دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
مقاله پژوهشی
عارضه‌یابی فرهنگ فاصلة قدرت در سازمان

مصطفی ادیب؛ زهرا علیپور درویش؛ پیمان متقی

دوره 9، شماره 4 ، بهمن 1387، صفحه 9-37

چکیده
  فرهنگ فاصلة قدرت به‌عنوان یکی از ابعاد فرهنگی در اکثر تحقیقات گذشته عامل مهمی در تعیین و پیش‌بینی رفتار سازمانی درنظر گرفته شده است. هدف این پژوهش شناسایی عوارض شناختی و رفتاری ناشی از فرهنگ فاصلة قدرت بالا در سازمان است. بدین منظور و برای پاسخگویی به سؤال تحقیق، از روش توصیفی‌ ـ پژوهشی استفاده شد. جمع‌آوری اطلاعات لازم برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
قدرت‌های محلی و فرهنگ در فرانسه

حجت‌الله ایوبی

دوره 9، شماره 4 ، بهمن 1387، صفحه 39-69

چکیده
  رابطۀ قدرت‌های ملی و محلی از انقلاب فرانسه تا به امروز موضوع روز فرانسه است. مناسبت قدرت‌های محلی و ملی را دو فرایند تراکم‌زدایی[1] و تمرکززدایی[2] رقم زده است. با روی کار آمدن سوسیالیست‌ها تراکم‌زدایی شتاب بیشتری گرفت و قانون 1982 و قوانین متعددی که بعد از آن به تصویب رسیدند به تدریج قدرت را در لایه‌های مختلف توزیع کرد. تقسیم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی حضور بین‌المللی سینمای ایران از دیدگاه کارشناسان و فعالان سینما

عبدالله بیچرانلو

دوره 9، شماره 4 ، بهمن 1387، صفحه 71-93

چکیده
  این مقاله گزارشی است از بررسی نگارنده در مرکز افکارسنجی و رصد فرهنگی پژ‍وهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در جست‌وجوی پاسخ به این پرسش که وضعیت کنونی حضور سینمای ایران، در عرصه‌های بین‌المللی، چگونه است؟ آیا مطلوب است یا نیازمند الزاماتی است که باید افراد ذی‎نقش در این فضا، از جمله سینماگران،‌ سیاست‌گذاران و مدیران و نهادهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
وسائل ارتباط جمعی، نماد دهکدة جهانی

ذبیح‌اله صدفی؛ سکینه بابائی

دوره 9، شماره 4 ، بهمن 1387، صفحه 95-132

چکیده
  این پژوهش با تکیه بر رویکرد جامعه‌‌شناختی[1] در مطالعه و بررسی پدیدة وسائل ارتباط جمعی به مثابه نماد دهکدة جهانی (درقالب سنجش گرایش جوانان به گزینشِ برنامه‌‌های کانال‌های تلویزیونی ماهواره‌‌ای دربین نمونه‌‌ای به‌‌حجم 1400 نفر به تفکیک 750 نفر از دانشجویان دانشگاه دولتی زنجان (دانشکده‌‌های علوم انسانی، علوم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی آسیب‌شناسانۀ سیاست‌ها و سیاست‌گذاری‌های فرهنگی ایران بعد از انقلاب اسلامی

اصغر مشبکی؛ علی‌اکبر خادمی

دوره 9، شماره 4 ، بهمن 1387، صفحه 133-178

چکیده
  سیاست‌گذاری در عرصۀ فرهنگ، ضرورت انجام یا امتناع، حدود و عرصه‌های آن، نهادهای مداخله‌کننده، نوع ارتباط و هم‌کنشی آنها، نظریه‌های سیاست‌گذاری فرهنگی(سازگاری با محیط بومی)، مدل‌ها، روش‌ها و... برخی مشکلات و پرسش‌های اساسی است که اکنون مدیریت عرصۀ فرهنگی کشور به‌گونه‌ای جدی با آنها مواجه است. با توجه به اینکه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سیمای جهانگردی در فرهنگ اسلامی

محمدهادی همایون

دوره 9، شماره 4 ، بهمن 1387، صفحه 159-208

چکیده
  در دیدگاه اسلامی چه با رویکردی فلسفی و چه با رویکردی عرفانی سفر و جهانگردی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این نگرش سبب شده است تا مقوله سفر به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم مطرح در فرهنگ برخاسته از این نوع نگاه در میان مسلمانان به شمار آید و به دنبال آن به ادبیات و فرهنگ عامه نیز وارد شود. در کنار این تجلیات در جریان شکل‌گیری ...  بیشتر