نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی (دانشگاه شهید بهشتی) ـ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

2 کارشناس ارشد مردم شناسی (دانشگاه تهران) ـ مدرس دانشکده تربیت معلم الزهراء آموزش و پرورش زنجان

چکیده

این پژوهش با تکیه بر رویکرد جامعه‌‌شناختی[1] در مطالعه و بررسی پدیدة وسائل ارتباط جمعی به مثابه نماد دهکدة جهانی (درقالب سنجش گرایش جوانان به گزینشِ برنامه‌‌های کانال‌های تلویزیونی ماهواره‌‌ای دربین نمونه‌‌ای به‌‌حجم 1400 نفر به تفکیک 750 نفر از دانشجویان دانشگاه دولتی زنجان (دانشکده‌‌های علوم انسانی، علوم پایه، فنی مهندسی، کشاورزی) و650 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان (دانشکده‌‌های علوم انسانی، علوم پایه، فنی مهندسی، آموزش معلمان)؛ با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونة دبلیو جی کوکران)؛ مبتنی‌‌بر روش تحقیق پیمایشی جهت آزمون فرضیه‌‌های پژوهش (طبق برنامة SPSS)، به سنجش و اندازه‌‌گیری متغیرهای بنیادی ذیل می‌‌پردازد: اول متغیر گرایش (به عنوان متغیر وابسته) که تابع دو عنصر است: 1) انتظار فایده[2]، یعنی یک فرد تا چه حد از یک رفتار یا پدیده در آیندة دور یا نزدیک، انتظار فایده در ارضای نیازهای شخصی یا جمعی دارد 2) ارزیابی فایده[3]؛ یعنی آیا آن رفتار یا پدیده در حال حاضر در مقایسه با گذشته، برای آن فرد در ارضای نیازهای شخصی یا جمعی فایده دارد یا نه. دوم متغیر گزینش یا هنجار ذهنی تابع دو عنصر است: 1) دیگران مهم[4]، یعنی انتظار اینکه یک رفتار خاص در چهارچوب عوامل کارکردی، چگونه ازنظر دیگر افراد مهم ارزیابی می‌شود؟ 2) انگیزش پیروی[5]، یعنی انگیزة فرد برای پیروی از رفتاری خاص در چهارچوب عوامل ساختاری دربرابر انتظارات دیگران به صورت مثبت است یا منفی؟
[1]. Sociological Appreach
[2]. Expextation of outcome
[3]. Evaluation of outcome
[4]. Significant others
[5]. Motivation of following
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mass Media: Symbol of Global Village

نویسندگان [English]

  • 0 0 1
  • 0 0 2

1 0

2 0