دوره و شماره: دوره 18، شماره 38 - شماره پیاپی 70، شهریور 1396، صفحه 7-210 
مدل دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 67-102

10.22083/jccs.2017.82143.2128

لیلا اژدری؛ علی‌اکبر فرهنگی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ محمد سلطانی‌فر


دیپلماسی رسانه‌ای و مذاکرات هسته‌ای ج.ا.ا

صفحه 133-154

10.22083/jccs.2017.82411.2131

قاسم میسایی؛ فائز دین‌پرست؛ محمد جعفری؛ مسلم گلستان