ابعاد مسئلة معنا از دیدگاه فلسفی

نویسنده

عضو شورای مطالعات فرهنگ عمومی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

چکیده

مسئلة معنا از مسائل غامض زبان‌شناسی و فلسفی است. در این نوشتار که سبک و سیاقی فلسفی دارد، سعی می‌شود تا به برخی از پیچیدگی‌های مسئلة معنا اشاره شود. ابتدا با تأملاتی کلی دربارة معنا، سؤالاتی دربارة آن طرح می‌شود تا برخی از جنبه‌های عام این مسئله ـ و نه براساس موشکافی‌های فلسفی ـ نمایان شود. در ادامه، با بیان این مطلب که فیلسوفان نیز از آغاز به مسئلة معنا توجه داشته‌اند، از منظر فلسفة معاصر در باب معنا اشاره می‌شود. دو جریان عمدة فلسفی معاصر، یعنی جریان فلسفة تحلیلی و پدیدارشناسی که می‌توان گفت بقیة جریان‌ها، انشعاب‌هایی از این دو جریان فلسفی‌اند، در ارتباط با مسئلة معنا به اجمال معرفی می‌شود. سپس با تمرکز بر جریان فلسفة تحلیلی و ممیزاتی که می‌توان برای آن برشمرد تا ویژگی‌های این زمینة تفکر فلسفی را دریافت، سعی می‌شود بر همین زمینة فکری، فهرستی از پرسش‌هایی اساسی درباب معنا بیان شود. از همین‌رو و برای تأکید بر پیچیدگی و دقایق فلسفی این بحث، دو مسئله، انتخاب و پیرامون آن‌ها مباحثی مطرح شده است. یکی مسئلة رابطة «معنا» و «معرفت» و دیگری مسئلة رابطة «معنا» و «زبان» است. مسئلة اول یک‌بار به شکل عام و بار دیگر بر زمینة فلسفة تحلیلی و مسئلة دوم به طور خلاصه از منظر ویتگنشتاین، کواین و جان سرل[1] بررسی شده و به دلیل گستردگی و عمق برخی از نظریات، از منظر فیلسوفانی چون دیویدسون، بررسی نشده است. [1]. John R. Searle

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Issue of the Meaning

نویسنده [English]

  • 0 0
0
چکیده [English]

The issue of the meaning is one of the complicated issues of philosophy and linguistic. At this paper has been tried to point to some of the complexities of the meaning issue through a philosophic style and context. First, some questions are going to make by general thought about the meaning to represent some common aspects of this issue, not base on philosophic precisions. However, these questions are deep and thoughtful. Then, through mentioning that philosophers have considered meaning issue, the aspect of current philosopher about the meaning will be pointed. Two main current philosophies (i.e. analytic philosophy and phenomenology processes which can be said that other processes are breakaways of these two philosophy processes) regarding to the meaning issue are introduced, briefly. Final, it is attempted to state a list of primary questions about the meaning at the same thought field by focusing on analytic philosophy processes, and the parameters that can be accounted for understanding the specialties of this philosophic thought. We will see here that the discussion of the meaning is extensive and comprehensive and accessing to all of its subtleties is not simple. Therefore, for emphasizing on philosophic complexity and subtleties of this subject, there have been selected two issues and done some discussions around them. One is the relationship of the “meaning” and “cognition”, and the other is the relationship of “the meaning” and “language”.  The first one is investigated in general at once, again on analytic philosophy based on one of the analysts named Cuine. Second issue is investigated in view points of Vingestine, Cuine and John Searl briefly, and because of the extension and depth of some of the views it has not been investigated in viewpoint of philosophers such as Davidson. As a result of these investigations we find out that even at a thought tradition like analytic philosophy, we are facing with how many technical and strict of investigations which makes difficult listing of the meaning issues.