پایش نقش فرایند پذیرش AIDA در تأثیر تبلیغات رسانه ‌ای بر کاهش تصادفات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد،‌گروه مدیریت، واحد ممقان،دانشگاه آزاد اسلامی، ممقان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی نقش رسانه در کاهش تصادفات به وسیله فرایند پذیرش تبلیغات می‌باشد. برای بررسی میزان تأثیر رسانه در کاهش تصادفات از مدل فرایند پذیرش AIDA استفاده شده و تبلیغات تلویزیونی به‌عنوان رسانه انتخاب شده است. روش تحقیق کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری 6000 نفر از رانندگان مسافری و نمونه آماری 361 نفر می‌باشد. از کل نمونه مورد بررسی، 8/25 درصد مجرد و 2/74 درصد متأهل، تحصیلات 15 درصد زیردیپلم، 1/21 درصد دیپلم، 1/24 درصد فوق دیپلم، 8/33 درصد لیسانس و 1/6 درصد فوق لیسانس و بالاتر است. میانگین سن برابر 33/37، کمترین مقدار برابر 25 و بیشترین مقدار برابر 61 سال است. میانگین سابقه کار برابر 27/8، کمترین مقدار برابر 1 و بیشترین مقدار برابر 27 سال است. برای بررسی میزان تأثیر تلویزیون در کاهش تصادفات از مدل AIDA و فرایند پذیرش آن استفاده شده که در نتیجه همه ابعاد آن تأثیرگذار در کاهش تصادفات جاده‌ای می‌باشد. پیشنهادهای کاربردی اجرای برنامه‌های آموزشی، استفاده از بیلبوردهای تبلیغاتی در جاده‌ها، کنترل ورود رانندگان صلاحیت‌دار، تشویق رانندگان غیرحادثه ساز و از پیشنهادهای پژوهشی بررسی رابطه تیپ‌های شخصیتی، بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای در رعایت قوانین می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studing the Role of AIDA Admission Procees between the Impact of Media Advertisibg on Reducing Accidents

نویسندگان [English]

  • Reza Entekhabi 1
  • Ali Ghorbani 2
1 Reza Entekhabi, Master Management Mamaghan Branch, Islamic Azad University, Mamaghan, Iran
2 Ali Ghorbani, Assistant Professor of Business Administration, Payame Noor University, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the role of media in reducing accidents through the admission process. In order to investigate the impact of media on reducing accidents, the AIDA admissin process model has been used and media advertising. The research is applied and descriptive in nature. The statistical population is 6000 passengers and the sample is 361 people. Between the total sample, 25.8% were single and 74.2% were married, 15% were graduates, 21.1% had diplomas, 24.1% had undergraduate degrees, 33.8% had undergraduate degrees and 1.6% had master's degrees and higher. The mean age is 37.33, the lowest is 25 and the highest value is 61 years. The average work record is 8/8, the lowest is 1 and the highest is 27 years. In order to assess the impact of television on reducing accidents, the AIDA model and its adoption process have been used, which results in "all its dimensions affecting the reduction of road accidents." Proposals for the implementation of educational programs, the use of billboards on the road, the control of the entry of qualified drivers Encourage non-accident drivers. From research suggestions, exploring the relationship between personality bridges, examining the impact of professional ethics on compliance with the rules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defensive driving
  • driving culture
  • car accident
  • Media
  • driving behavior
منابع و مأخذ
 بهزاد بصیرت، شهریار و داود دعاگویان(1395). «نقش رسانه در کاهش تصادفات»، فصلنامه مطالعات پژوهشی راهور 169، شماره 18: 169-191.
پاک گوهر، علیرضا و محدثه خلیلی(1388). «بررسی سهم و نقش عوامل 3 گانه مؤثر بر تصادفات در کشور»،فصلنامه علمی ـ ترویجی راهور،  شماره 8: 34-41 .
پورمعلم، ناصر و سیداحسان جعفری نسب(۱۳۹۰). «ارزیابی نقش فرهنگ سازی ترافیکی در راستای کاهش آثار تصادفات و ارتقای نظم و امنیت اجتماعی»، مجله پژوهش‎های راهبردی امنیت و نظام اجتماعی، شماره ۵ : ۱.
جوانمرد، حبیب‎الله؛ طیبه گرگین و علیرضا جعفری(1392). «تأثیر آموزش حمل و نقل جاده‎ای در کاهش تصادفات و تخلفات». فصلنامه مطالعات پژوهشی راهور 135»، شماره 6 : 135-156.
دعاگویان، داود؛ حوریه امین سرخی و منیره رضایی(1395). «بررسی تطبیقی شیوه‎های فرهنگی اصلاح رفتار ترافیکی کاربران در کشورهای توسعه یافته وارائه راهکارهای اجرایی برای ایران»، مطالعات پژوهشی راهور، شماره 1: 117-154. 
رابرتسون، رونالد(۱۳۸۰). جهانی شدن، تئوری های اجتماعی و فرهنگ جهانی، ترجمةکمال پولادی، تهران: نشر ثالث.
رسولی، رضا؛ داود شکیبایی‎فر و رضا شفیع‎زاده گروسی(1394). «تأثیر عوامل انسانی بر وقوع تصادفات رانندگی»، فصلنامه مطالعات پژوهشی راهور 103، شماره 12: 103 – 124.
رضایی، منیره؛ حوریه امین سرخی و داود دعاگویان(1394). «بررسی شیوه‎های فرهنگی اصلاح رفتار ترافیکی کابران در کشورهای توسعه یافته و ارائه راهکارها اجرایی  برای ایران»، فصلنامه مطالعات پژوهشی راهور117، شماره 16: 13.
سیف‎پور، رضا و معصومه شهیادمنش(۱۳۹۵). «بررسی تاثیر طراحی پرتابل سبک زندگی بر تغییر سبک زندگی»، همایش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقارمتی.
  شرافتی، ایوب؛ سعید کشفی و محمدرضا مهماندار(1392). بررسی عوامل موثر در تصادفات جاده‎ای استان لرستان، فصلنامه علمی ترویجی راهور 51،  شماره 22: 17 ـ 19. 
کریمی، سعید( ۱۳۸۲). رسانه‎ها و راه‎های تقویت مشارکت مردم در صحنه‎های سیاسی و اجتماعی ، همایش بین‎المللی مدیریت.
محبیان، علی(۱۳۹2). نقش رسانه‎ها بر فرهنگ‎سازی، مجله مطالعات رسانه‎ای، شماره 20: ۳.
معتمدنژاد،کاظم(۱۳۵۵). وسایل ارتباط جمعى. تهران: دانشکده علوم ارتباطات اجتماعى.
مک کوایل ، دنیس(۱۹۸۸). درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، ترجمۀ پرویز اجلالی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه.
لازار، ژودیت(2012). افکار عمومی، ترجمۀ مرتضی کتبی، تهران، نشر نی.
یزدخواستی، بهجت و بتول محمودمولایی(1388). «نقش رسانه‎ها در کاهش تصادفات»، نخستین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده‎ای و ریلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، 121-132.
 
Oltedal, S., & Rundmo, T.  (2006). The effects of Personality and gender on Risky driving Behavior and accident involvement. Journal of Safety Science, 44, 621-628