قدرت‌های محلی و فرهنگ در فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

چکیده

رابطۀ قدرت‌های ملی و محلی از انقلاب فرانسه تا به امروز موضوع روز فرانسه است. مناسبت قدرت‌های محلی و ملی را دو فرایند تراکم‌زدایی[1] و تمرکززدایی[2] رقم زده است. با روی کار آمدن سوسیالیست‌ها تراکم‌زدایی شتاب بیشتری گرفت و قانون 1982 و قوانین متعددی که بعد از آن به تصویب رسیدند به تدریج قدرت را در لایه‌های مختلف توزیع کرد. تقسیم قدرت بین دولت مرکزی و نمایندگان دولت (تراکم‌زدایی) و واگذاری اختیارات دولتی به نهادهای منتخب مردم، مانند شوراهای شهر و شوراهای فرادستی و به‌ویژه شهرداری‌ها (تمرکززدایی) تا حدی از شدت نظام متمرکز فرانسه کاست. در جریان همین واگذاری اختیارات بود که بخش زیادی از امور فرهنگی به قدرت‌های محلی واگذار شد. ورود قدرت‌های محلی در امور فرهنگی تأثیر شگرفی بر همبستگی اجتماعی و توسعه و پیشرفت شهرها گذاشت. بین قدرت‌های محلی، بیشترین اختیارات امور فرهنگی به شهرداری‌ها که منتخب مردمند واگذار شد. فرهنگ به‌تدریج در شهرها از جایگاه والایی برخوردار گشت و مدیران سامان شهری، با دریافتن نقش فرهنگ در ایجاد همبستگی اجتماعی، شتابان به سوی فرهنگی کردن شهرها روی آوردند. فرهنگ و زندگی روزمرۀ مردم این کشور به‌قدری در هم تنیده که می‌توان نام «فرهنگ شهر» را به جای دولت‌شهرهای آتن برای شهرهای فرانسه پیشنهاد کرد.
[1]. Déco centralisation
[2]. Décentralisation

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Local power and culture in France

نویسنده [English]

  • 0 0
0
چکیده [English]

There has been paid a lot of attention to relationship between local and national powers. There has been paid a lot of attention. Since French revolution this relationship resulted from two approaches of Decocentralization and Decentralization following the power taking by socialist party. Decocentralization grew fast and based on act 1982 and other laws enacted afterwards, power was distributed among various layers. Power division among central government and its representatives (Decocentralization) and assignment of governmental powers to people elected institutions such as city councils and higher councils specially municipalities (Decentralization) partly decreased the depth of centralized system in France. Through such power assignment, huge part of cultural affairs was put in hands of local bodies. Involvement of local