الگوی بایستگی رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر رایزنی فرهنگی ج.ا.ا. در انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی (رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایرالن در مالزی) habibb_01@yahoo.com

10.22083/jccs.2024.378207.3689

چکیده

دیپلماسی فرهنگی، نوعی دیپلماسی عمومی و قدرت نرم است. هر یک از کشورها برای ایجاد دیپلماسی فرهنگی، از شیوه‌ها و قالب‌های متنوعی بهره می‌گیرند. یکی از شیوه‌ها برای ایجاد دیپلماسی فرهنگی، انتخاب و فعال‌سازی، رایزن فرهنگی در کشور مقصد است. رایزن فرهنگی، یک دیپلمات است که مسئولیت ترویج و گسترش فرهنگ کشور خویش را در کشور محل مأموریت، در راستای منافع ملی کشورش، دارد. انتخاب رایزنان، ممکن است بر اساس الگوها و معیارهای مختلفی صورت پذیرد؛ آنچه مسئله اصلی پژوهش حاضر است، الگوی انتخاب رایزنان فرهنگی ج.ا.ا. بر اساس دغدغه‌ها و انتظارات مسئولان عرصه بین‌المللی نظام حکمرانی فرهنگی کشور ج.ا.ا. با تأکید بر رایزنی فرهنگی ج.ا.ا، در کشور انگلستان، است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر پیداکردن معیار مشترک و همه‌جانبه‌ای برای بایستگی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور که تأمین‌کننده منافع اسلامی و ملی برای کشورمان باشد است. این پژوهش به روش کیفی و با مصاحبه عمیق، به روش تحلیل مضمون، با مسئولان فرهنگی در عرصه بین‌الملل، صورت پذیرفته است. سخنان رؤسای قوا، مسئولان فرهنگی و فرمایشات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری در رابطه با ارتباطات خارجی و عرصه بین‌الملل، منابع، مقاله حاضر هستند. مجموع یافته‌های پژوهش، در دویست و چهارده مؤلفه قرار می‌گیرد که در بیست و سه بعد و شش عرصه کلی (معرفتی/شناختی، برنامه‌ای/ راهبردی، ارتباطی/ تعاملی، سبکی/ روشی، مدیریتی/ اجرایی و توصیه‌ای/ رهنمودی) می‌توان آن‌ها را قرار داد. مهم‌ترین نتیجه پژوهش پیش‌رو، طراحی الگوی بایستگی رایزنان فرهنگی بر اساس انتظارات نظام حکمرانی فرهنگی کشور در شش عرصه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Model of Necessity of Cultural Counsellors Based on the Expectations of the Cultural Governance System of The I.R.I. Emphasizing The Cultural Consultation of Iran in England

نویسنده [English]

  • Habibreza Arzani
Member of the academic staff of the Research Institute of Islamic Culture and Sciences (cultural consultant of the Islamic Republic of Iran in Malaysia) habibb_01@yahoo.com
چکیده [English]

Cultural diplomacy is a form of public diplomacy and soft power. Each country employs various methods and formats to establish cultural diplomacy. One approach to cultural diplomacy is selecting and activating cultural attaches and counsellors in the host country. A cultural attache is a diplomat responsible for promoting and disseminating their country's culture in the host country, in line with the national interests of their own country. The selection of cultural attaches may be based on various patterns and criteria. The main focus of this current research is the selection pattern of cultural attaches of the Islamic Republic of Iran based on the concerns and expectations of international cultural governance officials in the Islamic Republic of Iran, with an emphasis on cultural diplomacy in England. Therefore, the aim of this research is to find a comprehensive and common criterion for the competency of cultural attache of the Islamic Republic of Iran abroad, which serves Islamic and national interests for our country. This research was conducted using qualitative methods and in-depth interviews with cultural officials in the international arena. The statements of heads of authorities, cultural officials, and the directives of Imam Khomeini and the Supreme Leader regarding foreign relations and international affairs are the sources of this article. The research findings are categorized into 214 components in 23 dimensions and 6 general domains (cognitive, planning/strategic,  communicative/interactive,  stylistic/methodological, managerial/executive, and advisory/guidance). The most important result of this research is the design of a competency model for cultural attache based on the expectations of the cultural governance system in 6 domains.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Model of Necessity
  • Expectations
  • Cultural Governance System of I.R.I
  • Cultural Counsellor
  • Cultural Attache
  • Cultural Diplomacy
  • Islamic Culture Relations Organization (ICRO)
  • England
منابع و مآخذ
امیرخانی، فاطمه (1393). رایزن فرهنگی و دنیای ایران‌شناسی، انتشارات بین‌المللی الهدی.
بلورچی، محمدعلی، هادیان، ناصر‌ (1393). دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در قبال مسلمانان انگلیس (1392-1384). فصلنامه سیاست خارجی، 28(1)، 71-98.
پورعزت، علی‌اصغر، مختاریان‌پور، مجید و امینی، علی. (1398). طراحی مدل شایستگی سفیران جمهوری اسلامی ایران. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 11(2)، 29-56. SID: https://sid.ir/paper/163115/fa
جعفری‌نیا، سعید، وکیلی، یوسف، عرب‌احمدی، امیربهرام، چاقمی، حسین (1398). ارائه مدل شایستگی رایزنان و وابستگان فرهنگی ج.ا.ا با استفاده از مرور نظام‎مند. پژوهش‌های روابط بین‌الملل، 9(4)، 173-218.
دهخدا، علی‌اکبر و دیگران (1377). لغت‌نامه دهخدا، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
اسناد وزارت خارجه، سند شماره 151.
 
Amirkhani, F. (1393), Cultural consultant and the world of Iranology, Alhuda international publications. [In Persian]
Braun, V., & Clarke, V. (2012). Thematic analysis. APA Handbook of Research Methods in Psychology, Vol 2: Research Designs: Quantitative, Qualitative, Neuropsychological, and Biological., 57–71. https://doi.org/10.1037/13620-004
Bolourchi, M., Hadian, H., Islamic Republic of Iran’s Diplomacy towards UK Muslims (2005-2013), Foreign Policy Quarterly (1)28, 71-98. [In Persian]
Dehkhoda, Ali Akbar and others. (1377). Dehkhoda Dictionary, University of Tehran Printing and Publishing Institute. [In Persian]
Documents of the Ministry of Foreign Affairs, Document No. 151. [In Persian]
Jafarina, S., Vakili, Y., Arab Ahmadi, A., Chaghomi, H., (2018). Presenting the competency model of consultants and cultural affiliates of I.R.I., using a systematic review. International Relations Research, 9(4), 173-218. [In Persian]
Kim, Y. (1995). Becoming Intercultural: An Integrative Theory of Communication and Cross-Cultural Adaptation. https://doi.org/10.4135/9781452233253
Pourezzat, A., Mukhtarianpour, M., Amini, A., (2018). Designing the competence model of ambassadors of the Islamic Republic of Iran, Human Resource Management Research, 11(2 (series 36)), 29-56. SID: https://sid.ir/paper/163115/fa [In Persian]
Parker, C., Scott, S., & Geddes, A. (2019). Snowball Sampling. (2020). SAGE Research Methods Foundations. https://doi.org/10.4135/9781526421036831710
Vignoles, V. L., Schwartz, S. J., & Luyckx, K. (2011). Introduction: Toward an Integrative View of Identity. Handbook of Identity Theory and Research, 1–27. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7988-9_1
Waller, M. J. (2009), Cultural Diplomacy, Political Influence, and Integrated Strategy, in Strategic Influence: Public Diplomacy, Counterpropaganda, and Political Warfare, Washington, DC: Institute of World Politics Press.
Wiseman, R. L. (1995). Intercultural communication theory. SAGE Publications. www.statistics.gov.uk. www.icro.ir.