نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد

4 کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان های بین‌المللی دانشکده وزارت خارجه

چکیده

این پژوهش به بررسی هویت نمایش داده شده از کشورهای عضو 1+5 در رابطه با موضوع مذاکرات هسته‌ای در روزنامه ایران دوره زمانی 1382 تا 1392 پرداخته است. در مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 1+5، کشورهای غربی با کمک دیپلماسی رسانه‌ای سعی در امنیتی کردن پرونده هسته‌ای ایران و همراه کردن آن با واژگانی از قبیل بمب اتمی، تهدیدی برای امنیت جهان داشته‌اند. بر همین اساس دیپلماسی رسانه‌ای یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین عوامل بر روی مسائل جدید به‌طور عام و مسأله پرونده هسته‌ای ایران به‌طور خاص است. سؤال تحقیق بدین‌صورت مطرح شده است: «هویت اعضای 1+5 در متن روزنامه ایران سال‌های 92-82، چگونه تصویر شده است؟» در این پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. یافته‌های تحقیق ضمن تأکید بر، برساخته بودن هویت کشورها در روابط بین الملل، هویت اعضای 1+5 را در گروه‌های «دوست» و «دشمن» نمایش می‌دهد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Media Diplomacy and Iran Islamic Republic Nuclear negotiations

نویسندگان [English]

  • ghasem misaei 1
  • faez dinparast 2
  • mohammad jafari 3
  • moslem golestan 4

1 MA in Political Science graduate of the University of Allameh Tabatabai

2 Assistant professor of Political Sciences at the Allameh Tabataba’ee University

3 MA in International Relations graduate of the University of Mashhad Ferdowsi

4 BA in Diplomacy and International Organizations Department of the Ministry of Foreign

چکیده [English]

This study considers shown identification of the 5+1 countries related to nuclear negotiations, published in Iran newspaper from 2003 to 2013. During nuclear negotiations beteween Iran and 5+1 countries, west countries have tried to Securitization Iran nuclear plan and accompany with words such as nuclear bomb, and have menaced world security by media diplomacy. Therefore the media diplomacy is one of the most important and impressment factors on the new problems and in the special case on the Iran nuclear plan. The research question is introduced in this form:  " How characters and materials of the  5+1 member's identification were formed in the Iran newspaper from 2003 to 2013?" This study is based on content analysis. Conclusions show Constructed identity in the international communication and indicate 5+1 member's identification in "friend" and "enemy" groups.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nuclear negotiations
  • Iran
  • Iran Newspaper
  • media diplomacy
  • Identity
  • content analysis
منابع و مأخذ
 
 
پرایس، ریچارد، اسمیت رئوس (1386). رابطه خطرناک؟ نظریه انتقادی روابط بین‌الملل و مکتب برسازی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
 جان بیلیس و اسمیت استیو (1384). جهانی شدن سیاست: روابط بین‌الملل در عصر نوین، تهران: انتشارات ابرار معاصر.
 جوادی ارجمند، محمدجعفر و ام‌البنین چابکی (1389). «هویت و شاخص‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه سیاست، شماره 1.
 دانش‌نیا، فرهاد (1394). «سازه‌انگاری اﻟﻜﺴﺎﻧﺪر وﻧﺖ: اﻣﺘﻨﺎع‌ﮔﺬار از ﺑﻦﺑﺴﺖﻫﺎی ﺗﺌﻮرﻳﻚ رواﺑﻂ بین‌الملل و دﺳتیابی ﺑﻪ راﻫﻲ ﻣﻴﺎﻧﻪ»، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺳﺎلﺷﺸﻢ، ﺷﻤﺎره دوم.
 سعیدی، روح‌الامین (1390). «رسانه‌ها و برساختگی مفاهیم امنیت و ناامنی: ملاحظاتی برای جمهوری اسلامی‌‌ایران»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، شماره 4.
 قریشی، فردین (1381). «جهانی شدن و تحول در تصور ما از خویشتن»، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 11.
مارش، دیوید و جری استوکر (1392)، روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمه امیرمحمد حاجی یوسفی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 متقی، ابراهیم، حجت کاظمی (1386)، «سازه انگاری، هویت، زبان و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه سیاست، شماره 4.
 مشیرزاده، حمیرا (1383). «سازه انگاری به عنوان فرانظریه روابط بین الملل»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 65.
 ونت، الکساندر (1384)، نظریه اجتماعی سیاست بین الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
دلاوری، علی (1380). روش‌های آماری در علوم تربیتی و روان‌شناسی.
علیخانی، مهدی (۱۳۸۵). «گلوله‌ای که از تفنگ شلیک شد، (سیر تحولات هسته‌ای ایران در زمان ریاست جمهوری خاتمی ۱۳۷۶-۸۴)»، پرتال جامع علوم انسانی.
کریپندورف، کلوس (1390). تحلیل محتوا: مبانی روش شناسی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نی.
کیوی، ریموند و کامپنهود (1386). روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران: توتیا.
 
گیویان، عبدالله و بهنام رضاقلی‌زاده (1389)، «برجسته سازی اخبار انرژی هسته‌ای ایران در بخش فارسی سایت‌های بی بی سی و صدای امریکا در سال‌های 1385-1383»، فصلنامه جهانی رسانه، شماره 9.
میسایی، قاسم (1393). جهانی شدن و توسعه در برنامه‌های توسعه ج.ا.ا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی. دانشگاه علامه طباطبائی. تهران.
Goff, P. and K.C. Dunn (2004), “Identity and Global Politics: Theoretical and Empirical” Elaborations, New York: Palgrave
Stein, Janice Gross (2005), “Psychological Explanations on InternationalConflict,”in Walter Carlsnaes, Thomas Riss and Beth A.
Amuzegar,J, (2006), “Nuclear Iran: perils and prospects”, Middle east Policy,xiii.
Gilboa, E. (2002), "Global Communication and Foreign Policy", Journal Of Communication.
Jahanpour, Farhang, (2007), "Chronology of Iran's Nuclear Programme, 1957-2007”, Oxford Research Group, http://www.oxfordresearchgroup.org.uk/oxford_research_group_chronology_irans_nuclear_programme_1957_2007
Kerr K. Paul, (2012),” Iran’s Nuclear Program: Status”, Congressional Research Service, https://www.fas.org/sgp/crs/nuke/RL34544.pdf
Kutchesfahani, Sara, (2006),” Iran’s nuclear challenge and European diplomacy”, EPC Issue Paper No.46, http://www.epc.eu/documents/uploads/89544050_IranIP.pdf
Mazzucelli, Colette, (2007),” EU3-Iranian Nuclear Diplomacy:Implications for US Policy in the Middle East”, Miami-Florida European Union Center of Excellence, Vol. 4 No. 6, Access available in http://aei.pitt.edu/8198/1/Mazzucelli-IranEUMA_edi.pdf
Mousavian, S. H. (2006). Iran and the West: the path to nuclear deadlock.Global Dialogue, 8(1/2), 69.
Prasad, Rama (2002), "Communication and Foreign Policy", Journal of Communication, Dec.