دوره و شماره: دوره 14، شماره 24 - شماره پیاپی 56، اسفند 1392، صفحه 1-200 

مقاله پژوهشی

فراخواندن مخاطبان از سوی متون علمی عمومی

صفحه 7-25

حمید عبداللهیان - زهرا اجاق


نقش مخاطب در نگاهداشت شبیه‌خوانی

صفحه 99-116

مرضیه پیراوی‌ونک - اقدس نیک‌نفس


آثار فرهنگی گردشگری از نگاه دانشجویان

صفحه 117-138

علی‌اکبر امین بیدختی- نوید شریفی - یحیی توکلی