کلیدواژه‌ها = تلگرام
چگونگی بازنمایی ویژگی‌های جنسیتی در جوک‌های فارسی تلگرامی

دوره 21، شماره 50، تیر 1399، صفحه 95-117

10.22083/jccs.2019.199319.2899

محمدعلی طالبی؛ خلیل میرزائی؛ سید محمد صادق مهدوی