نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه بقیـﺔ‌الله الاعظم.

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

3 عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

چکیده

فرهنگ فاصلة قدرت به‌عنوان یکی از ابعاد فرهنگی در اکثر تحقیقات گذشته عامل مهمی در تعیین و پیش‌بینی رفتار سازمانی درنظر گرفته شده است. هدف این پژوهش شناسایی عوارض شناختی و رفتاری ناشی از فرهنگ فاصلة قدرت بالا در سازمان است. بدین منظور و برای پاسخگویی به سؤال تحقیق، از روش توصیفی‌ ـ پژوهشی استفاده شد. جمع‌آوری اطلاعات لازم برای آزمون فرضیات از جامعة آماری پ‍ژوهش، که کارکنان رسمی وزارت نفت در شهر تهران است، ازطریق پرسشنامه انجام شد. به‌منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده از آزمون‌های همبستگی و نرم‌افزار SPSS استفاده گردید. نتایج پژوهش مؤید وجود رابطه میان فرهنگ فاصله قدرت در سازمان و فرسایش اجتماعی کارکنان از سوی سرپرست، به‌عنوان یکی از ابعاد تاریک زندگی اجتماعی ـ سازمانی است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود با توجه به عوارض فرهنگ فاصلة قدرت، از سازوکارهای کاهش فاصلة قدرت در سازمان بهره‌برداری گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pathology of power gap culture in organization

نویسندگان [English]

  • 0 0 1
  • 0 0 2
  • 0 0 3

1 0

2 0

3 0

چکیده [English]

The culture of power gap as one of cultural aspects has been considered in most of previous researches as an important factor for predicting organizational behavior. The purpose of this research is to recognize behavioral and cognitive pathologies resulted from a culture of high power gap in organization. To this end and to answer the question of the research, descriptive and research-based method has been used. Questionnaires were used to collect required data for testing hypothesis among statistical society which is official employees of Petroleum ministry inTehran. To analyze collected data, correlation test and SPSS software were used. The result of the research indicates that there is relationship between the culture and social deterioration of personnel imposed by supervisors as one of dark aspects of organizational- social life. So, it is suggested that power gap decrease mechanisms to be used in organizations with respect to undesirable effects of power gap culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice Perception
  • defect detection