تحلیل نحوۀ بازنمایی غذا در برنامه های تغذیه ای تلویزیون داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا مدیریت رسانه، گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران. ghazaleh.hasanian@gmail.com

2 استادیار گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران. (نویسنده مسئول). smohsenb@yahoo.com

3 استادیار گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران. abdsobhani@gmail.com

چکیده

رسانه ­ها بر فرهنگ تغذیه و آداب تغذیه اثر دارند، اما به نظر ­می ­رسد که برنامه مدون، منسجم و دارای راهبردی سازمان­ یافته برای محتوای برنامه­ های تغذی ه­ای رسانه­ ای در ایران وجود نداشته باشد. خلاء نظارت مدیریت­ یافته بر تولیدات رسانه ­ای و محتوای ارائه شده، مسأله بزرگی است که می­ تواند به فرهنگ مخاطب و در نهایت جامعه آسیب برساند. هدف پژوهش حاضر، تحلیل نحوه بازنمایی غذا و چگونگی محتوای برنامه­ های تغذیه­ ای تلویزیون داخلی ایران است. روش تحقیق مبتنی بر رویکرد تحلیل محتوای کیفی است. در این مطالعه بر اساس روش مایرینگ داده­ ها ضبط و گردآوری، پیاده­ سازی، تقلیل، استنباط و تحلیل می­شوند. برای جمع ­آوری داده ­ها، سه برنامه از شبکه ­های فارسی‌زبان داخلی به‌عنوان نمونه انتخاب شده است. روش نمونه ­گیری هدفمند انتخابی است. یافته‌ها نشان داد 6 مقوله نمود فرهنگ در برنامه ­های غذایی تلویزیونی، طبخ غذا، جامعه­ شناسی تغذیه، وضعیت تجمل‌گرایی، اوقات فراغت و ظاهر و ساخت برنامه همراه با زیرمقوله ­های آن‌ها در برنامه ­های تغذیه­ ای تلویزیون داخلی نمایش داده شده است. از بررسی برنامه ­های این پژوهش مشخص شد وضعیت برنامه ­های تغذیه داخلی شامل مواردی چون الگوسازی و بازنمایی فرهنگ، نمایش تجمل ­گرایی، حضور دین در حوزه تغذیه، نادیده گرفتن طبقات اجتماعی و نبود جلوه­ های بصری است. تلویزیون در انتقال ارزش ­ها، تغییر نگرش و رفتار و هدایت سبک‌ زندگی و فرهنگ جامعه نقش پررنگی دارند. شیوه تغذیه می­تواند باعث تغییر در تفکر، عادات، ارزش ­های جوامع شده و درنهایت بر فرهنگ اثر بگذارد. لازم است سیاست‌ها و راهبردهای تولیدات برنامه­ های غذایی سالم در رسانه در راستای حفظ هویت فرهنگ تغذیه ایرانی با توجه به مسائل اجتماعی و اقتصادی نظارت کافی و دقیقی بر برنامه­ ها داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of how food is represented in domestic TV nutrition programs

نویسندگان [English]

  • Ghazaleh Hasanian 1
  • Seyed Mohsen Banihashemi 2
  • Abdolreza Sobhani 3
1 Student of Media Management, Management Faculty, Islamic Azad University, South Tehran Branch. ghazaleh.hasanian@gmail.com
2 Assistant Professor, Media Management Group, Management Faculty, Islamic Azad University, South Tehran Branch (Corresponding author). smohsenb@yahoo.com
3 Assistant Professor, Media Management Group, Management Faculty, Islamic Azad University, South Tehran Branch. abdsobhani@gmail.com
چکیده [English]

The media have an impact on nutrition culture and eating habits, but there does not seem to be a well-codified, coherent, and strategic program for the content of media nutrition programs in Iran. Lack of oversight of media productions and content is a big issue that can damage the culture of the audience and society.

The purpose of this study is to investigate the current situation and how the content of television nutrition programs and their role in culture is.

The research method is based on the qualitative content analysis approach. Data are recorded and collected, implemented, reduced, deduced, and analyzed based on the method of Mayring. Three programs from Persian language networks were selected as sample. The purposeful sampling method is selected.

The results showed 6 categories of culture manifestation in TV food programs, cooking, nutrition sociology, luxury status, leisure, and the appearance and construction of programs along with their subcategories in food TV programs were displayed. It was found that the status of food TV programs includes: modeling and representing culture, showing luxury, the presence of religion in the field of food, ignoring social classes and the lack of visual effects.

Television plays an important role in transmitting values, changing attitudes and behaviors, and guiding the lifestyle and culture of society. Food can change the thinking, habits, values of societies. It is necessary for healthy food programs in the media to preserve the identity of the Iranian food culture to have sufficient and accurate monitoring of the programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food
  • Culture
  • Food Culture
  • Media
  • Television
منابع و مأخذ
حمزه­پور، علی (1396). «نفوذ فکری و فرهنگی و چالش­های امنیتی پیش رو با تأکید بر مصرف رسانه­ای نوین در کشور». فصلنامه آفاق امنیت­. شماره 35: 155- 121.
رضازاده، آرزو و محمدی نصرآبادی، فاطمه (1396). «اهمیت الگوهای غذایی سنتی و غذاهای بومی در امنیت غذا و تغذیه خانوار». مجله علوم تغذیه و صنایع­غذایی ایران. شماره 1: 164- 159.
زرگر، محمدرضا (1399). «نشانه­شناسی آگهی­های برنامه کودک تلویزیون ایران با تأکید بر تبلیغات مواد غذایی». فصلنامه دانش انتظامی سمنان. شماره 36: 64- 30.
ساروخانی، باقر (1383). اندیشه­هاى بنیادین علم ارتباطات. تهران: خجسته.
سکاران، اوما (1381). روش­های تحقیق در مدیریت. ترجمۀ محمود صائبی و مسعود شیرازی. تهران: انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی.
شفقی، خسرو؛ علی دلشاد، هادی سالاری، عبدالجواد خواجوی، علی اکرامی، نزهت صنیعی و عصمت خواجه (1385). «شناسایی انواع غذاهای بومی و تعیین مواد اولیه و روش پخت آنها در جمعیت تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی شهر گناباد». ویژه­نامه تحقیقات جمعیتی. 53- 46.
صالحی، وجیهه (1392). «جایگاه رسانه­های ارتباط جمعی در ترویج سبک­زندگی اسلامی». تحولات سبک­زندگی در ایران. جلد سوم. انتشارات تیسا.
عظیمی، محمدحسن و یونس شکرخواه (1394). «کودک، رسانه و ارتباط متقابل». فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات. شماره 1: 94- 69.
عیوضی، غلامحسین (1388). «سبک­زندگی تلویزیونی و مصرف». فصلنامه فرهنگی ـ دفاعی زنان و خانواده. شماره 16: 167- 143.
فاضلی، نعمت­الله (1392). نشست بررسی اندیشه استوارت هال. قم: دانشگاه باقرالعلوم (ع).
فروزان، حامد و حجت‌الله امینی (1392). «آسیب­شناسی سبک ­زندگی در برنامه­های تلویز یون و راهکارهای ارتقای آن در ایران امروز». ویژه نامه سبک زندگی. شماره 13: 232- 195.
کردی، رامین (1380). نگاهی به فرهنگ عمومی کشور در بهداشت و درمان. تهران: انتشارات خاکیان.
گریف، جودیت آلن و الدورجان، پیتر (1381). ارتباط برای تغییر رفتار و سلامت. ترجمۀ طیبه وزیرنیا. مشهد: انتشارات آهنگ قلم.
گیویان، عبدالله؛ مجتبی جعفری بالابند و ملیحه خیرخواه (1392). «نظر مخاطبان جوان تهرانی در مورد تمایل به پذیرش سبک­های زندگی به نمایش درآمده در سریال­های فارسی زبان ماهواره­ای و علل جذابیت آنها». فصلنامه مطالعات سبک­زندگی. شماره 4: 56- 31.
لیتل جان، استیفن (1384). نظریه ارتباطات. ترجمۀ نوربخش، مرتضی و همکاران. تهران: نشر جنگل.
معتمدنژاد، کاظم (1371). وسایل ارتباط جمعی (جلد یکم). تهران: انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.
نیرومند، لیلا و سیدرضا لطیفی (1394). «تأثیر میزان تماشای برنامه­های ماهواره در سبک ­زندگی دختران نوجوان 15 الی 18 سال ناحیه 2 منطقه 6». مطالعات رسانه­ای. شماره 3: 62- 51.
 
 
Appadurai, A. (1996). The social life of things: commodities in cultural perspective. Cambridge University Press.
Barilla Center for Food & Nutrition, (2009). The cultural dimension of food.
Barthes, R. (1957). Mythologies, tr. Lavers, A., Macmillan. 
Baudrillard, J. (1983). Simulations. New York: Semiotext(e).
Benjamin, W. (1968). Illuminations. New York: Schocken Books.
Bugge, A. B. (2003). Cooking- As identity work, National institute for consumer research, 6th ESA Conference.
De Solier, I. (2005). “TV Dinners: Culinary Television, Education and Distinction”. Continuum: Journal of Media & Cultural Studies, 19(4), 465-481.
Dickinson, R. (2000). “Food and eating on television: impacts and influences”. Nutrition & Food Science, 30(1), 24- 29.
Douglas, M., & Isherwood, B. (1979). The world of Goods: Towards an Anthropology of Consumption, New York: Basic Books.
Featherstone, M. (2007). Consumer culture and postmodernism, Los Angeles: SAGE Publications.
Heldke, L. (2005). “But is it authentic? Culinary travel and the search for the genuine article”. In The Taste Culture Reader, C. Korsmeyer (Ed.). New York: Berg.
Holloway, I., & Wheeler, S. (2010). Qualitative research in nursing and healthcare, 3rd ed. Chichester, West Sussex, U.K., Ames, Iowa: Wiley-Blackwell.
Jameson, F. (1984). “Postmodernism, or the cultural logic of late capitalism”. New Left Review, 146, 53- 92.
Kittler, P. G.; Sucher, K. P., & Nelms, M. (2011). Food and Culture. Cengage Learning.
Lévi-Strauss, C. (1966). The Savage Mind, tr. Weidenfeld, G. and Nicolson, Chicago: University of Chicago Press.
Lundahl, O. (2020). “Dynamics of positive deviance in destigmatisation: celebrities and the media in the rise of veganism”. Consumption Markets & Culture, 23(3), 241-271.
 Mayring, P. (1983). Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken, Weinheim: Deutscher Studien Verlag.
McCombs, M. E., & Shaw, D. (1972). “The Agenda-Setting Function of Mass Media”. POQ, 36(2), 176-187.
Puggelli, F. R., & Bertolotti, M. (2014). “Healthy and unhealthy food in Italian television ads for adults and children”. Young Consumers, 15(1), 58- 67.
Secondulfo, D. (2012). Sociologia del consumo e cultura materiale. Milano: FrancoAngeli.
Signorielli, N. & Morgan, M. (1990). Cultivation Analysis. California: Sage.
Silva, T. H.; Melo, P.; Almeida, J.; Musolesi, M., & Loureuro, A. (2014). “You are What you Eat (and Drink): Identifying Cultural Boundaries by Analyzing Food & Drink Habits in Foursquare”. Conference: Proceedings of the 8th International Conference on Weblogs and Social Media, ICWSM 2014.
Sobal, J. (1999). “Social change and foodways”. Proceedings of the Cultural and Historical Aspects of Food Symposium, Corvallis: Oregon State University.
Viviani, D. (2013). “Food, Mass Media and Lifestyles: A Hyperreal Correlation”. Italian Sociological Review, 3(3), 165-175.
Wiegand, M.; Roth, B., & Klakow, D. (2012). “Knowledge Acquisition with Natural Language Processing in the Food Domain: Potential and Challenges”. Proceedings of the ECAI Workshop on Cooking with Computers (CWC), 46–51.