دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
مقاله پژوهشی
تربیت هنری در نظام آموزشی ایران

منیره رضایی

دوره 14، شماره 22 ، شهریور 1392، صفحه 7-29

چکیده
  بعد هنری و زیبایی‌شناسی از جمله ابعاد وجودی انسان است که پرورش آن از طریق تربیت هنری محقق می‌گردد. هدف این مقاله تحلیل و ارزیابی وضع موجود تربیت هنری در نظام آموزشی ایران، شناسایی نقاط قوت و ضعف آن بر اساس مؤلفه‌های اصلی آموزش و پرورش و تعیین چالش‌ها و راهکارهاست. این نوشتار با بهره‌گیری از روش کیفی‌ ـ ‌تحلیلی و با مراجعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش امر به معروف و نهی از منکر در بهبود سرمایة اجتماعی دانشجویان دختر

آذر قلی زاده طیبه رجبی

دوره 14، شماره 22 ، شهریور 1392، صفحه 31-51

چکیده
  هدف این مقاله تعیین نقش امر به معروف و نهی از منکر در بهبود سرمایة اجتماعی در میان دانشجویان دختر است. روش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعة آماری آن، دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان در سال تحصیلی90 ـ 89 به تعداد 944 نفر است. 310 نفر با نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامة محقق ساخته‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
استفاده از اینترنت و احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه دانشگاه باهنر کرمان)

امیر رستگار خالد؛ فاطمه محمدیان

دوره 14، شماره 22 ، شهریور 1392، صفحه 53-89

چکیده
  مقالة حاضر به بحث دربارة احساس امنیت اجتماعی به‌عنوان یکی از نیازهای ضروری بشر در دوران امروز که خصوصاً ارتباطات و اطلاعات یکی از لوازم ضروری آن به‌نظر می‌رسد، می‌پردازد. مطابق با برخی رویکردها، جهانی شدن به‌طور عام و جهانی شدن فرهنگی یکی از عواملی است که امروزه امنیت اجتماعی را به خطر انداخته است. بدین اعتبار سؤال اصلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رویارویی با فرهنگ اسلامی در آثار ادبای مسیحی عرب

حسن مجیدی؛ مهناز اعتضادی‌فر

دوره 14، شماره 22 ، شهریور 1392، صفحه 91-117

چکیده
  در این مقاله با بهره‌گیری از نظریة شرق‌شناسی ادوارد سعید و غیریت‌سازی نظریة گفتمان، به رویارویی ادبای مسیحی عرب با فرهنگ اسلامی پرداخته و نشان داده شده است که نقش مسیحیان عرب در اسلام‌ستیزی و گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب به‌خصوص مدیترانة عربی از جمله کشورهای مصر، سوریه و تونس قابل توجه و بسیار گسترده بوده است و بر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پوشش خبری رویدادهای دو کشور بحرین و سوریه در سایت فارسی شبکة العالم

محمدمهدی فرقانی؛ علیرضا نیکخواه ابیانه

دوره 14، شماره 22 ، شهریور 1392، صفحه 119-155

چکیده
  مقالة حاضر به‌منظور بررسی تطبیقی پوشش خبری سایت فارسی شبکة تلویزیونی العالم در مورد رویدادهای دو کشور بحرین و سوریه، در مقطع زمانی که به «بیداری اسلامی» شهرت یافته، انجام گرفته است. در این نوشتار از روش تحلیل‌محتوای کیفی استفاده شده، نمونه‌گیری آن هدفمند از نوع روزهای متوالی و واحد تحلیل آن نیز «خبر» است. یافته‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نظریة عدالت سندل و چندفرهنگ‌گرایی

مجید توسلی رکن‌آبادی؛ محمد شجاعیان

دوره 14، شماره 22 ، شهریور 1392، صفحه 157-180

چکیده
  نظریة عدالت سندل بر اساس عضویت افراد در اجتماع‌ها شکل گرفته و هدفش ارزشمند شمردن خیر عمومی است. دفاع سندل از خیر عمومی، مستلزم ارزشمند شمردن اجتماع‌ها و فرهنگ‌های مختلف موجود در آنهاست که نقش تقویم‌بخش در هویت فرد دارند. خیر مورد نظر سندل در درون اجتماع و زمینه‌های فرهنگی به‌دست می‌آید. آموزة عضویت در اجتماع‌ها که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
دیپلماسی رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران (فرصت‌ها، چالش‌ها، آسیب‌شناسی و راهبردها)

محمد سلطانی‌فر؛ محمد شجاعیان

دوره 14، شماره 22 ، شهریور 1392، صفحه 181-205

چکیده
  جمهوری اسلامی ایران در سه دهة اخیر به دلیل تعقیب آرمان‌های انقلابی، تضادهای ایدئولوژیک با شرق و غرب و نیز تفاوت‌های رفتاری در حوزة سیاست خارجی، همواره آماج بیشترین حمله‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی در افکارعمومی بین‌المللی بوده است (پروژه‌های اسلام‌هراسی، شیعه‌هراسی و ایران‌هراسی)؛ اما متأسفانه نقشة راه مناسبی برای ...  بیشتر