دوره و شماره: دوره 13، شماره 17 - شماره پیاپی 49، اردیبهشت 1391 
بازنمایی مصرف در فیلم‌های سینمایی دورۀ دفاع مقدس

صفحه 76-119

مهدی سلطانی گردفرامرزی؛ عبدالله بیچرانلو