دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
ابعاد مسئلة معنا از دیدگاه فلسفی

مرتضی گوهری‌پور

دوره 9، شماره 3 ، آبان 1387، صفحه 13-48

چکیده
  مسئلة معنا از مسائل غامض زبان‌شناسی و فلسفی است. در این نوشتار که سبک و سیاقی فلسفی دارد، سعی می‌شود تا به برخی از پیچیدگی‌های مسئلة معنا اشاره شود. ابتدا با تأملاتی کلی دربارة معنا، سؤالاتی دربارة آن طرح می‌شود تا برخی از جنبه‌های عام این مسئله ـ و نه براساس موشکافی‌های فلسفی ـ نمایان شود. در ادامه، با بیان این مطلب که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحول تاریخی مفاهیم

سیدمحمدرضا حسینی بهشتی

دوره 9، شماره 3 ، آبان 1387، صفحه 49-66

چکیده
  ] برای معناپژوهیِ واژة «ارشاد» می‌توان یک فرهنگ فارسی ـ عربی را گشود و معنای آن را استخراج کرد. اگر بخواهیم بیشتر بررسی کنیم، می‌توانیم در فرهنگ‌های دیگر فارسی ـ عربی، معنای این واژه را جست‌وجو کنیم. این راهی ساده و البته غیرمحققانه است که نتیجة آن را نمی‌توان مهملی برای ابتنای یک فعالیت پژوهشی قرار داد. این فعالیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
دیالکتیک و معنا

فرزین بانکی؛ مرتضی گوهری‌پور

دوره 9، شماره 3 ، آبان 1387، صفحه 67-88

چکیده
  برای صورت‌بندی مسئلة «معناپژوهی ارشاد اسلامی»، بررسی دیدگاه‌های متفاوت دربارة معنا ضرورت دارد. در این نوشتار به رابطة میان «دیالکتیک»[1] و «معنا» می‌پردازیم، با این امید که در انتها، بررسی این رابطه ما را در دستیابی به معنای ارشاد اسلامی یاری ‌کند. پیش از پرداختن به رابطة «معنا و دیالکتیک»، باید ببینیم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آشنایی با مکاتب معناشناسی معاصر

احمد پاکتچی

دوره 9، شماره 3 ، آبان 1387، صفحه 89-119

چکیده
  جریان‌های معناشناسی معاصر را می‌توان به دورة متقدم و دورة متأخر تقسیم کرد. در دورة متقدم که جریان‌های معناشناسی، خصوصاً در اروپای غربی، متأثر از دیدگاه‌های سوسور است، مکاتب معرفی‌شده عمدتاً در تکمیل دیدگاه‌های او حرکت کرده‌اند. در حوزة اروپای مرکزی، جریان‌های برخاسته از فرانسه و دانمارک و حوزة آلمانی‌زبان و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعة معنا در سنت اسلامی

احمد پاکتچی

دوره 9، شماره 3 ، آبان 1387، صفحه 121-155

چکیده
  توسعة روزافزون علوم جدید در غرب و آشنایی اندیشمندان و دانش‌پژوهان مملکت اسلامی ما با این دستاوردها، این پیش‌فرض را به وجود آورده است که در دانش نظری و علوم و فناوری‌های گوناگون، هیچ نظر یا دیدگاهی در سنت فکری ایرانی ـ اسلامی نمی‌تواند در حکم دیدگاهی «پیشرو» مطرح باشد. این گمان هرچند فعلاً در برخی از شاخه‌های معرفتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نگاهی دوباره به‌ ارشاد اسلامی: رویکردی تربیتی

علیرضا رحیمی

دوره 9، شماره 3 ، آبان 1387، صفحه 157-184

چکیده
  هرچند می‌توان ادعا نمود که مفاهیم اساسیِ دینی معنای حقیقی و ثابتی دارند اما همواره، معانیِ واژه‌ها، در طی زمان، دستخوش تغییرات فراوان می‌شود و یک واژه، در همة حالات به یک معنا به‌کار برده نمی‌شود. به عبارت دیگر این، نحوة ادراک آدمی است که نحوة حضور مفاهیمی از این دست را در عرصة حیات او رقم می‌زند. این مقاله نه در پی بررسی ...  بیشتر