نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

با عنایت به دیدگاه انتقادی در حوزه ارتباطات و رسانه، رسانه‌ها از چنان قدرتی برخوردارند که می‌توانند محتوای منتشره را تحت تأثیر خاستگاه فرهنگی و هویتی خود قرار دهند. این نشانگر قدرت رسانه‌ها در تغییرات فرهنگی و بخصوص تأثیر بر هویت افراد و جوامع می‌باشد. پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، ظهور شبکه‌های اجتماعی و به تبع آن امکان تعامل کاربران با سرعت بالا، سبب تأثیرگذاری دوچندان بر فرهنگ و هویت شده است. در چنین شرایطی آیا می‌توان از شبکه‌های اجتماعی به عنوان ابزاری برای تقویت هویت ملی جوانان به عنوان طیفی که بیش از دیگران با فناوری‌های نوین مأنوس می‌شوند استفاده نمود؟ برای پاسخ به این سئوال تلاش شد برای استفاده از ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی در تقویت هویت ملی جوانان طی مدلی ارائه گردد. برای این منظور و با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده‌ها، تعداد 13 مصاحبه با مطلعان این حوزه شامل صاحب‌نظران و اساتید دانشگاهی، سیاست‌گذاران و فعالین در حوزه شبکه اجتماعی و هویت ملی و استفاده‌کنندگان از شبکه‌های اجتماعی داخلی ترتیب داده شد و در نهایت 26 مقوله استخراج گردید. محور اصلی پژوهش یکپارچه‌سازی هویت ملی مجازی و واقعی و شبکه اجتماعی به عنوان ابزار تقویت هویت ملی معرفی گردید. برای این منظور چهار راهبرد ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting youth's national identity reinforcement model by using domestic social networks’ potentials

نویسندگان [English]

  • Taher Roshandel arbatani 1
  • Seyyed Mohammad Molaei 2

1 Professor in Media Management, Management Faculty, University of Tehran

2 PhD. Student in Media Management, Management Faculty, University of Tehran (Accountable Author)

چکیده [English]

In accordance with critical theory in communication and media, Medias have the power of influencing on published contents across their own cultural and identical origin. This is to certify the power of Medias in cultural changes and in particular effect on individual and communities identity. Advancement in ICT, social networks emergence and potential of user’s engagement in high speed as a consequence, causes more effect on culture and identity. In this situation can we use social networks as a tool for strengthening youth’s national identity whom uses new technologies more than others? To answer this question we tried to present a model of using social networks potentials for strengthening youth’s national identity. So by using grounded theory approach, we arranged 13 interviews by informants including academic scholars and professors, policy makers and activists in the field of social networking and national identity and users of domestic social networks. We extract 26 categories by result. The research main context are Integrating virtual and real national identities and social network as a means of strengthening national identity. For this purpose four strategies were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Media
  • Identity
  • National Identity
  • Virtual National Identity
  • Grounded theory
منابع و مآخذ
 
احمدلو، حبیب و عماد افروغ(1381). «رابطه هویت ملی و هویت قومی در بین جوانـان تبریـز»، فـصلنامه مطالعات ملی، شماره 13: 130-109.
ایوانز، گراهام(1381). فرهنگ روابط بین‎الملل، ترجمۀ حمیرا مشیرزاده. تهران: نشر میزان.
بازرگان، عباس(1387). مقدمه‎ای بر روش‎های تحقیق کیفی و آمیخته رویکردهای متداول در علوم رفتاری، تهران: نشر دیدار.
حافظ نیا، محمدرضا(1387). مقدمه‎ای بر روش تحقیق در علوم انسانی (چاپ اول)، تهران: انتشارات.
رحیــم زاده، محمدرضــا(1375). مفهــوم هویت در باقر آیــت اهلل‎زاده شیرازی)ویراستار(مجموعه مقاله‎ها) جلد سوم، تهران: (نخستین کنگره تاریخ معماری و شهرســازی ایران، کرمان، ارگ بم. اسفند 7 -12: 261 -273 ).
سازمان میراث فرهنگی کشور.
دانایی‎فرد، حسن؛ سیدمهدی الوانی و عادل آذر(1386). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع (چاپ دوم). تهران: انتشارات صفار-اشراقی.
ذکایی، محمدسعید و فائزه خطیبی(1385). «اینترنت و تغییرات هویتی پژوهشی در میان کاربران جوان حرفه‎ای». مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 7: 165 تا 203.
ساروخانی، باقر و خدیجه رضایی قادی(1391). «تأثیر استفاده از اینترنت در هویت قومی (مورد مطالعه: جوانان 28 - 18 سال شهر تهران در سال 1390)»، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی ایران، شماره 5: 18-1.
صبوری خسروشاهی، حبیب و نسرین آذرگون(1392). «تأثیر شبکه‎های اجتماعی مجازی (فیسبوک) بر هویت اجتماعی»، فصلنامه مطالعات رسانه‎ای، شماره 21: 25-9.
الطائی، علی(1378). بحران هویت قومی در ایران، تهران: نشر شادگان.
فراستخواه، مقصود(1388). «آینده اندیشی درباره کیفیت آموزش عالی ایران؛ مدلی برآمده از نظریه مبنایی». فصلنامه پژوهش و برنامه‎ریزی آموزش عالی، شماره 50: 95-67.
قالیباف محمدباقر و محمدهادی پوینده(1390). «تبیین جغرافیایی بنیادهای هویت ملی (مطالعۀ موردی: ایران)». فصلنامۀ مطالعات ملی، شماره 45: 24-3.
گیدنز، آنتونی(1386). ‏جامعه‎شناسی، ترجمۀ حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.
محمدنژاد عالی زمینی و فاطمه یوسف و بدوی(1392). «بازکاوی مؤلفه‎های جهانی هویت ایرانی ـ اسلامی در مثنوی معنوی مولانا»، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن، شماره 9: 177-145.
مویر، ریچارد(1379). درآمدی نو بـر جغرافیـای سیاسـی، ترجمـۀ دره میرحیـدر، تهـران: نـشر سـازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
میلر، دیوید(1383). ملیت. ترجمۀ داود غرایاق زندی، مؤسسۀ مطالعات ملی.
هابساوم، اریک. جی(1383). ملت و ملی‎گرایی، ترجمۀ علی باش، تهران: نشر دامون.
Baym, N. (2011). Personal Connections in the Digital Age. Cambridge: Polity Press.
Boyd, D. & Ellison, N. (2008). Social Network Sites: Definition, History and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication.Vol 133. pp. 210-230.
Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: A practical guide through
Charmaz, K. Grounded theory: Objectivist and constructivist methods. In Denzin, N.K., and
Lincoln, Y.S. (Eds.) Handbook of qualitative research. London: Sage, 2000.York& London. pp: 155-170. College Publishing Company: New York.
Golafshani, N. (2003). Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research. The Qualitative Report, 8(4), 597-607.
Kvale, S. (1996). Interviews: An Introduction to qualitative research interviewing. Thousand Oaks, CA: Sage.
Johnson, B. (1997). Examining the validity structure of qualitative research. Education, 118(3), 282-292.
Leppänen, Sirpa; Kytölä, Samu; Jousmäki, Henna; Peuronen Saija & Westinen, Elina. (2013). Entextualization and resemiotization as resources for (dis)identification in social media, Tilburg Papers on Culture Studies. Paper57.
Patton, M. (2002). Qualitative evaluation and research methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
Strauss, A. & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Newbury Park, CA: Sage.
Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, 2nded. Sage Publications, Thousand Oaks, CA, USA.
Turner, J. H. (2003). The Structure of Sociological Theory, United State, Wadsworth.