پژوهشی در باب تلویزیون و خشونت از منظر الگوی کارکردگرایی ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت دولتی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران(پردیس کیش)

چکیده

هدف اصلی این پژوهش معرفی الگوی کارکردی رسانه جمعی سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت مدیریت خشونت آحاد جامعه است. یافته‌های این پژوهش با استفاده از روش تئوری مفهوم‌سازی بنیادی استخراج شده است. تعداد ده نفر از اعضای هیأت علمی رشته‌های مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت رسانه، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، ارتباطات و مدیرانی که حداقل دارای 10 سال تجربه مدیریت در حوزه رسانه‌های جمعی بودند به صورت نمونه‌گیری هدفمند و بر اساس تکنیک گلوله برفی انتخاب شده و مورد مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. داده‌های حاصل از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که رسانه ملی در راستای مدیریت خشونت آحاد جامعه ظرفیت ایفای سه کارکرد شکوفایی عقلانیت انتقادی، آموزش پرخاشگری حق‌مدار و مهارت‌آموزی غلبه بر خشونت و ایفای پنج کژکارکرد نهادینه‌سازی خشونت در نگرش و رفتار افراد جامعه، ترویج چارچوب‌های متعصبانه شخصی و قومی، ترویج خشونت به مثابه ابزار تفریح، انتقال ضد ارزش‌های مرتبط با خشونت و ایجاد ادراک فقدان عدالت در جامعه و ترویج خشونت به مثابه ابزاری جهت غلبه بر این ادارک را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research on television and violence in terms of structural functionalism

نویسندگان [English]

  • mojtaba amiri 1
  • shahrzad nayyeri 2
  • Sara mahmoodi 3
1 Director of public administration of Tehran university(Corresponding Author)
2 Shahrzad Nayyeri: Assistant professor Tarbiat Modares university
3 Phd student of media management.
چکیده [English]

The main objective of this research is to provide a functional model of Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) mass media for society sections’ anger management on the basis of rational approach. The findings of this research have been extracted using the multiple grounded theory. Ten faculty members in the fields of organizational behavior management, media management, psychology, sociology, communications, and managers who have at least 10 years of management experience in the field of mass media have been selected through targeted sampling and based on a snowball method and have been interviewed in-depth Semi structured. The data obtained through open, axial and selective coding were interpreted. The findings of the research show that television in the managing of violence has the capacity to perform three functions of critical accountability, education of legitimate aggression and learning to overcome violence, and to play five disfunctions in institutionalizing violence in people's attitudes and behavior, promoting personal and ethnic fanatical frameworks, promoting violence As a means of recreation, the transfer of anti-values ​​related to violence and the perception of the lack of justice in society and the promotion of violence as a tool to overcome this perception.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Violence
  • Television
  • Structural Functionalism Model
  • Multiple Grounded Theory
اخگری، محمد (1386). «نگاهی به فلسفه تلویزیون، جایگزینی واقعیت»، اطلاعات حکمت و معرفت، شماره 4: 25.
استراس، آنسلم و کوربین، جولیت (1385). اصول روش تحقیقی کیفی: نظریه مبنایی، رویه‌ها و شیوه‌ها، ترجمه بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
اسلامی تنها، اصغر (1390). «بازتاب متضاد عقلانیت در نظریه فرهنگی ماکس وبر و علامه طباطبائی»، معرفت فرهنگی - اجتماعی، شماره 2: 33-5.
امیری، مجتبی؛ وحید محمودی، عماد افروغ و شهرزاد نیری (1392). «تبیین چارچوب کارکردی سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت توسعه قابلیت‌های انسانی»، فصلنامه راهبرد، شماره 66: 116-85.
بارل، گیبسن و گارت مورگان (1393). نظریه‌های کلان جامعه‌شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).
بختیار نصرآبادی، حسنعلی؛ محمدحسین بهردان و حمیدرضا بهردان (1390). «نسبت عقلانیت انتقادی با اخلاق اجتماعی». فصلنامه راهبرد، شماره 59: 166-139.
بشیر، حسن (1387). «معناشناسی جدید ارتباطات زمینه‌سازی برای شناخت عمیق‌تر رابطه­ای فرهنگ و رسانه‌ها». تحقیقات فرهنگی ایران، شماره 3: 155-131.
بیکس، میشل (1382). «غرب به تلویزیون و فرهنگ». سیاحت غرب، شماره 2: 38-27.
پانوف، میشل و پرن میشل (1389). فرهنگمردم‌شناسی. ترجمه اصغرعسکریخانقاه، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).
پویا، علیرضا و حسنیه طباطبائی (1390). «راهبرد کیفی پژوهش نظریه مفهوم‌سازی بنیادی: مفهوم، پارادایم، ویژگی‌ها و مباحث تکمیلی»، ماهنامه توسعه انسانی پلیس، شماره 37: 36-12.
تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد (1378). غررالحکم و دررالحکم، ترجمة سیدهاشم رسولی محلاتی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
حبیب‌زاده، اصحاب؛ حسین افخمی و محمدرضا نادر پور (1388). «بررسی نقش دوگانه رسانه‌های جمعی در پیشگیری و وقوع جرایم»، انتظام اجتماعی، شماره 2: 142-108.
حسینی انجدانی، مریم (1387). «بررسی تاثیر تماشای کارتون­های خشونت­آمیز بر میزان پرخاشگری نوجوانان»، پژوهش و سنجش، شماره 54: 101-82.
خواستار، حمزه (1388). «ارائه روشی برای محاسبه پایایی مرحله کدگذاری در مصاحبه­های پژوهشی»، روش‌شناسی علوم انسانی، شماره 58: 161- 174.
دانایی‌فرد، حسن و سیدمجتبی امامی (1386). «استراتژی‌های پژوهش کیفی: تاملی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد مدیریت»، اندیشه مدیریت راهبردی، شماره 2: 98-69.
دانایی‌فرد، حسن؛ سیدمهدی الوانی و عادل آذر (1393). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران: انتشارات صفار.
رویترز، جورج (1394). نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
سورین، ورنر و جیمز تانکارد (1392). نظریه‌های ارتباطات، ترجمه دکتر علیرضا دهقان، تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران.
صفری شیرکوهی، مهدی و تهمورث بشیریه (1393). «بررسی جرم‌شناختی تاثیر رسانه بر خشونت‌گرایی تماشاگران فوتبال»، تحقیقات حقوقی، شماره 26: 121-101.
فاضل، رضا (1387). «رابطه رفتار والدین و پایگاه اجتماعی- اقتصادی با تماشای خشونت تلویزیون و تأیید و توسل به آن در کودکان»، پژوهش و سنجش، شماره 15: 57-34.
فولادی‌راد، فرزاد (1391). «بررسی رابطه خشونت تلویزیونی با خشونت واقعی در میان کودکان»، مطالعات رسانه­ای، شماره 18: 125-114.
قاسمی، محمد و سیده رویا بار سلطان (1390). «رسانه‌های جمعی و پیشگیری از جرم: با تأکید بر برنامه‌های تلویزیونی پلیسی»، نظم و امنیت انتظامی، شماره 3: 88-66.
قادری، مصطفی و فریبا بهرامی (1390). «مطالعه رابطه بازی‌های ویدئویی و رایانه‌ای خشونت‌آمیز با متغیرهای درون خانوادگی و تحصیلی فرزندان»، مشاوره و روان درمانی خانواده، شماره 1: 128-119.
 
Anderson, C.; Carragey, N. & Eubanks, J. (2003). Exposure to violent media: The effects of songs with violent lyrics   on aggressive thoughts and feelings. Journal of personality and social psychology, 84(5): 960-971.
Anserson, C.; Carragey, N.; Flanagan, M.; Benjamin, A.; Eubanks, Jani & Valentine, J. (2004). Violent video games: specific effects of violent content on Aggressive thoughts and behavior. Advances in experimental social psychology, 36(1): 199-249.
Anderson, C. & Carragey, N. (2009). Causal effects of violent sports video games on aggression: It is competitiveness or violent content. Journal of experimental social psychology, 45: 731-739.
Corbin, J. & Streauss, A. (1990). Grounded theory reseach procedures, canons and Evaluative criteria. Qualitative sociology, 13(1):3-19.
Cunliffe, A. L. (2011). Crafting Qualitative Research: Morgan and Smircich 30 Years On.Organizational research   methods, 14(4): 647-673.
Entman, R. M. (1993). Framing: Towards clarification of a fractured paradigm. Journal of Communication, 43(4): 51–58.
Friedrich, L.K., & Stein, A. H. (1973). Aggressive and prosocial television Programs and the natural behavior of preschool children.Monographs of the Society for Research in Child Development, 38(4):151.
Gentile, D. A.; Coyne, S. & Walsh, D. A. (2011). Media violenc, physical Aggression and relationl aggression in school age children: a short-term longitudinal study, aggressive Behavior. Aggressive behavior, 37(2): 193-206.
Groves, Cl; prot, S. & Anderson, C. (2016). Violent media Effects: theory and Evidence.Encyclopedia of mental health, 4(1): 362-369.
Guba, E. G & Lincoln, Y. (1994). Competing paradigms in qualitative Research. Handbook of qualitative research, Thousand Oaks, CA: Sage.
Jackman, M. R. (2002). Violence in social life. Annual review of sociology, 28(1):387-415.
Kinnunen, J. (1996). Gabriel Tarde as a founding father of innovation diffusion Research.Acta sociologica, 39(4): 432-442.
Kronenberger, W. G.; Mathews, V. P. & Dunn, D. W. (2005). Media violence Exposure and executive functioning in aggressive and control adolescents. Journal of clinical psychology, 61(6): 725-737.
Larossa, R. (2005). Grounded theory methods and qualitative family research. Journal of marriage and family, 61(4), 837-857.
Lasswell, H. D. (2007). The structure and function of communication in society, European journal of comminucation.
McCombs, M. & Ghanem, S. I (2001). The Convergence of Agenda Setting and Framing. In Reese, Stephen D. (Eds). Framing public life. London: Lawrence Erlbaum Associates.
Parke, R. D. & Slaby, R. G. (1983). The development of aggression. In: E.M
Rabiu, M. S. (2010). Functions and dysfunctions of mass communication media. Journal Of theatre and media studies, 4(1): 1-12.
Rokeach, B. S. J. & Defleur, M. L. (1976). A dependency model of mass-media effects. Communication research, 3(1): 3-21
Sartore, M. L. & Cunningham, G. B. (2009). The lesbian stigma in the sport context: Implications for women of every sexual orientation. Quest, 61: 289–305.
48. Taylor, S. E.; Peplau, L. A. & Sears, D.O. (2006). Social psychology, 12nd Ed, New York: Practice Hall.
49. Tran, H. (2013). Does exposure to online media matter? The knowledge gap and the mediating role of news use. International journal of communication, 7: 831-852.
50. Velicer, W. F.; Govia, J. M.; Cherico, N. P. & Corriveau D.P. (1985). A Measurement model for measuring attitudes toward violence. Personality and Social Psychology Bulletin, 15(3): 349 -364.
51. Westerman, D. & Tamborini, R. (2010). Scriptedness and televised sports: violent consumption and viewer enjoyment. Journal of Language and Social Psychology, 29(3): 321-337.