بازنمایی مصرف در فیلم‌های سینمایی دورۀ دفاع مقدس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‏ارشد جامعه‌شناسی، عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم

2 دکتری مدیریت رسانه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

چکیده

مقالۀ حاضر چگونگی بازنمایی مصرف در فیلم‌های سینمایی عصر دفاع مقدس را بررسی می‌کند. پرسش اصلی بررسی حاضر این است که مصرف، چگونه در فیلم‌های سینمایی عصر دفاع مقدس (1367- 1359)، بازنمایی شده و با هویت‌های اجتماعی کنشگران فیلم‌ها گره خورده است؟ روش این مطالعه، تحلیل نشانه‌شناختی است که با به‌کارگیری آن، پنج فیلم سینمایی منتخب ساخته‌شده در این دوره بررسی شده‌اند. این پنج فیلم عبارت‌اند از: سناتور، گل‌های داوودی، اجاره‌نشین‌ها، زرد قناری و عروسی خوبان.
یافته‌ها نشان می‌دهد که همۀ پنج فیلم بررسی‌شده، در سطح رمزگان‌های ایدئولوژیک، مصرف‌گرایی به سبک مدرن را یا نفی می‌کنند یا در حاشیه قرار می‌دهند. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد به جهت حاکمیت گفتمانی متفاوت و حتی متعارض با بسیاری از گفتمان‌های سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی در جهان، در دهۀ 1360 حتی نظریه‌های مرسوم جامعه‌شناختی متداول نیز در این زمینه صدق نمی‌کنند و این مقاله، به نوعی یکی از این نظریه‌ها را در بوته آزمون قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consumption Representation in Iranian Movies of War (Sacred Defense) Era

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2
1 00
2 00
چکیده [English]

Movies reflect our ideas about fundamental social, economic, and political issues. This paper studies how Iranian movies made during Iraq imposed war on Iran called sacred defense era in Iran, represent consumption of goods. The main question is how Iranian movies represent consumption and how consumption relates to identities of personalities in Iranian films. The research method is semiotic analysis and five movies made in the mentioned period have been analyzed by this method. The movies include: Senator, Chrysanthemums, Tenants, Canary   Yellow and Wedding of Nice People. The findings show that because of revolutionary discourse dominance in this era, all of studied movies reject or marginalized conspicuous consumption. In these movies, conspicuous consumption is related to negative personality and plain consumption is related to positive personality. Findings also challenge current sociological theories on consumption and media. This paper tests one of these theories..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumption
  • consumption culture
  • Film
  • Semiotics
  • Representation
  • War (Sacred Defense) Era