مطالعه تطبیقی برنامه درسی دوره کارشناسی رشته روزنامه‌نگاری در ایران و ترکیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول) f.merghati@gmail.com

2 دانشیار علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی hafkhami48@hotmail.com

10.22083/jccs.2024.387021.3714

چکیده

تحقیق پیش‌رو، مطالعه­ای تطبیقی روی برنامه­های درسی دورۀ کارشناسی رشتۀ روزنامه‌نگاری در دو کشور ایران و ترکیه است. دو کشوری که از نظر تحولات تاریخی، اشتراکات فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و جمعیتی در جغرافیای خاورمیانه و بین کشورهای اسلامی مشابهت‌های بیشتری دارند. از این منظر با کاربرد راهبرد پژوهش کیفی و از نوع ماتریس مضمون، محتوای برنامه­های درسی دوره کارشناسی رشته روزنامه‌نگاری در دو دانشگاه علامه طباطبائی و استانبول با استفاده از روش نمونه‌گیری قضاوتیِ هدفمند و کاربرد تکنیک تحلیل مضمون تحلیل و مقایسه شدند. درضمن، به منظور اعتبارسنجی (قابلیت اطمینان و باورپذیری) یافته‌های کیفی تحقیق برساخته شده از روش ممیزی و جهت پایایی سنجی از قابلیت تکرارپذیری و تیز قابلیت انتقال یا تعمیم‌پذیری استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می­دهد که برنامه درسی دورۀ کارشناسی رشتۀ روزنامه‌نگاری این دو دانشگاه هم در بخش شناسنامه کلی و هم در بخش برنامه درسی از وجوه اشتراک و افتراق برخوردارند. ازجمله در ابعاد هدف، ضرورت و نظام واحدی در این دو دانشگاه مشابهت وجود دارد، ولی از نظر تعداد و موضوع واحدهای درسی، دورنمای رشته، سطح مهارت و دانش و فرصت‌های شغلی تمایز بیشتری مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of journalism curriculum in Iran and Turkey

نویسندگان [English]

  • fatemeh sadat merghati khoei 1
  • Hossein Afkhami 2
1 PhD candidate in Communication at Allameh Tabata’I University, Iran (Correspondent Author), f.merghati@gmail.com
2 Associate Professor of Communication Studies, Allameh Tabatabai Unversity, hafkhami48@hotmail.com
چکیده [English]

The present research is a comparative study on journalism curriculum at undergraduate level between Iran and Turkey. Two countries that have more similarities in terms of historical developments as well as cultural, social and demographic commonalities in the geography of the Middle East and among the Islamic nations. From this point of view, with the use of qualitative research strategy and thematic analysis technique, the content of curricula text of the BA degree in Journalism at Allameh Tabataba’i University and Istanbul University selected using purposeful judgmental sampling method. Research findings show that the programme of journalism course of study from these two universities are generally the same, but in some aspects there are also differences. Among other things, there are similarities in the dimensions of goals, missions, and unified system in these two universities. At the same time, issues such as the quantity and subject of course units, field prospects, level of skills and knowledge, and job opportunities, there are more differentiation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Journalism
  • Undergraduate Level
  • Iran
  • Turkey
منابع و مأخذ
استراوس، انسلم. کربین، جولیت (1397). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‌ای، ترجمۀ ابراهیم افشار، تهران: نشر نی.
ترک‌زاده، جعفر و نکومند، سمیرا (1393). پاسخگویی به محیط چالش اساسی دانشگاه­ها در شرایط کنونی توسعه یک نظام رفتاری، مقاله ارائه‌شده در دومین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری.
زارع، بیژن (1377). بررسی وضعیت آموزش روزنامه‌نگاری در ایران، مجموعه مقالات دومین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ساروخانی، باقر (1393). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، جلد اول، چاپ 18، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
شریعتمداری، علی ‌‌(1377). چند مبحث اساسی در برنامه‌ریزی درسی، تهران: انتشارات سمت.
صفا، ذبیح‌الله (1344). دورۀ لیسانس روزنامه‌نگاری در دانشگاه تهران چگونه پایه‌گذاری شد؟ فصلنامه تحقیقات روزنامه‌نگاری، 1(1)، 4-7.
عارفی، محبوبه (1384). برنامه‌ریزی درسی راهبردی در آموزش عالی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی.
فتحی و اجارگاه، کورش (1381). نقد و بررسی جایگاه مطالعات نیازسنجی در فرآیند برنامه‌ریزی درسی، فصلنامه علمی- پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا (س)، 12(42)، 73-104.
فتحی و اجارگاه، کورش ‌‌(1388). اصول برنامه‌ریزی درسی. تهران: انتشارات ایران زمین.
فتحی و اجارگاه، کورش، عارفی، محبوبه و شرف، زهرا (1388). شرایط و زمینه‌های مشارکت اعضای هیئت‌علمی در فرایند. برنامه‌ریزی درسی دانشگاهی، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، 8(4)،.178-145
کتابدار، علیرضا (1386). بررسی نقش آموزش دانشگاهی در ارتقای توانایی‌های حرفه‌ای روزنامه‌نگاران در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
کرمی، مرتضی، تجری، مجتبی، پاک مهر، محمد (1392). افزایش اثربخشی برنامه درسی مهارت‌های زندگی از طریق خلق محیط‌های یادگیری سازنده گرا، فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، 22(9)، 29.
کلاین، ام.اف (1383). الگوهای طراحی برنامه درسی. ترجمه محمود مهر محمدی، مشهد: به نشر.
محسنیان‌راد، مهدی (1373). روزنامه‌نگاران ایران و آموزش روزنامه‌نگاری، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
محسنیان‌راد، مهدی (1377). تحلیل محتوای چهل سال متون آموزش روزنامه‌نگاران، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
مسعودی، امیدعلی (1391). آموزش روزنامه‌نگاری در ایران؛ راهبردهایی برای آینده، فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه، 1(3)، 63-82.
مشایخ، فریده (1393). دیدگاه‌های نو در برنامه‌ریزی آموزشی، تهران: انتشارات سمت.
معتمدنژاد، کاظم (1346). تأسیس مؤسسه عالی مطبوعات و روابط عمومی: برنامه تحصیلی دوره عمومی و دوره‌های تخصصی، فصلنامه تحقیقات روزنامه‌نگاری، 2(7)، 32-30 و 51.
معتمدنژاد، کاظم (1385). سیر تحول آموزش روزنامه‌نگاری و زمینه‌های دیگر علوم ارتباطات در جهان و ایران، فصلنامه رسانه،16(64)، 14-25.
موسی پور، نعمت‌الله (1392). مبانی برنامه‌ریزی آموزش متوسطه. کرمان: دانشگاه شهید باهنر کرمان.
مهر محمدی، محمود (1389). برنامه درسی نظرگاه‌‌ها رویکردها و چشم‌اندازها، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ عتف (1383). مشخصات کلی، برنامه آموزشی و سر فضل دروس دوره کارشناسی رشته روزنامه‌نگاری، تهران.
سایت
 
سایت
 
Arefi, Mahboubeh. (2005). Strategic Curriculum Planning in Higher Education, Tehran: Jahad Daneshgahi Publications of Shahid Beheshti University[In Persian]
Boyatzis, R.E. (1998). Transforming qualitative information: Thematic analysis and code development. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.
Branch, W. T. (2015). “Teaching professional and humanistic values: Suggestion for a practical and theoretical model”, Patient education and counseling, 98(2), 162-167
Braun, V. & Clarke, V. (2006), “Using thematic analysis in psychology”, Qualitative Research in Psychology, 3(2): 77-101.
Dickson, T. (2000). Mass media education in transition: preparing for the 21 century. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates
Fathi Vajargah, Kourosh (2002). "Critique and Examination of the Position of Needs Assessment Studies in the Curriculum Planning Process," Scientific-Research Quarterly of Humanities, Alzahra University, 12(42([In Persian]
Fathi Vajargah, Kourosh (2009). Principles of Curriculum Planning, Tehran: Iran Zamin Publications [In Persian]
Fathi Vajargah, Kourosh; Arefi, Mahboubeh; Sharaf, Zahra. (2009). Conditions and Backgrounds of Faculty Members' Participation in the Curriculum Planning Process, Iranian Higher Education Association Quarterly, 8 (4) [In Persian]
 
Forghani, M. M. Eskandar-Hanzeh, G. and Afkhami, H. (2020). “Probing the Gap between the Theoretical and Practical Domains of Journalism in Iran”, in Hadi Kahniki (ed.), Communications and Cultural Studies in Iran: Features and Inquiries, Tehran: Institute for Social and Cultural Studies.
Heniak M, Inge H.& et al. (2015). Qualitative research methods, Tehran: Research and Evaluation Center of Thoughts.
Josephi, B.: (2019), “Journalism education”, in K. Wahl-Jorgensen and T. Hanithzsch (eds.) The Handbook of Journalism Studies, pp. 42–56. Routledge, New York.
Ketabdar, Alireza. (2007). Investigating the Role of Academic Education in Improving Professional Skills of Journalists in Iran, Master's Thesis in Communication Sciences, Tehran: Allameh Tabataba'i University. [In Persian]
 
Karami, Morteza; Tajari, Mojtaba; Pakmehr, Mohammad. (2013). "Increasing the Effectiveness of Life Skills Curriculum through Creating Constructive Learning Environments," Educational Psychology Quarterly, 22(9), 29. [In Persian]
Klein, M. F. (2004). Curriculum Design Patterns. Translated by Mahmoud Mehr Mohammad, Mashhad: Beh Nashr Publications. [In Persian]
Marzooghi, R. (2016). “Curriculum Typology”, International Journal of English Linguistics, 6(7), pp. 166-170.[In Persian]
Mashayekh, Farideh. (2015) New Perspectives in Educational Planning, Tehran: Samt Publications.[In Persian]
Masoudi, Omid Ali. (2012). "Journalism Education in Iran: Strategies for the Future," Society, Culture and Media Quarterly, 1(3), 63-82. [In Persian]
Mehr Mohammadi, Mahmoud. (2010). Curriculum: Perspectives, Approaches, and Horizons, Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance Publications.[In Persian]
Ministry of Science, Research and Technology - ATF (2004). General Specifications, Educational Program, and Course Syllabus for the Bachelor's Degree in Journalism, Tehran[In Persian]
 
Mohsenianrad, Mahdi. (1994). Iranian Journalists and Journalism Education, Tehran: Bureau of Media Studies and Development.[In Persian]
Mohsenianrad, Mahdi. (1998). Analysis of the Content of Forty Years of Journalism Education Texts, Tehran: Bureau of Media Studies and Development.[In Persian]
Motamednezhad, Kazem. (1967). "[112] Establishment of the Institute of Journalism and Public Relations: General Curriculum and Specialized Courses," Journalism Research Quarterly, 2(7), 32-30 and 51. [In Persian]
Motamednezhad, Kazem. (2006). "The Evolution of Journalism Education and Other Communication Sciences in the World and Iran," Resaneh Quarterly, 16(64), 14-25.[In Persian]
Mousapour, Neamatollah. (2013 [114]). Fundamentals of Secondary Education Planning, Kerman: Shahid Bahonar University of Kerman.[In Persian]
Rowlands, Don (1979), Better Ways to Teach Journalism, Cardiff: Thompson Foundation.
Safa, Zabihollah. (1965). "How Was the Bachelor's Degree in Journalism Established at the University of Tehran?" Quarterly Journal of Journalism Research, 1(1), 4-7.[In Persian]
Sarokhani, Baqer. [14] (2014). Research Methods in Social Sciences, Volume One, 18th edition, Tehran: Institute for Cultural Studies and Research. [In Persian]
 
Shariatmadari, Ali. (1998). Several Fundamental Topics in Curriculum Planning, Tehran: Samt Publications. [In Persian]
 
Shinha, P.R.R. (1980), Directory of Mass Communication Institutions in Asia, Singapore: AMIC.
Strauss, Anselm. Corbin, Juliet. (2018). Basics of Qualitative Research: Techniques and Stages of Grounded Theory Production, translated by Ibrahim Afshar, Tehran: Nashr-e Ney[In Persian]
Stirling, J. (2001); Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research, Qualitative Research,1(3): 385-405.
Sung, Y.K. Park, M. and Choi I.S. (2013), “National construction of global education: A critical review of the national curriculum standards for South Korean global high schools”, Asia Pacific Education Review, 14(2), pp. 131-147.
Torkzadeh, Jafar, and Nekoomand, Samira. (2014). "Responding to the Environment, A Fundamental Challenge of Universities in the Current Conditions, Developing a Behavioral System," an article presented at the Second National Conference on Applied Research in Management Sciences and Accounting [In Persian]
UNESCO. 2007. Model Curricula for Journalism Education. http://unesdoc. Unesco.org/images/0015/001512/151209E.pdf
Zare, Bijan. (1998 [12] [153]). "Investigating the Status of Journalism Education in Iran," in the collection of articles presented at the Second Seminar on Examining Press Issues in Iran, Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance. [In Persian]