فرهنگ ایرانی در عصر جهانی شدن (مورد مطالعه فرهنگ نوروز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم‌سیاسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

2 کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل

چکیده

نوروز از آئین‌های کهن ایرانیان و نماد فرهنگ ایرانی از دورة باستان تا امروز پایدار مانده است. با ظهور فرایند جهانی شدن، شرایط جدیدی برای فرهنگ‌ها رقم خورده است. وضعیتی که می‌تواند به از بین رفتن فرهنگ‌های بومی و آئین‌های کهن منجر شود. پرسش این است که نوروز در مواجهه با فرایند جهانی شدن چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟ برای پاسخ به این پرسش با استخراج ویژگی‌های نوروز و ویژگی‌های جهانی شدن، قابلیت انطباق‌پذیری فرهنگ ایرانی و نوروز با جهانی شدن تبیین می‌شود. نوروز دارای ویژگی‌های عام انسانی و جهانی است. تأکید بر ارزش‌های اخلاقی و انسانی، ترویج و تحکیم روابط انسانی و نوع‌دوستی، اهمیت دادن به محیط‌زیست و تأکید بر بهداشت و پاکیزگی از ویژگی‌های انسانی و جهانی فرهنگ نوروز است. با توجه به این ویژگی‌ها، این فرهنگ قابلیت انطباق با جهانی شدن را دارد و می‌توان، از فرصت‌های موجود در عرصة جهانی برای حفظ و گسترش این فرهنگ سود جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian Culture in the Globalization Era (Case Study: Nowruz Culture

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2
1 00
2 00
چکیده [English]

Nowruz is an Iranian ancient tradition and an emblem of the Iranian culture. Globalization process has developed a new condition for all cultures that may result in eradication of the indigenous cultures. What will be the destination of Nowruz, as an Iranian culture emblem, in the course of globalization? To answer the question, by eliciting Nowruz features, and globalization features, adaptability of Nowruz to globalization is explained. Nowruz includes features which cover humane and universal aspects. Focusing on ethical and humane values, promoting humane relations and altruistism, paying attention to the environment and emphasizing the health and sanitation are of the humane and universal features of the Nowruz. Regarding the features, Nowruz is capable of adapting to globalization. Thus, it can be saved and promoted through overcoming threats and taking advantage of the available opportunities in the global scene.

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • culture
  • Iranian Culture
  • Nowruz