الگوی مدیریت کیفیت محتوا در روزنامه‌های محلی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ارتباطات، دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه سوره، تهران، ایران (نویسنده مسئول). masoudi@soore.ac.ir

2 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، گروه علوم انسانی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران. sepehr.alborz93@gmail.com

3 دانشیار گروه روزنامه‌نگاری و خبر، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران. nemati@iribu.ac.ir

چکیده

مطبوعات محلی در برابر مطبوعات سراسری کشور به دلایل گوناگون ازجمله ناتوانی در ارائۀ محتوای موردنیاز مخاطبان، قدرت رقابت ندارند. هدف این مطالعه طراحی الگوی مدیریت کیفیت محتوا در روزنامه‌های محلی ایران است تا محتوای آن‌ها ارتقا یابد. این پژوهش کاربردی با رویکرد کیفی ـ اکتشافی انجام یافت. جامعۀ پژوهشی شامل اساتید، صاحب‌نظران و فعالان حوزه روزنامه‌های محلی بوده است که از میان آن‌ها با روش نمونه‌گیری نظری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری به‌واسطۀ مصاحبۀ عمیق نیمه ساختاریافته، به تعداد 12 نفر ادامه یافت. تحلیل‌های صورت گرفته به‌واسطۀ روش داده بنیاد از طریق کدگذاری استراوس و کوربین در سه سطح باز، محوری و انتخابی در نرم‌افزار مکس کیو دا 2020 انجام شد. سپس مفاهیم در قالب مدل پارادایمی (شرایط علّی، پدیده محوری، راهبردها، شرایط زمینه‌ای، مداخله‌گر و پیامدها) ارائه و روایی و پایایی آن نیز بر اساس روش سه سویه سازی تأیید شد. نتایج نشان داد که محتوای مطالب مطبوعات محلی می‌تواند در جذب مخاطبان مؤثر باشد. در این راه، روزنامه‌های محلی ایران نیاز به نوآوری در شیوه نگارش، کنترل، پایش و هدف‌گذاری درست، توجه به مسائل روز جامعه و غیره در ارائۀ محتوا دارد تا بتواند بر مبنای الگوی ارائه‌شده، مدیریت محتوای خود را بهبود بخشیده و اثربخشی آن را در افکار جامعه افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Quality Management Pattern in local Iranian Newspapers

نویسندگان [English]

  • Omid Ali Masoudi 1
  • seyede tanaz jafari 2
  • Davod Nemati anaraki 3
1 Associate Professor, Department of Communication, Faculty of Culture and Communication, Sooore University, Tehran, Iran (Corresponding Author). Email: masoudi@soore.ac.ir
2 Ph.D. student in Media Management, Department of Humanities, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran. Email: sepehr.alborz93@gmail.com
3 Associate Professor, Department of Journalism and News, Faculty of Communication and Media, Sedavasima University, Tehran, Iran. Email: nemati@iribu.ac.ir
چکیده [English]

The local press does not have the power to compete against the national press for various reasons, including the inability to provide the content required by the audience. The purpose of this study is to design a content quality management model in local Iranian newspapers to improve their content. This applied research was conducted with a qualitative-exploratory approach. The research community has included professors, experts, and activists in the field of local newspapers, among whom the number of 12 people continued to reach theoretical saturation through semi-structured in-depth interviews. The analysis was done through the foundation data method through Strauss and Corbin coding in three open, central, and selective levels in the Maxqda 2020 software. Then the concepts were presented in the form of a paradigmatic model (causal conditions, central phenomenon, strategies, background conditions, intervention, and consequences) and its validity and reliability were also confirmed based on the three-tier method. The results showed that the content of the local press can be effective in attracting the audience. In this way, the local newspapers of Iran need to innovate in the way of writing, control, monitoring, and correct targeting, paying attention to the current issues of the society, etc. increase society's thoughts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • management
  • content quality
  • local Iranian newspapers
  • journalists
  • audiences
منابع و مأخذ
پژوهش‏فر، شیوا و محمد اسکندری (1390). «بررسی میزان توجه نشریات محلی استان کردستان به شاخص‏های نشریات محلی»، فصلنامة فرهنگ ارتباطات، شماره 4: 212-191.
تقی‌پور، فائزه (1384). «بررسی وضعیت کارآمدی مطبوعات اصفهان بعد از خرداد 76»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
تقی‌پور، فائزه (1396). «مطالعه کیفی آسیب‌های مطبوعات محلی شهر اصفهان از دیدگاه فعالان باتجربه در سال 1395»، فصلنامه رسانه، شماره 4: 55-27.
خاشعی، وحید (1391). مدیریت راهبرد در رسانه‏ها، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‏های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
خراسانی محمدامین، هادی راستی و اسماعیل رحمانی (1395). «تحلیلی بر اثرگذاری رسانه‌های جمعی و مطبوعات از دیدگاه ساکنان نواحی روستایی شهرستان کنارک (مطالعه موردی: دهستان زرآباد غربی)»، فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، شماره 22: 163-147.
دفلور، ملوین (1387). شناخت ارتباط جمعی، ترجمۀ سیروس مرادی، تهران: انتشارات دانشکده صداوسیما.
روحانی، مهدی، علی‌جعفری و اکبر‌حیدری (1391)، «بازتاب هویت ملی و هویت قومی در مطبوعات محلی»، فصلنامه فرهنگ ارتباطات، شماره 8: 38-21.
زارع، بیژن (1386). بررسی میزان استفاده و رضایتمندی مخاطبان از نشریه‌های محلی (شیراز، زنجان، سنندج)، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
زارع، بیژن (1386). بررسی ویژگی‏های نیروی انسانی، امکانات مالی و فنی نشریه‏های محلی استان‏های فارس، زنجان و کردستان، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
شومیکر، پاملا (1397). دروازه بانی، ترجمۀ حسین افخمی. تهران: نشر نی.
فراستخواه، مقصود (1396). روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تأکید بر نظریه‌ی بر پایه (گراندد تئوری GTM)، چاپ چهارم، تهران: نشر آگاه.
قندی، حسین (1384). روزنامه‌نگاری نگاری تخصصی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
کرمی‌نژاد، حامد (1391). «حال مطبوعات محلی ناخوش است»، خبرگزاری بین‏المللی کُرد پرس. 1/5/1391. کد مطلب 30178 www.kurdpress.com.
کریمی، زهرا؛ حسین انتظامی و علی‌اصغر محکی (1397). «جایگاه روزنامه‌نگاری محلی از نگاه کارشناسان و متخصصان این حوزه»، رسانه، شماره 3: 124-107.
مرتضوی، محمودرضا (1389). خبرنگاری برای رسانه‏های جمعی، چاپ اول. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد یزد.
مصطفوی کهنگی فرحناز (1392). «نقش فضای اجتماعی در توسعه مطبوعات محلی، مطالعه موردی، مطبوعات محلی شهر کاشان»، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ـ فرهنگی، شماره 2: 218-199.
مک کوایل، دنیس (1388). درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، ترجمة پرویز اجلالی. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‏ها.
نوابخش، مهرداد و علی‌محمد مزیدی (1390). «تبیین مدل فضای اجتماعی در توسعه مطبوعات محلی: مطبوعات محلی استان یزد»، فصلنامه مطالعات رسانه‌ای، شماره 15: 17-1.
 
Abdenour, J., & Riffe, D. (2019). Digging for (ratings) gold: The connection between investigative journalism and audiences. Journalism Studies, 20(16), 2386-2403
Beam, R. A. (2003). Content differences between daily newspapers with strong and weak market orientations. Journalism and Mass Communication Quarterly, 80(2), 368-390.
Coomber, R., Morris, C., & Dunn, L. (2000). How the media do drugs: Quality control and the reporting of drug issues in the UK print media. International Journal of Drug Policy, 11(3), 217-225.‏
DiMaggio, P., Nag, M., & Blei, D. (2013). Exploiting affinities between topic modeling and the sociological perspective on culture: Application to newspaper coverage of US government arts funding. Poetics, 41(6), 570-606.‏
Ebbesson, E., & Eriksson, C. I. (2013, July). A User Driven Design Approach to Creating UGC Services–Challenging the Newspaper Industry. In International Conference on Human Interface and the Management of Information (pp. 187-196). Springer, Berlin, Heidelberg.‏
Farias, P., Rojano, F. J. P., & Roses, S. (2020). Journalists in Spain. In The global journalist in the 21st century (pp. 295-305). Routledge.‏
Fryberg, S. A., Stephens, N. M., Covarrubias, R., Markus, H. R., Carter, E. D., Laiduc, G. A., & Salido, A. J. (2012). How the media frames the immigration debate: The critical role of location and politics. Analyses of Social Issues and Public Policy, 12(1), 96-112.‏
Gillmor, D. (2006). We the media: Grassroots journalism by the people, for the people. " O'Reilly Media, Inc.".‏
Gomez-Mompart, J. L., Gutiérrez-Lozano, J. F., & Palau-Sampio, D. (2015). Spanish journalists and the loss of news quality: Professional judgements. Comunicar: Revista Científica de Comunicación y Educación, 23(45), 143-150.‏
Jawaid, S. A. (2016). Professionalism in Medical Journalism and Role of HEC, PM&DC. Annals of King Edward Medical University, 22(3).‏
Kaniss, P. (1991). Making local news. University of Chicago Press.‏
Meier, K. (2007). Innovations in Central European newsrooms: Overview and case study. Journalism practice, 1(1), 4-19.‏‏
Mellado, C., & Lagos, C. (2014). Professional roles in news content: Analyzing journalistic performance in the Chilean national press. International Journal of Communication, 8, 23.‏
Pearson, M. (1994). Rethinking quality in journalism education. Australian, Journalism Review, 16(2), 67-72.‏
Picard, R. G. (2004). Commercialism and newspaper quality. Newspaper research journal, 25(1), 54-65.
Rajandran, K. (2009). The Use of Layout in Malay Language Newspapers' Front Pages. Iranian Journal of Language Studies, 3(2).‏
Wakefield, S. E., & Elliott, S. J. (2003). Constructing the news: The role of local newspapers in environmental risk communication. The Professional Geographer, 55(2), 216-226.
Weinhold, W. M. (2008). Newspaper negotiations: the crossroads of community newspaper journalists’ values and labor. Journalism Practice, 2(3), 476-486.‏
Wieczorek, P., & Szumer, M. (2012). Ethical Dilemmas in the Work of a Contemporary Journalist and Their Influence on the Form, Content and Quality of the Media Message. Baczyński, A. and M. Dróżdż (eds.), Wartość mediów–od wyzwań do szans, 205-221.‏
Willnat, L., Weaver, D. H., & Choi, J. (2013). The global journalist in the twenty-first century: A cross-national study of journalistic competencies. Journalism Practice, 7(2), 163-183.‏