ششصد هزار تومان) می باشد. 

به شماره شبا 780100004001028503014906

شناسه واریز 314028574140203000014003533859

بانک مرکزی بنام انتشارات پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات واریز و تصویر فیش را به صورت خوانا و با کیفیت بهتر  از طریق سامانه ارسال فرمایید. باتشکر

 

لطفاً توجه بفرمایید:

  • مبالغ واریزی قابل برگشت نیست.
  • نویسنده مسئول از زمان اعلام از سوی سایت فصلنامه به مدت هفته فرصت واریزی مبلغ مذکور دارد. در غیر این صورت به منزله انصراف تلقی خواهد شد.