دوره و شماره: دوره 14، شماره 22 - شماره پیاپی 54، شهریور 1392، صفحه 1-218 
نظریة عدالت سندل و چندفرهنگ‌گرایی

صفحه 157-180

مجید توسلی رکن‌آبادی؛ محمد شجاعیان