نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام‌نور تهران

چکیده

هدف اصلی مقالة حاضر، طراحی و تبیین مدل سازمان نوآور در ایران با تکیه بر الگوی باز در صنعت چاپ و نشر کشور است. بر این مبنا از هفت هدف و فرضیة فرعی برای سنجش استفاده شد. نوشتار حاضر از نظر هدف، کاربردی است و از نظر نحوة گردآوری داده‌ها، تحقیقی و توصیفی ـ پیمایشی محسوب می‌شود. جامعة آماری نیز تمامی صاحبان یا مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعة صنعت چاپ و نشر کشور هستند. نمونة آماری این بررسی شامل 381 مدیرعامل شرکت‌های صنعت چاپ و نشر کشور و متخصصان دانشگاهی است که مدیرمسئول یا سردبیران مجله‌های علمی ـ پژوهشی می‌باشند. اصلی‌ترین روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، ماتریس کواریانس با رویکرد تحلیل مسیر است. نتیجة آزمونT نشان داد میزان به‌کارگیری هر یک از هفت متغیر در صنعت چاپ و نشر کشور مناسب می‌باشد. نتیجة آزمون مدل معادله‌های ساختاری نیز اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم هر یک از هفت متغیر را مورد تأیید قرار داد و مشخص کرد از میان سایر متغیرها، میزان تأثیر متغیر شایستگی‌های محوری منابع انسانی بیشترین اثرگذاری را داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design and Explain the Models Based on the Paradigm of Open Innovation

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Parhizgar 1
  • Vali Mihammad Darini 2

چکیده [English]

The main purpose of this paper is to design and explain an innovative organization model based on the paradigm of open innovation in the publishing industry of the country. To this end, seven variables of internal R & D, external and internal research and development, core competency of human resources, strategic thinking, structural elements, spiritual orientation and Triggers factors are used. The present study is application based on the aim of study and is descriptive based on of the method of data collection. The population of study is all owners or CEO of the corporations under the country's publishing industry and academic professionals’ managing editor of scientific journals that approved by the Ministry of Culture and Islamic Guidance of Iran. Based on stratification sampling method, 381 subjects selected among CEO of the corporations under the country's publishing industry and academic professionals’ managing editor of scientific journals. The main methods of data analysis are covariance matrix with path analysis approach. The results of Cronbach's alpha reliability test confirmed each of the seven variables. T-test results showed that the application of each of the seven variables in the publishing industry is good. Structural equation modeling to test the direct and indirect effects of each of the seven variables was confirmed and revealed that among other variables, the effect of core competencies of human resources is the most effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • innovative organization
  • Paradigm
  • open publishing industry
  • structural equation modeling