نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار فلسفه تعلیم و تربیت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

چکیده

بعد هنری و زیبایی‌شناسی از جمله ابعاد وجودی انسان است که پرورش آن از طریق تربیت هنری محقق می‌گردد. هدف این مقاله تحلیل و ارزیابی وضع موجود تربیت هنری در نظام آموزشی ایران، شناسایی نقاط قوت و ضعف آن بر اساس مؤلفه‌های اصلی آموزش و پرورش و تعیین چالش‌ها و راهکارهاست. این نوشتار با بهره‌گیری از روش کیفی‌ ـ ‌تحلیلی و با مراجعه به اسناد، مدارک و گزارش‌های پژوهشی و اجرایی موجود، اجرا شده است. یافته‌های به‌دست آمده نشان می‌دهد که در هریک از نظام‌های مدیریت و راهبری، تأمین و تربیت نیروی انسانی، برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، منابع مالی و مادی، تحقیق و توسعه، نقاط قوت اندک و نقاط ضعف بسیاری وجود دارد. در پایان، چالش‌های عمده و اساسی در این حوزه مطرح و راهکارهایی برای بهبود و اصلاح وضعیت موجود ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Art Education in Educational System of Iran

نویسنده [English]

  • monireh rezai

چکیده [English]

The artistic and aesthetic dimensions are two aspects of being a human being which are developed through art education. This article aims at analyzing and evaluating current situation of such trainings in educational system of Iran. The weak and strong points of this system will be identified according to the main components of education. The challenges and solutions will also be discussed. Qualitative-analytic approach is used in this research. For gathering the data, the researcher has referred to deeds and documents in addition to research reports in the field. The findings show that there are lots of weak points in respect to managing system, supplying and educating the human resources, and curriculum development. At the end, main challenges are mentioned and some solutions will be offered. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Art Education
  • educational system
  • main components of education