تأثیر فیلم‌های هنری و غیر هنری بر هوش و عملکرد تحصیلی درس علوم اجتماعی دانش‌آموزان مقطع متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه علوم تربیتی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسئول)

3 استادیار علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف پژوهش پیش‌رو تأثیر نوع فیلم­(هنری و غیر هنری) بر هوش و عملکرد تحصیلی درس علوم اجتماعی دانش­آموزان مقطع متوسطه است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش‌آموزان پسر دبیرستان شهر سنندج است که با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس سه کلاس 20 نفری در درس «علوم اجتماعی» برای نمونه آماری انتخاب شدند. بدین‌ترتیب که سه گروه دانش­آموزان به صورت تصادفی در سه گروه آزمایش1، آزمایش 2 و گواه جایگزین شدند. طرح پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه گواه است. بدین‌ترتیب که دانش­آموزان به‌صورت تصادفی در سه گروه آزمایش و گواه گماشته شدند. به گروه آزمایش 1 فیلم­های هنری، گروه آزمایش 2 فیلم­های غیر هنری نشان داده شد و گروه گواه هیچ فیلمی را مشاهده نکردند. اطلاعات از طریق پرسشنامه­­های هنجار شده؛ هوش چندگانه گاردنر و عملکرد تحصیلی جمع‌آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی؛ میانگین، انحراف استاندارد و آمار استنباطی؛ مدل تحلیل کواریانس چند متغیره با نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس استفاده شد.نتایج پژوهش نشان داد که نوع فیلم بر هوش بین فردی، هوش درون فردی و عملکرد تحصیلی درس علوم اجتماعی دانش­آموزان تأثیر معناداری دارد؛ بدین‌ترتیب دانش­آموزان گروه آزمایش 1 که فیلم‌های هنری را همراه با تدریس مشاهده کردند، به نسبت دانش‌آموزان گروه گواه که هیچ فیلمی مشاهده نکردند و گروه آزمایش 2 که  فیلم­های غیر هنری را همراه تدریس مشاهده کردند، عملکرد بهتری در هوش بین فردی، درون فردی و عملکرد تحصیلی داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Artistic and Non-Artistic Films on the Intelligence and Academic Performance of the Social Sciences Class of High school Sstudents

نویسندگان [English]

  • kamal khalil beigi 1
  • hamid azizy 2
  • seyed mohammad Mahdizadeh 3
1 Master of Educational Research at Tehran University
2 PH. D Student of Social Communications Science of Allameh Tabataba’i University (Corresponding Author)
3 Assistant Professor of Social Communication Sciences of Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

T
The purpose of the present study is effect of film type (artistic and non-artistic) on the intelligence and academic performance of the social sciences class of high school students. The statistical population of this study was all male high school students in Sanandaj who were selected using available sampling from three classes of 20 - member social science course. Thus, that three groups of students assigned randomly to three groups: Experiment 1, Experiment 2 and Control group. The Research design is a quasi-experimental design with a pre-test post-test design with a control group. Thus, Students were randomly assigned to three experiments and control groups. Artistic films showed to the experimental group of 1, non-artistic showed to the experimental group 2, and the witness group did not see any films. Data was collected through standardized questionnaires; multiple Gardner intelligence and academic performance. For analyzing data, descriptive statistics; mean, standard deviation and inferential statistics; multivariate covariance analysis model with SPSS software have been used. The results showed that the type of film has a significant effect on interpersonal intelligence, introspection intelligence and academic performance of students'. In this way, the students in the experimental group 1 who had observed the artwork along with the teaching. , have a better performance in interpersonal intelligence, interpersonal and academic performance compared to the control group students who did not see any movies and the experimental group 2 who saw non-art films along with teaching.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aartistic film
  • Nnon-artistic film
  • Intelligence
  • Aacademic performance
  • Student
منابع و مأخذ
 
آزادارمکی، تقی و کمال خالق­پناه (1389). «خوانش مضاعف: روش شناسی بنیامینی ـ‌ دلوزی در تحلیل فیلم (همراه با تحلیل فیلم درباره الی)»، مجله جامعه‌شناسی هنر و ادبیات، شماره 2: 153- 129.
اف. لین، جرمی (1387). «نقد و بررسی نظریه میدان­های هنری پیر بوردیو؛ چه زمانی هنر، هنر می­شود؟»، ترجمة‌ مهسا رضوی، فصلنامه هنر، شماره 87: 139- 116.
انصاری، منصور (1384). دموکراسی گفتگویی؛ امکانات دموکراتیک اندیشه­های میخاییل باختین و یورگن هابرماس، تهران: نشر مرکز.
آرمسترانگ، تامس (1397). هفت نوع هوش، ترجمة ناهید سپهرپور، تهران: پیک آوین.
بدوی، فاطمه؛ حسن بلخاری قهی؛ عزت‌السادات میرخانی (1390). «بررسی روابط همسران در فیلم­های سینمایی ایران (سال‌های 1378- 1388)». پژوهشنامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 1: 24- 1.
بوردول، دیوید؛ کریستین تامسون (1377). «هنر سینما»، ترجمة فتاح محمدی، تهران، نشر مرکز.
پارسا، محمد (1386). روان‌شناسی یادگیری بر بنیاد نظریه‌ها، تهران: نشر سخن.
پاشاشریفی، حسن (1388). «مطالعه مقدماتی نظریه هوش چندگانه، در زمینه موضوع‌های درسی و سازگاری دانش‌آموزان»، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، شماره 11: 24-18.  
تاتارکوویچ، ولادیسلاو (1387). «تاریخ زیبایی­شناسی: زیبایی­شناسی توماس آکوینی»، ترجمة مینا نبئی، مجله زیباشناخت،  شماره 19: 64- 49.
جلیلوند، مریم و باقر غباری بناب (1383). «بررسی نقش هنرهای نمایشی در رشد اجتماعی دانش­آموزان کم توان ذهنی آموزش­پذیر»، مجله پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، شماره 1-4:  78-63.
جمادی، سیاوش (1390). «ماهیت صنعت فرهنگ و رسانه­های فنی از دیدگاه و اندیشه و نظریه انتقادی»، مطالعات میان رشته­ای در رسانه و فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 1: 121- 99.
حاجی حسین‌نژاد، غلامرضا و سوسن بالغی‌زاده (1383). «مقایسه تأثیر روش تدریس مبتنی بر نظریه گاردنر و روش‌های سنتی بر عملکرد ریاضی دانش آموزان»، پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت: 12-10.
خانجانی، زینب؛ سیدداود حسینی نسب؛ شیوا عظیم‌زاده (1390). «مقایسه نوع و میزان خشم میان نوجوانان پسر در معرض تماشای زیاد و کم فیلم­های خشن مشکین شهر»، فصلنامه علوم تربیتی، شماره 16: 121- 135.
خلیل­بیگی، کمال (1391). رابطۀ هوش­های چندگانه و سبک­های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال چهارم دبیرستان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی، گروه علوم تربیتی.
رامین، فرح (1391). «هنر؛ تنها راه نجات (نگاهی به فلسفه هنر هایدگر و نسبت آن با اندیشه متفکران مسلمان)»، فصلنامه مشرق موعود،شماره 21: 26- 5.
راودراد، اعظم (1391). جامعه­شناسی سینما و سینمای ایران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
شایگان فر، نادر (1387). «تقابل سنتی دو متافیزیک، دو فرهنگ و دو هنر»، مجله زیباشناخت، شماره 19: 224- 205.
عرفانی آداب، الهام؛ جواد مصرآبادی و تقی زوار (1392). «نقش تعامل فراشناخت؛ شاخص­های پیشرفت تحصیلی: فراتحلیل مطالعات پژوهشی زیربط در داخل کشور»، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، شماره 3: 200- 165.
کاپلستون، فردریک (1387). تاریخ فلسفه، از وولف تا کانت،جلد ششم، ترجمة اسماعیل سعادت و منوچهر بزرگمهر، تهران، انتشارات سروش.
کانت، ایمانوئل (1388). نقد قوۀ حکم، ترجمة عبدالکریم رشیدیان، چاپ پنجم، تهران: نشر نی.
گاردنر، هوارد (1396). تغییر ذهن­ها: هنر و علم تغییر ذهن خود و دیگران،ترجمة سید کمال خرازی، تهران: نشر نی.
مورابی، نولان (1387). «تغییر مسیر زیبایی شناسی آدورنو، سده­های میانی و آینده گذشته»، ترجمة شهاب‌الدین امیرخانی، مجله زیباشناخت، شماره 19: 101- 85.
مهدی­زاده، سیدمحمد (1391). «نظریه­های رسانه: اندیشه­های رایج و دیدگاه­های انتقادی»،چاپ دوم، تهران: انتشارات همشهری.
والدمن، دیان (1379). «نظریه انتقادی و فیلم: آدورنو و بازنگری «صنعت فرهنگ»»، ترجمة علی شیخ مهدی، مجله فارابی،  شماره 4: 177- 160.
هاشمی، ویدا؛ هادی بهرامی و یوسف کریمی (1385). «بررسی رابطه هوش هشتگانه گاردنر با انتخاب رشته تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان»، فصلنامه روانشناسی، شماره 39: 286-284.
هاو، ال. ای (1387). یورگن هابرماس، ترجمة جمال محمدی، تهران: انتشارات گام نو.
هرینگتون، آستین (1387). «پسامدرنیسم و پس از آن»، ترجمة مهرناز شیرازی عدل، مجله زیباشناخت،شماره 19: 255- 225.
Al-balhan.E. (2006). “Multiple intelligence style in relation to improved academic performance in Kuwaiti middle school reading”. Digest of Middle East studies, VOL 15 NO 1: 17-20.
Bandura, A. (1986). “Social foundations of thought and action: A social cognitive theory”. Englewood cliffs, N j  prentice.
 Hall.Bobo, B. W. & Jermyn. D, eds. (2003). “The Color Purple: Black Women as Cultural Readers, in: Jacqueline”. The Audience Studies, London and New York: Routledge.
Buck- M­orss, S. (2005). “Aesthetics and An aesthetics: Critical Evaluation in Cultural Theory”, ed. London, New York: Routledge.
Chan.J. (2004). “Theory of multiple intelligence: is it a scientific theory? Teacher college   record”. Vol, 106.NO, 6: 17-23.
Edgar, A. (2006). “Habermas, the key concepts. Routledge press”, New York: xv-xvi.
Fleming, S., Mckee, G., & Huntley-Moore, S. (2010). “Undergraduate nursing students learning styles: A longitudinal study”. Nurse Education Today, 31 (5),: 444-449.
Fehintola, J. O. & Audu, U. J. (2012). "Impact Of Home Video Watch On The Academic Performance Of Students In Selected Public Secondary School In Ido Lga Of Ibadan Metropolis, Nigeria". Academic Research International. Vol. 3,No. 2: 277- 270.
Furnham.A & Yuen. M. C. (2002). “Sex difference in self estimation of multiple intelligence   among Hong Kong chines adolescents”. Height ability studies, Vol 16, NO 2: 287-189.
Gardner, H. (1983). “Frames of mind. The theory of multiple intelligences”. New York: Basic Books.
Gardner, H. (1999). "Intelligence reframed: Multiple intelligences for the 21st century". New York: Basic Books.
Gardner, H. (2006). "Multiple intelligences new horizons. New York". New York: Basic Books.
Gardner, H. (2008). "Multiple lenses on the mind". In C. M. Huat, & T. Kerry (Eds.), International perspectives on education (pp. 7–27). New York, NY: Continuum.
Gardner, H. (2011). “Frames of mind؛ the theory of multiple intelligence”. New York: basic book (New edition).
Groenendijk,T. Janssen,T. Rijlaarsdam,G. van den Bergh,H. (2011). "The effect of observational learning on students’ performance, processes, and motivation in two creative domains". British Journal of Educational Psychology. Mar; 83 (Pt 1):3-28
Linenbrink, E.A & Pintrich, P.R (2002). "Motivation as enabler of academic success". School Psychology Review. 31 (3), 313-327
Marti, P (2003). "Gilles Deleuz: Cinema and philosophy", Johns Hopkins press.
Schunk, D. H., & Zimmerman, B. J. (1997). "Social origins of self-regulatory competence". Educational Psychologist, 32, 195–208.
Serdar, M. (2007). "The effect of multiple intelligence theory (MI) based instruction on attitudes towars the course academic success and permanence’s of teaching on the topic of respiratory system". Journal of educational sciences, pp: 231-239.
Shusterman, R. (2000)." Pragmatic a esthetics: Living Rethinking Art". New York: Rowman & Little field.