مدل مدیریت تولید با رویکرد ناب در سینمای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

لازمة رقابت در دنیای تولید کنونی بهره‌گیری از تمام فنون، ابزارها و اندیشه‌های جدید ناب است. در نیمة دوم قرن بیستم، تولیدکنندگان جهان با محیط رقابتی جدیدی مواجه شدند که با نیمی از سرمایه و امکانات لازم، محصولات را با کیفیتی بهتر، تنوعی بیشتر و قیمتی پایین‌تر به بازار جهانی عرضه می‌کردند. یکی از این تکنیک‌های جدیدْ تولید ناب نام دارد. تولید ناب در واقع رویکردی سامان‌مند برای حذف ضایعات و اتلاف‌ها و از بین بردن هر فرآیند اضافی است، از مرحلة تهیة مواد اولیه گرفته تا تولید و در نهایت فروش. این مقاله با توجه به مراحل تولید فیلم سینمایی و تطبیق این فرآیند با آنچه در خط تولید صنعتی اتفاق می‌افتد، در پی شناسایی و کشف اتلاف‌هایی است که طی مراحل ساخت فیلم پیش می‌آید. تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از روش تحقیق مفهوم‌سازی‌ بنیادین منجر به شکل‌گیری پانزده مفهوم و به تبع آن پنج مقولة اصلی شد. این مقولات شامل سه نوع اتلاف زمان، دوباره‌کاری، ناهماهنگی و دو عامل زیرساختی و فرهنگی در فرآیند تولید فیلم سینمایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Production Management Model with Pure Approach in Iranian Cinema

نویسندگان [English]

  • 0 0 1
  • 0 0 2
1 0
2 0
چکیده [English]

The competition in the present world requires using all techniques, tools, and new pure ideas. In the second half of twentieth century, industrial producers of the world faced a new competitive environment which, using half of the capital and facilities required, offered products with better quality, more variety, and lower cost to the world market. One of these new techniques is called lean production. Lean production is in fact a systematic approach which attempts to remove the wastes and eliminate any extra process from the stage of preparing raw materials to production and sale. The present study, considering the production stages of a movie and comparing it with what happens in an industrial production line, intends to identify and discover wastes in the production stages of a movie. Analysis of the results through grounded theory methodology led to development of fifteen concepts and accordingly five main categories. These categories include three types of time waste, repetition, lack of coordination, and two infrastructural and cultural factors in the process of movie production

کلیدواژه‌ها [English]

  • Production Management
  • Lean production
  • Iranian cinema
  • Cinema wastes