دوره و شماره: دوره 24، شماره 64 - شماره پیاپی 96، دی 1402، صفحه 7-268