نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت و برنامه‌ریزی امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان/ کارشناس ارشد مدیریت امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده

هدف این مقاله تعیین نقش امر به معروف و نهی از منکر در بهبود سرمایة اجتماعی در میان دانشجویان دختر است. روش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعة آماری آن، دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان در سال تحصیلی90 ـ 89 به تعداد 944 نفر است. 310 نفر با نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامة محقق ساخته‌ای با 63 سؤال بسته با پایایی (87/0=α) می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از تحلیل عامل، t تک‌متغیره، تحلیل واریانس یک‌طرفه، آزمون فریدمن و LSD استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین نمرة نقش امر به معروف و نهی از منکر در بهبود سرمایة اجتماعی با میانگین فرضی3، 61/3 بود که بالاتر از حد متوسط است. همچنین نقش امر به معروف و نهی از منکر در بهبود سرمایة اجتماعی در سطح  معنا‌دار است. بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی دانشجویان و دیدگاه آنان تفاوت معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Commanding Right and Forbidding Wrong in Social Capital Improvement Among the Girl Students

نویسنده [English]

  • Azar gholizadeh Tayebe Rajabi

چکیده [English]

The aim of this study is to determine the contribution of commanding right and forbidding wrong in improving social capital among female students. The method of the research is correlation descriptive and its statistical society included 944 female students busy studying in Khorasgan Islamic Azad University in the academic year 2011-2012. Simple sampling, on the base of which 310 students were selected, was randomly done. Data collection instruments were a researcher made questionnaire with 63 questions  and a response package. Cronbach’s alpha was used to assess its reliability and the validity of the questionnaire was achieved 0/87. Statistical data analysis was done at  the inferential statistics level, factor analysis, univariable t, one-way variance analysis, Friedman test and LSD test were used. The results showed that the average score of the role of commanding right and forbidding wrong in increasing social capital with hypothetical average 3, was 3/61 which was higher than medium. In addition, the relationship between commanding right and forbidding wrong is meaningful through increasing social capital at p<0.01 level. A meaningful difference was not observed between the students’ demographic features and their attitudes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commanding Right
  • Forbidding Wrong
  • Social Capital
  • female students Trust
  • social norms
  • Social Networks