نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه‌شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد/ کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شاهد

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شاهد

چکیده

مقالة حاضر به بحث دربارة احساس امنیت اجتماعی به‌عنوان یکی از نیازهای ضروری بشر در دوران امروز که خصوصاً ارتباطات و اطلاعات یکی از لوازم ضروری آن به‌نظر می‌رسد، می‌پردازد. مطابق با برخی رویکردها، جهانی شدن به‌طور عام و جهانی شدن فرهنگی یکی از عواملی است که امروزه امنیت اجتماعی را به خطر انداخته است. بدین اعتبار سؤال اصلی این است که آیا استفاده از اینترنت که از لوازم جهانی شدن فرهنگی است باعث تضعیف احساس امنیت اجتماعی می‌شود؟ این نوشتار با استفاده از روش پیمایش و در بین نمونه‌ای 349 نفری از دانشجویان دانشگاه باهنر کرمان اجرا شده است. چارچوب نظری، یک چارچوب تلفیقی از نظریه‌های مکتب کپنهاگ و نظریة چلبی بر اساس آجیل پارسونز می‌باشد. نتایج به‌دست آمده از بررسی نشان می‌دهد که هرچه میزان و سابقة استفاده از اینترنت بیشتر شود، احساس امنیت اجتماعی کاهش پیدا می‌کند. همچنین بین نوع و میزان استفاده از اینترنت و احساس امنیت اجتماعی نیز رابطه وجود دارد. به‌گونه‌ای که از یکسو استفادة بیانگر از اینترنت در مقایسه با مصرف ابزاری آن احساس امنیت اجتماعی را بیشتر کاهش می‌دهد و از سوی دیگر کسانی که از سایت‌های فیلترشده استفاده می‌کنند، احساس امنیت اجتماعی پایین‌تری نیز نسبت به بقیه دارند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Relation Between Internet Usage and Societal Security Feeling (Case Study University of Kerman)

نویسندگان [English]

  • Amir Rasteghar khaled Fatemeh Mohamadian 1
  • 00 00 2

2 00

چکیده [English]

This study argues about societal security feeling which one the human's essential needs is in this period of time when communication and information is its necessary appliance. So globalization in general and cultural globalization in special is one of the factors that have endangered societal security. Internet is one of the cultural globalization supplies that can weaken the societal security filling. The theoretical base of this study is consisted of Copenhag school theories Masoud Chalabi;s theory according to '(AGOL) Parsons'. We also used Gidens' theory and theories about the effects of media in order to investigate the effect of internet on societal security feeling. This study has been performed over a sample of 349 students of Bahonar university of Kerman by method of sampling proportional to size. In order to study of societal security feeling we divided it into identical security, cultural security, intellectual security and communicational security. The result of this study indicate that there is a relation between the rate of internet usage. History of internet usage and societal security feeling. Also there is a relation between the kind and the rate of internet usage, and societal security feeling and finally there is a relation between the model of internet usage and societal security feeling. That means the student who have adjective internet usage and filtered sites; they have lower societal security feeling than the order.

کلیدواژه‌ها [English]

  • societal security feeling
  • identical security
  • Cultural security
  • intellectual security
  • communicational security
  • internet usage