نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار بنیاد دایرﺓ‌المعارف بزرگ اسلامی.

چکیده

جریان‌های معناشناسی معاصر را می‌توان به دورة متقدم و دورة متأخر تقسیم کرد. در دورة متقدم که جریان‌های معناشناسی، خصوصاً در اروپای غربی، متأثر از دیدگاه‌های سوسور است، مکاتب معرفی‌شده عمدتاً در تکمیل دیدگاه‌های او حرکت کرده‌اند. در حوزة اروپای مرکزی، جریان‌های برخاسته از فرانسه و دانمارک و حوزة آلمانی‌زبان و کشورهایی که تحت عنوان کشورهای اروپای شرقی شناخته می‌شوند، به همراه اشاره به حرکت‌های مختصری که در روسیه انجام شده بود، مورد توجه قرار گرفته‌اند. جریان‌های حوزة آلمانی‌زبان و کشورهای اروپای شرقی کمتر شناخته شده‌اند، زیرا انگلیسی‌زبانان یا فرانسه‌زبانان از جریان‌های مهم معناشناسی حوزة آلمانی‌زبان و روسیه شناخت ندارند. جریان‌های معناشناسی دورة متقدم در مناطق اروپای غربی، اروپای مرکزی و دست آخر با بررسی جریان‌های آنگلوساکسون معرفی شده‌اند و همین تقسیم‌بندی و نحوة بحث در معرفی جریان‌های متأخر رعایت شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Acquaintance with current semantic ideologies

نویسنده [English]

  • 0 0

0

چکیده [English]

Current semantic processes can be divided into two periods, precedent and modern. At the precedent period that semantic proceedings, especially inWestern Europe, are affected by Saussure’s viewpoints, the introduced ideologies have primarily completed his viewpoints. At central Europe, the erect proceeds fromFrance,Denmark, Dutch speakers’ regions and Eastern Europe countries along with the motions that had taken place inRussia, has been considered. The proceeds of Dutch speakers’ regions andEastern Europecountries are less known. As the important semantic proceeds of Dutch speakers’ regions andRussiaare not known by those speaking in English and French languages. At this paper, semantic proceeds of precedent periods have been introduced in western and centralEuropeand finally, investigating Anglo-Saxon proceeds. This category and the way of discussion are considered for modern proceeds, too.