نگرش نسلها به تمایزات بین‌نسلی در ایران بر مبنای جامعه ‎پذیری رسانه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول) Mahya.yadegari@gmail.com

2 دانشیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران. mmontazer@ut.ac.ir

3 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران Kashefi.3m@gmail.com

چکیده

فنّاوری‌های رسانه‌ای جهان ذهنی جوامع را تغییر داده‌اند. این تغییرات، همگام با تغییرات شتابان و پرسرعت فنّاوری‌ها، نتایج گوناگونی را برای افراد به همراه داشته‌اند. مهم‌ترین این تفاوت‌ها تفاوت‌ در نگرش‌های معرفتی هر نسل است. آنچه‌ به‌عنوان ‌پیش‌فرض این پژوهش تلقی می‎شود این است که نظام معرفتی هر دوره ساخت‌پذیر است و عاملیت اصلی برای ساخت هر نسل رسانه‌هایی است که هر نسل از آن استفاده می‌کند. به عبارتی، می‌توان از عاملیت رسانه در تغییرات نسلی با عنوان جامعه‌پذیری رسانه‌ای یاد کرد. در این پژوهش از ادبیات نظری مرتبط ‌با نسل در جامعه‌شناسی و ادبیات مطالعات نسل از منظر مطالعات رسانه بهره برده شده است. از مصاحبۀ نیمه‌ساخت‌یافته برای جمع‌آوری داده‌ها و یافتن پاسخ پرسش‌های این پژوهش استفاده شده است. مصاحبه‌هایی با 30 نفر با بازۀ سنی 15 تا 45 سال صورت گرفت تا نگرش و تجارب آن‌ها در خصوص تمایزها و تفاوت‌های نسلی شناسایی شود. یافته‌های پژوهش چهار نسل را با عنوان‌های سازش‌پذیر، خطرپذیر، تحول‌پذیر و محدودیت‌ناپذیر شناسایی کرد. همچنین، یافته‌ها نشان می‌دهد که در هر نسل، رسانه‌ها و شیوه‌های ارتباطی و تعاملی عاملیت مؤثری در شکل‌گیری معرفت‌شناسی نسلی دارند. هر چه به سمت استفاده از رسانه‌های تعاملی و جهانی پیش می‌رویم، ارزش‌های سنتی و عرفی رنگ می‌بازند و افراد خارج از محدوده‌ها و نظم معرفتی رایج زیست می‌کنند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Attitude of Different Generations to Inter-generational Distinctions Based on Media Socialization in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad hasan Yadegari 1
  • Mehdi Montazerghaem 2
  • Mehdi kashefifar 3
1 Ph.D. of Social Communication Science, Faculty of Social Science, Tehran University (Corresponding Author). Mahya.yadegari@gmail.com
2 Associat Professor, Social Communication Science Group, Faculty of Social Science, Tehran University. mmontazer@ut.ac.ir
3 Ph.D. Student of Social Communication Science, Faculty of Social Science, Tehran University. Kashefi.3m@gmail.com
چکیده [English]

Media technologies have changed the mentality of societies. These changes, along with the rapid changes in technologies, have had different consequences for individuals. The most important of these differences are the differences in the epistemological attitudes of each generation. What is considered as the premise of this research is that the epistemological system of each period is constructable and the main factor for constructing each generation is the media that each generation uses. In other words, the agency of the media in generational change can be referred to as media socialization. In the theoretical literature section of this study, generational theories in sociology and generational studies literature from the perspective of media studies have been used. In order to answer the questions of this study, semi-structured interviews were used to collect data. The age range of the interview participants is 15 to 45 years old. To this end, interviews were conducted with 30 people to identify their attitudes and experiences towards generational differences and differences. The research findings identified 4 generations with the titles of “adaptable”, “risky”, “changeable” and “unlimited”. Also, the findings show that in each generation, communication and interactive tools have an effective role in shaping generational epistemology. As we move towards the use of interactive and global media, traditional and customary values fade and people live outside the boundaries and common epistemological order.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Generation
  • Generational distinctions
  • Media consumption
  • Media generations
  • Media socialization
منابع و مأخذ
آزاد ارمکی، تقی (1379). «بررسی تحولات اجتماعی و فرهنگی در طول سه نسل خانواده تهرانی: با تأکید بر مقایسه مراسم، آداب و کارکردهای حمایتی». فصلنامه نامه علوم اجتماعی، شماره 16: 29ـ3.
آزاد ارمکی، تقی (1386). «فرایند تغییر نسلی؛ بررسی فراتحلیلی در ایران». دوفصلنامه پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه (جوان و مناسبات نسلی)، شماره 1: 68ـ41.
آزاد ارمکی، تقی (1390). «فراتحلیل ارزش‌های فرهنگی در ایران». دوفصلنامه پژوهشنامه جامعهشناسی جوانان، شماره 1: 36ـ13.
امینیان، بهادر (1386). «تأثیر هویت ملی در پیوند نسلی». دوفصلنامه پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه (جوان و مناسبات نسلی)، شماره 1: 83ـ69.
اینگلهارت، رونالد (1373). تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی. ترجمۀ مریم وتر. تهـران: انتشارات کویر.
پناهی، محمدحسین و سید هادی علویون (1397). «فاصله نسلی در ایران: فراتحلیل و نقد تحقیقات پیشین». فصلنامه مطالعات میان‌فرهنگی، شماره 36: 171ـ147.
جعفرزاده پور، فروزنده (1396). «رسانه، ابزاری برای دسته‌بندی نسل‌ها در ایران». فصلنامه جامعه‌پژوهی فرهنگی، شماره 2: 17ـ1.
چیت‌ساز قمی، محمدجواد (1386). «بازشناسی مفاهیم نسل و شکاف نسلی». دوفصلنامه پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه (جوان و مناسبات نسلی)، شماره 1: 112ـ85.
داریاپور، زهرا (1386). «ساختار ارزشی و مناسبات نسلی». دوفصلنامه پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه (جوان و مناسبات نسلی)، شماره 1: 23ـ1.
دانش، پروانه، زهرا ذاکری نصرآبادی و عظیمه‌سادات عبداللهی (1393). «تحلیل جامعه‌شناختی شکاف نسلی در ایران». فصلنامه جامعه‌پژوهی فرهنگی، شماره 3: 31ـ1.
صداقتی‌فرد، مجتبی و باقر ساروخانی (1388). «شکاف نسلی در خانواده ایرانی؛ دیدگاه‌ها و بینش‌ها». فصلنامه پژوهشنامه علوم اجتماعی (آزاد گرمسار)، شماره 4: 31ـ7.
محسنی، علیرضا، سعید معیدفر و فاطمه گلابی (1390). «بررسی اعتماد اجتماعی با نگاهی نسلی به جامعه». فصلنامه جامعهشناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان)، شماره 1: 70ـ41.
معیدفر، سعید (1383). «شکاف نسلی یا گسست فرهنگی». فصلنامه نامه علوم اجتماعی، شماره 24: 80ـ55.
منتظر قائم، مهدی و زهره فغانی (1387). «تحلیل دریافت جوانان تحصیل‌کرده تهرانی از فیلم‌های علمی‌ـ‌تخیلی». فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 12: 161ـ133.
 Bandura, A. (1977). 'Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change'. Psychological Review, 84(2), 191–215.
Brown, E. R. (2010). Generation X and Y: A comparative analysis of entrepreneurial intent (Doctoral dissertation, University of Pretoria).‏
Florya, Y. (2014). Three generations travel. Unpublished Bachelor’s Thesis, MAMK University, Finland.‏
Graf, P. (2017). Leading Generation Y in Austria. Master thesis, Linne University.
Howe, N. & Strauss, W. (1991). Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069. New York: William Morrow & Company.
Inglehart, R., Norris, P. & Ronald, I. (2003). Rising tide: Gender equality and cultural change around the world. Cambridge University Press.‏
Islas, O. & Bernal, J. D. (2016). 'Media ecology: A complex and systemic metadiscipline'. Philosophies, 1(3), 190-198.‏
Kirsh, S. J. (2010). Media and Youth: A Developmental Perspective. April.
Mannheim, K. (1952). The Problem of Generation, in Eassay on the Sociology of Knowledge. London: Routledge and Kengan poau Ltd.
McCready, L. T. (2010). Making space for diverse masculinities: Identity, intersectionality, and engagement in an urban high school. New York, NY: Peter Lang.
McCrindle, M. & Wolfinger, E. (2010). 'Generations defined'. Ethos, 18(1), 8-13.‏
McLuhan, M. (1964). Understanding media: The extensions of man. MIT press.‏
Postman, N. (2016). 'What is Media Ecology?'. Retrieved from: http://www.media-ecology.org/media_ecology/
Serazio, M. (2013). Your Ad Here: The Cool Sell of Guerrilla Marketing. NewYork: NewYork University Press.