احساس ناامنی اجتماعی شهروندان تهرانی با تمرکز بر انتشار اخبار حوادث خشونت بار یک سال اخیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فلسفه دانشکده صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

چکیده

نیاز به امنیت و احساس امنیت اجتماعی برای هر جامعه‌ای امری مسلم است که همۀ دولت‏ها و جوامع برای فراهم کردن آن در تلاش هستند. طبق تعریف، امنیت دارای دو بُعد است: بُعد عینی (محافظت در مقابل خطر عینی) و بُعد ذهنی (احساس ایمنی)؛ از میان این دو مؤلفه از دیدگاه بسیاری از کارشناسان، احساس ناامنی حتی بدتر از خود ناامنی است؛ وقوع جرم یا پدیدۀ ناامنی ممکن است یکی دو قربانی داشته باشد، اما همین حادثه ممکن است هزاران نفر را بترساند و شیوۀ زندگی و طرز تفکر آنها را تغییر دهد. احساس ناامنی می‌تواند عوارض و ضایعه‏های روان‌شناختی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی برجا گذارد.
در یک سال گذشته اخبار جرائم خشن به شکل بی‌سابقه‌ای در کشور منتشر شد و تأثیرهای روانی شدیدی بر جامعۀ ما گذاشت. از این رو، این مقاله در پی آن است تا به این سؤال‏ها پاسخ دهد؛ احساس امنیت اجتماعی شهروندان تهرانی با توجه به انتشار اخبار حوادث خشونت‌بار یک سال اخیر چگونه است؟
این پژوهش نشان می‏دهد که جنسیتِ پاسخگویان در میزان احساس ناامنی شهروندان تهرانی مؤثرترین متغیر است و پس از آن به ترتیب وضعیت تأهل، تحصیلات و در آخر سن افراد در میزان احساس ناامنی مؤثر می‏باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feeling Insecure in Society among Tehranian Citizens focusing on publication of violent incidents during Last Year

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2
1 00
2 00
چکیده [English]

Security feeling is a very crucial element in every society that every government has to try to provide it as good as possible. The security has two dimensions:   The objective dimension (to protect against the objective risk) and the mental dimension (feeling of safety). Some expertises believe that the feeling of insecurity is worse than the insecurity itself. A Crime or insecurity phenomenon may be one or two victims, but the crime may frighten thousands of people also it may change their lifestyle and their thought. The feeling of insecurity can cause some psychological, social, cultural, economical and political injury among people.
During last year the news about violence and crimes became more and more, so it causes psychological impacts on our society. In this article we try to find an answer for this question: How is the feeling of social security among Tehranian citizens, according to recent news of violence during the last year?
This research indicates that the gender of respondents among Tehranian citizens is the most effective variable; after that the marital status, education and the age have impact on the feeling of insecurity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Social security
  • The feeling of Security
  • The Experience of Facing Crimes
  • News events