نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه سمنان - مربی موسسه آموزش عالی کومش - کارشناس ارشد MBA

چکیده

امروزه گردشگری در تمامی عرصه‌ها نقش مهمی در توسعة اقتصادی ـ اجتماعی بازی می‌کند. این مقاله با تأکید بر گردشگری فرهنگی و مذهبی همچنین نقش آن بر کارکردهای اجتماعی دانشجویان به بررسی تأثیر این نوع گردشگری بر سرمایة اجتماعی دانشگاه‌ها در قالب مدل مفهومی پرداخته است. روش بررسی حاضر از نوع توصیفی ـ همبستگی است. جامعة آماری، کلیة دانشجویان شرکت‌کننده در تورهای گردشگری فرهنگی ـ مذهبی دانشگاه سمنان در سال تحصیلی 1391 و 1390 هستند. در مجموع 175 نفر به‌عنوان نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان تعیین و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز، از پرسش‌نامة محقق‌ساخته بر اساس ابعاد مدل طراحی‌شده استفاده شد، تحلیل داده‌ها نیز به کمک تحلیل عاملی تأییدی انجام پذیرفت. نتایج گویای این مطلب است که گردشگری فرهنگی و مذهبی دانشجویان می‌تواند با تأثیر بر الگوهای رفتاری، دین‌داری و تجربه‌های کسب‌شدة دانشجویان بر میزان سرمایۀ اجتماعی دانشگاه تأثیر مثبتی داشته باشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Cultural Tourism from the Standpoint University Students

نویسنده [English]

  • Aliakbar Aminbeidokhti- Navid Sharifi - Yahya Tavakkoli

چکیده [English]

Today, tourism plays an important role in all areas of the economic-social development. This paper studied the impact of tourism on university social capital based on a conceptual model with focuse on religious and cultural tourism as well as its role in social functions of students. This study was a descriptive, cross-correlation method. The statistical population consisted of all students participated in cultural and religious tours of Semnan University in the academic year 1390-1391. A total of 175 subjects were selected as sample using Morgan sample table and were picked by random sampling. For data collection a researchers' made questionnaire was used. Data analysis was done with confirmed factorial analysis. Findings indicate that cultural and religious tourism can have a positive impact on university social capital through its effect on students behavioral pattern, religiosity and gained experience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Cultural and Religious Tourism
  • Religious
  • Student
  • university
  • Structural Equation