نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تبلیغ و ارتباطات فرهنگی دانشگاه سوره - کارشناس‌ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی

چکیده

در این  مقاله با توجه به اهمیت و ضرورت ارتقای کارایی و نوآوری روابط‌عمومی‌ها سعی شده است تا در یک بررسی توصیفی و اکتشافی با روش پیمایش و استفاده از دیدگاه تمامی مدیران، رؤسای واحدها یا کارشناسان روابط‌عمومی‌ها شامل 92 سازمان، دربارة محقق کردن آموزه‌های اسلامی در روابط‌عمومی سازمان‌ها، روابط‌عمومی اسلامی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. نتایج نشان‌دهندة این است که مدیران و کارشناسان با انجام وظایفی مانند: صداقت، درستی و راستی، صحت، حقیقت، اعتدال، امانت، انصاف، حفظ حریم خصوصی از  سوی روابط‌عمومی اسلامی موافق هستند. اگرچه تحصیلات و سابقة فعالیت در روابط‌عمومی و  سن مدیران و کارشناسان روابط‌عمومی همبستگی مستقیمی با میزان شناخت آنها از این ویژگی‌ها ندارد ولی نتیجۀ بررسی همبستگی بین رشتۀ تحصیلی با میزان شناخت آنها از این ویژگی‌ها و تمایل به اجرای این وظایف، نشان داد مدیران و کارشناسانی که در رشته‌های مرتبط تحصیل کرده بودند در مقایسه با رشته‌های غیرمرتبط، شناخت بیشتری از ویژگی‌ها و وظایف داشته و تمایل بیشتری به اجرای این وظایف از سوی روابط‌عمومی اسلامی دارند.
بررسی‌ها نشان داد مدیران، رؤسای واحدها یا کارشناسان روابط‌عمومی، موافق اجرای آموزه‌های اسلامی از سوی روابط‌عمومی‌ها هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Amount Islamic Teachings on the Public Relations Tehran

نویسنده [English]

  • Omid Ali Masoudi- Maryam Baghani

چکیده [English]

 In this article we have tried in a descriptive and exploratory survey method and using the views of all managers, heads of departments and experts in public relations includes 92 organizations on Islamic public relations is analyzed, which in the form of 55 statements extracted, and the population agreed with that, along with personal information of managers, heads of departments and public relations experts, gathering with the questionnaire and analyzed using SPSS software. The results indicate that managers and specialists are agreeing with performing the duties of Islamic public relations. Although the age of qualifications and experience in public relations and age of public relations managers and specialists of these features do not have direct correlated with the extent of their familiarity with these features, a study of the correlation between the degree of understanding of these features and tend to perform these tasks shows that managers and experts in related fields educated compared with unrelated fields have greater understanding of the features and tasks are more willing to perform these tasks in the Islamic public relations.
Studies show that managers, heads of departments and public relations experts, are in favor of using Islamic teachings in public relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic public relations
  • Islamic teachings
  • state organizations
  • Public Relations
  • organization