نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران/ دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

2 دانشجوی دکتری علوم‌سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

نظریة عدالت سندل بر اساس عضویت افراد در اجتماع‌ها شکل گرفته و هدفش ارزشمند شمردن خیر عمومی است. دفاع سندل از خیر عمومی، مستلزم ارزشمند شمردن اجتماع‌ها و فرهنگ‌های مختلف موجود در آنهاست که نقش تقویم‌بخش در هویت فرد دارند. خیر مورد نظر سندل در درون اجتماع و زمینه‌های فرهنگی به‌دست می‌آید. آموزة عضویت در اجتماع‌ها که نقطة کانونی نظریة عدالت سندل است دارای دلالت فرهنگی است. به این دلیل که شیوه‌های عضویت در اجتماع‌ها را رویکردهای فرهنگی موجود در اجتماع، مشخص و صورت‌بندی می‌کند. بخشی از اجتماع، فرهنگ و در واقع، فرهنگ‌های مختلفی است که در درون آن وجود دارد. خود مورد نظر سندل، خودی روایت‌گونه است که از طریق قرار گرفتن در یک زمینة تاریخی و فرهنگی خاص، تفسیر می‌شود. آراء سندل دربارة عدالت تأثیر قابل ملاحظه‌ای در فلسفة اخلاقی و سیاسی معاصر داشته است. یکی از این تأثیرها، رویکرد به اجتماع و فرهنگ است که به‌ویژه از سوی فلاسفة سیاسی لیبرال مورد غفلت قرار گرفته بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sandel Justice Theory and Multiculturalism

نویسندگان [English]

  • Majid Tavasoli Roknabadi Mohammad Shojaiyan 1
  • 00 00 2

2 00

چکیده [English]

Michael Sandel,as an well-known communitarian  theorist believe that self can not be conceive without cultural and social contexts which he or she is a member of them.He emphasize on that concept of self which accuqre it,s identity from it,s membership in different communities and cultures.Sandel believe that ethical aims and goals are concern to public goods ,not to individual ritghts.Sandelian justice has been baisd on membership in communities  and cultures.The  membership idea which is the central poit of sandel theory of justice has cultural implication.Because method of membership in communities determine and formulate by the cultural approaches in communities.Different cultures is a part of the society.Sandelian self is a narrative one which has been  interpretated by particular historical and cultural context which is a part of it.He believe that public good must determine the rights and defend  the priority of good from rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • communitariam
  • Michael sandel
  • Justice
  • Good
  • culture
  • Multiculturalism