نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز-دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه

2 عضو هیأت علمی گروه ارتباطات دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه،

3 پژوهشگر ازاد فاقد حمایت سازمانی

10.22083/jccs.2023.382697.3704

چکیده

زمینه و هدف: رویکرد فرارسانه‌ای ماحصل تغییر شرایط بازار است که به دفاع از مدل‌های تجاری جدید می‌پردازد. این رویکرد به روش‌های سنتیِ رابطه‌ی رسانه با مخاطب پایان داده و آغازگر شیوه‌های جدید است که در آن رضایت مخاطب در اولویت قرار دارد. از طرفی داستانسرایی فرارسانه‌ای را می‌توان یک الگوی تجاری برای تولیدکنندگان رسانه‌ تلقی نمود که وضعیت موجود در بازارهای همگرا را مورد مطالعه و هدف خود قرار داده است. همچنین در دهه اخیر با ورود رسانه‌های نوینِ دیجیتال به ایران و شکل‌گیری مباحث همگرایی رسانه ای، لزوم ورود به این موضوع ضروری و نیاز به پژوهش در مبحث فرارسانه ای بیش ازقبل احساس می شود. از این رو در پژوهش حاضر با سنتز نظری انواع همگرایی و داستانسرایی فرارسانه‌ای به دنبال واکاوی این فرم در تولیدات رسانه‌ای ایران و چالش‌های به‌کارگیری آن هستیم. این تحلیل، شرایط رفع چالش در تولیدات فرارسانه‌ای را برای تولیدکنندگان و صاحبنظران حوزه رسانه‌ها ترسیم می‌کند تا بتوانند تولیداتی مورد سلیقه و نیاز مخاطب تولید داشته باشند. روش: روش تحقیق کیفی و گردآوری داده‌های تحقیق از روش مصاحبه‌ی عمیق نیمه‌ساختاریافته با صاحبنظران حوزة رسانه‌های نوین انجام‌گرفته و با روش تحلیل مضمونی (مقوله‌بندی داده‌ها) یافته‌های تحقیق در هشت مضمون اصلی و هفت مضمون فرعی دسته بندی شد. یافته ها: براساس نتایج تحقیق، چالش‌های ایجاد و گسترش داستانسرایی فرارسانه‌ای در تولیدات رسانه‌ای ایران عبارت‌اند از انحصارگرایی، محدودیت‌های قانونی، تکثر نهادهای رگولاتوری، فقدان فرهنگ مشارکتی، فقدان قوانین مالکیت فکری، عدم توجه به بخش خصوصی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study on challenges of developing Transmedia storytelling in Iranian media products

نویسندگان [English]

  • majid shoaraye nejati 1
  • صدیقه ببران 2
  • Meghdad Mehrabi 3

1 Islamic Azad University Central Tehran Branch Faculty of Communication sciences and media studies

2 عضو هیأت علمی گروه ارتباطات دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه،

3 PhD Communications, Wee Kim Wee School of Communication and Information, Nanyang Technological University, Singapore

چکیده [English]

Background and purpose: Transmedia storytelling can be considered as a business model for media producers, which has studied the existing situation in converging markets and made it its goal. In this research, we seek to analyze this form in Iran's media productions and the challenges of using it with a theoretical synthesis of convergence and transmedia storytelling. This analysis outlines the conditions for solving the challenges in media productions for producers and experts in the field of media so that they can have productions that meet the taste and needs of the production audience. Method: Qualitative research method and research data collection was carried out through in-depth semi-structured interviews with experts in the field of modern media, and the research findings were categorized into eight main themes and seven sub-themes with thematic analysis method (data categorization). Findings: Based on the results of the research, the challenges of creating and expanding transmedia storytelling in Iranian media productions are exclusivity, legal restrictions, multiplicity of regulatory institutions, lack of participatory culture, lack of intellectual property laws, lack of attention to the private sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transmedia storytelling
  • Transmedia
  • Convergence Media
  • New Media
  • Iranian media