دوره و شماره: دوره 23، شماره 60 - شماره پیاپی 92، دی 1401، صفحه 7-345 
سرمایۀ فرهنگی و ذائقۀ فرهنگی مصرف کتاب در میان شهروندان شهر تهران

صفحه 239-260

10.22083/jccs.2021.283593.3368

مهدی نجفی؛ بهرام قدیمی؛ صدیقه محمد اسماعیل؛ علی باصری؛ زهرا علی پوردرویشی


شناسایی عوامل مؤثر بر جذابیت سایت‌های خبری

صفحه 287-316

10.22083/jccs.2021.285586.3354

فاطمه محمدی سیجانی؛ فائزه تقی پور؛ حمیدرضا پیکری