به نام خدا

دریافت کسب رتبه «الف» فصلنامه علمی «مطالعات فرهنگ - ارتباطات» را به مدیرمسئول،‌ سردبیر، اعضای هیأت علمی و سایر پژوهشگران ارجمند تبریک عرض می کنم. 

رقیه مهری 

مدیراجرایی نشریه