نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم‌ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار علوم‌ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

سواد رسانه‌ای، مهارتی حیاتی برای زیستن در عصر کنونی است. در این مقاله، ضرورت، اهداف، محتوا، شیوۀ اجرا، تدریس، ارزشیابی و محدودیت‌های ورود  آموزش سواد رسانه‌ای به مدارس کشور با روش مطالعۀ کتابخانه‌ای، اسنادی و دلفی از دیدگاه صاحب‌نظران بررسی شده است.
یافته‌ها نشان داد بومی‌سازی و ورود آموزش سواد رسانه‌ای به مدارس، منجر به توانمندسازی دانش‌آموزان در استفادۀ بخردانه از رسانه‌ها، حفظ و تقویت هویت و فرهنگ ایرانی ـ اسلامی خواهد شد. اجرای آزمایشی دوره‌های آموزشی، ارزشیابی توصیفی،  تدوین محتوا و ارائه به شکل تلفیق با متون درسی در دورۀ ابتدایی و ارائۀ کتاب مستقل در دورۀ متوسطه از دیگر یافته‌ها است. همچنین محتوا باید به شناخت انواع رسانه‌ها، تولید، ارزیابی و تحلیل انتقادی متون رسانه‌ای، توجه کند.نتایج نشان داد، بهره‌مندی دانش‌آموزان از آموزش سواد رسانه‌ای و مزایای آن، ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Needs Assessment of Media Literacy Education in Schools

نویسندگان [English]

  • Abbas Taghizadeh 1
  • Aliasghar Kia 2

چکیده [English]

Media literacy is a essential skill for living in the present era. In this paper, objectives, content, procedure, instruction, assessment, and restrictions on the entry of media literacy education in schools by Delphi method  has been reviewed .
The results showed: The localization of media literacy education lead to empower abilities students to media diet, and strengthen Islamic identity and culture.
Pilot implementation of training courses, Descriptive valuation, Combining content  with textbooks in primary and independent book  in high school  are other study findings. Also need to evaluate and critical analysis of media texts.
Results showed Media literacy is essential for students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • needs assessment
  • Media Literacy Education
  • Curriculum
  • Students
منابع و مآخذ
 
باقری، خسرو، (1380). «آسیب و سلامت در تربیت دینی». تربیت اسلامی، شمارۀ 6: 60-13.
باکینگهام، دیوید، (1389). آموزش رسانه‌ای. ترجمۀ حسین سرفراز، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
تقی‌زاده، عباس، (1390). «بررسی مقایسه‌ای سواد رسانه‌ای دختران و پسران دانش‌آموز مقطع متوسطه». پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد علوم‌ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
سند تحول راهبردی نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ‌ایران، (1389). مصوب هشتصد و بیست و ششمین جلسۀ شورای عالی آموزش و پرورش.
شکرخواه، یونس، (1380«نیاز مخاطبان به سواد رسانه‌ای». پژوهش و سنجش، شمارۀ26: 74 .
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، (1390). تهران: وزارت آموزش و پرورش
طلوعی، علی، (1391 ). سواد رسانه‌ای، درآمدی بر شیوۀ  یادگیری و سنجش. تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها.

فتحی واجارگاه، کورش، (1388). اصول برنامه‌ریزی درسی، تهران: ایران زمین.

قاسمی، طهمورث، (1385). «سواد رسانه‌ای،رویکردی جدید به نظارت». رسانه، سال 17، شمارۀ4: 106-85.
 
کافمن، راجر و جری هرمن، (1391). برنامه‌ریزی استراتژیک در نظام آموزشی. ترجمۀ فریده مشایخ و عباس بازرگان، تهران: مدرسه.
کانسیداین، دیوید، (1379). درآمدی بر سواد رسانه‌ای. ترجمۀ ناصر بلیغ، تهران: اداره کل تحقیق و توسعۀ صدا.
ملکی، حسن، (1391).برنامه‌ریزی درسی (راهنمای عمل). تهران: مدرسه.
نصیری،  بهاره و وحید عقیلی، (1391). «بررسی آموزش سواد رسانه‌ای در کشورهای کانادا و ژاپن». نوآوری‌های آموزشی، سال یازدهم، شمارۀ 141:160-137
  Brian O’N, (2010) "Media Literacy and Communication Rights". Ethical Individualism in the New Media Environment The International Communication Gazette, 1748–0485; Vol. 72(4–5): 323–338
 Gencel Bek, M & M Binark, (2009). "A Critical Evaluation of Media Literacy in Turkey". Issues in Information and Media Literacy. Volume1: 29-48.
Hobbs , R& F Richard, (2003). "Measuring the Acquisition of Media –literacy Skills". at: www.ldt.stanford.edu/~pworth/papers/effectiveness-medialit.doc
Hobbs R, (1998) "The Seven Great Debates in the Media Literacy Movement". Journal of Communication, 48(1):16–32.
Hoechsman, M and R. Poymtz, (2012). Media literacy, A Critical Introduction. Blackwell Publishing.
Laitsch, D. (2006). "Media Literacy Training, Commercial Television, and Consumerism in Schools". April 24, 2006  Volume 4 | Number 4.
MPT,(2003)." Media Literacy: Ability of Young People to Function in the Media Society". at: www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/eng/Releases/Broadcasting/news00062.
Oxstrand ,B, (2009). "Media Literacy Education". at: www.amlainfo.org/uploads/r4/cE/r4cEZukacxNYaFFxlMONdQ/NAMLE CPMLE-w-questions.pdf.
 Potter ,W .J, (2008). Media Literacy.4TH  ed. Sage  publication.
Silverblatt, A , J Ferry, B  Finan (2009). Approaches to Media Literacy. M.E. Sharpe  Publications.
Sirku, K & B Sol & G Arnolds, (2010). Media literacy Education. Nordic Perspectives, Nordicom  Publications.
 
Teurlings, J. (2010)." Media Literacy and the Challenges of Contemporary Media Culture". European Journal of Cultural Studies13(3): 359–373.
Tibor, K, (2011)."The Media and the Literacies: Media Literacy, Information Literacy". Digitalliteracy, Media, Culture & Society33(2): 211–221.
UNESSCO, (2011). Media and Information Literacy Curriculum for Teacher. Edited: Alton Grizzle and Carolyn Wilson.