دوره و شماره: دوره 18، شماره 39 - شماره پیاپی 71، آذر 1396، صفحه 7-206 (شماره 39 پاییز 96) 
تدوین مدل مطلوب روابط عمومی ایرانی اسلامی

صفحه 121-152

10.22083/jccs.2017.96838.2248

رحمان سعیدی؛ سیدرضا نقیب‌السادات؛ علیرضا حسینی پاکدهی؛ رحیم نریمانی