نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله با استفاده از روش نشانه‌شناسی سه سطحی بارت به تحلیل ده انیمیشنی که در ده سال (2014-2005) موفق به کسب جایزة اسکار شده‌اند، از نظر چگونگی بازنمایی«دیگری» و دلالت‌های ایدئولوژیکی که در مورد آن وجود دارد، می‌پردازد. در این پژوهش مطالعه شیوه بازنمایی نژاد و جنسیتِ «دیگری» دو مؤلفه اصلی است. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد نگاه نژادی شده در مقایسه با «دیگری» در انیمیشن‌های مورد تحلیل تغییر کرده است و همچنین تحولی صریح در نگاه به زن در این انیمیشن‌ها اتفاق افتاده است. به‌عنوان یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت که بازنمایی دیگری در انیمیشن‌هایی که در سال‌های اخیر برنده جایزه اسکار بوده‌اند، به این صورت است که نژاد و جنسیت افراد نیست که «دیگری» بودن آنها را تعیین می‌کند بلکه افکار، عقاید و رفتار ایشان است که مشخص می‌کند چه کسی دیگری است. بازنمایی دیگری در این انیمیشن‌ها به‌عنوان فردی که مخالف تغییر است، تفاوت‌ها را برنمی‌تابد، پایبند سنت است و به محیط‌زیست آسیب می‌زند از جمله نتایج این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Evolution of Representation the “Other” in the Oscar Winning Animations

نویسندگان [English]

  • Azam Ravadrad 1
  • Mania Alehpour 2

1 Professor at the Department of Social Communication Studies, University of Tehran)Corresponding Author)

2 PhD Student in Communication Studies, University of Tehran

چکیده [English]

In this article the manner of representing the “Other” in 10 animations which succeeded in winning Oscar award during 2005 to 2014 is studied using Barth’s three levels semiotic method. The ideological significations of these animations are also studied. In this research, the way of representing race and gender of "other" are two main components. The result of the research indicate that the racist approach towards the other has changed in animations which are under study. Moreover, there has been a clear change in representing women in these animations. It can be said as a general conclusion that another representation in recent Oscar winning animations is the fact that there is not people’s race and gender which determines their otherness. Instead it is their thoughts, beliefs and actions which determine who is the “Other”. A representation of the other as the one who is against change, does not tolerate differences, is dedicated to traditions and hurts the environment is among the results of this study.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • animation
  • Representation
  • The Other – Media-Oscar
جواهریان، مهین (1387). تاریخچه انیمیشن در ایران، تهران: نشر دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
چندلر، دنیل (1387). مبانی نشانه‌شناسی سینما، ترجمه مهدی پارسا. تهران: انتشارات سوره مهر.
رضوان‌نیا، عاطفه (1393). مطالعه انتقادی سبک‌های روایتگری و نشانه شناسانه پویانمایی. شکرستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران. دانشگاه پیام نور.
سروری زرگر،  محمد (1389). نظریه بازنمایی در مطالعات فرهنگی. آرشیو تحقیقات و مطالعات همشهری آنلاین.
مک کوییل، دنیس (1382). درآمدی بر نظریه‌های ارتباطات جمعی. ترجمه پرویز اجلالی. تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه.
Booker. K.M. (60 0) Disney. Pixar, and the hidden messages of children's films.
Davis. S.(2003). Sex Stereotypes in Commercials Targeted Toward Children: A Content Analysis. Sociological Spectrum. Retrieved at: https://goo.gl/w7H1GM
Emery. R. (1971). Existentialism in the Classroom. Journal of Teacher Education, vol. 22, 1, Retrieved at: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/002248717102200102
Han. K. & Kuchinke. P. (2009). Postmodernism and HRD Theory: Current Status and Prospects. Human Resource Development Review. Vol 8, Issue1. Retrieved at:      http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1534484308330021
 Internet looks. (2015). Online: http://u2s.ir/1z8ds
 Hall. S. )1997).  The Work of Representation, In Cultural.  Representation and Signifying Practice. Sage Publication.Kellner. D. (1979). TV, Ideology, and Emancipatory Popular    Culture.     Socialist Review (May-June).
 L. McPhail. T." (2006). Global Communication : theories, stakeholders, and trend. London:  Blackwell.
Miezoef. N. (1999). An Introduction to Visual Culture. London: Routledge.
Merskin. L.D. (2008). Race and Gender Representations in Advertising in Cable Cartoon Programming. Comparative Literature and Culture. Volume 10 (2008) Issue 2 Nasdaq Stock Market Stock Quotes & Stock Exchange News. Access Date: 5 January, http://www.nasdaq.com/
Rojek. C. (2007).  Cultural Studies. Polity Press.
Sherryl B.G. (1993). Television and the Portrayal of African Americans, and the Development of Children's Attitudes. Children and Television: Images in a Changing Sociocultural World. Newbury Park: Sage, 179-90.