نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد (نویسنده مسئول)

2 کارشناسی‌ارشد پژوهش اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد

چکیده

خرده‌فرهنگ‌های متفاوت بر اساس موضوعات متفاوتی همانند قومیت، دین و نژاد شکل می‌گیرند. یکی از این موضوعات خرده‌فرهنگ‌های جوانان است. هدف ما در این پژوهش تعیین رابطه­ سرمایه اجتماعی با خرده‌فرهنگ‌های جوانان است و اینکه سرمایه اجتماعی چه تأثیراتی بر گرایش جوانان به خرده‌فرهنگ‌های مختلف دارد. این پژوهش در دو بخش اکتشافی و توصیفی انجام شده است. ابتدا در بخش اکتشافی برای ساختن ابزار مناسب و شناخت خرده‌فرهنگ‌های مختلف جوانان شهر یزد، با 20 نفر از جوانان شهر یزد مصاحبه کیفی انجام شد و پس از شناسایی این‌گونه‌ها و ساختن ابزار مناسب، پیمایش اجرا شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 385 نفر انتخاب شد. روش نمونه‌گیری در این پژوهش به‌صورت خوشه‌ای چندمرحله‌ای بوده است. یافته‌ها نشان داد که سرمایه اجتماعی جوانان در سطحی پایین‌تر از حد متوسط قرار دارد و سرمایه اجتماعی با تیپ‌های پرخاشگری و لُمپن در صحبت کردن، جلف و لُمپن در آرایش و پوشاک، منزوی و بزهکار در ارزش‌ها و هنجارها، اعتیاد، مذهبی و ورزش کردن در اوقات فراغت، تماشا و گوش کردن به فیلم و موسیقی خارجی و صرف غذای گیاهی رابطه‌ای معنادار و همبستگی بالایی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Influence of Social Capital on Yazd Youth Subculture

نویسندگان [English]

  • akbar zare shahabadi 1
  • mohammad hasan manaviat 2

1 Associate professor of Sociology,Yazd University,Yazd, Iran (Corresponding Author)

2 M.A. of Social Science Research,eYazd University, Yazd, Iran.

چکیده [English]

Different sub-cultures are formed by different subjects such as ethnicity, religion, and race. One of these different subjects is youth's sub-culture. Our aim in this study is to examine youth's sub-cultures and its relationship with social capital. This study has been conducted in two exploratory and descriptive sections. First, in the exploratory section in order to design appropriate instruments and identifying Yazdi youth's different sub-cultures, 20 Yazdi youth were qualitatively interviewed, and after identifying these varieties and designing appropriate instruments, the study was quantitatively conducted. Through Cochran formula, 385 people were selected as the sample size and also the sampling of this research was multi-stage sampling. Findings indicated that youth's social capital is lower than average level and social capital has a significant relationship and high correlation with aggression and lumpen in speaking, jaunty and lumpen in make-up and clothing, secluded and criminal in values and norms, addiction, religious and exercising in leisure time, foreigners in movies and music, and vegetarian food in eating.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Subculture
  • Aggression
  • Religious
  • Youth
منابع و مأخذ
 
آدمیان، مرضیه؛ مژگان عظیمی هاشمی و نادر صنعتی شرقی (1391)، «تحلیل جامعه شناختی سبک پوشش زنان»، فصلنامه علمی-پژوهشی زن و جامعه، شماره 4: 186-161.
ادهمی، عبدالرضا و نعمت شجاعی (1395). «تاثیر ارزش‌های اجتماعی بر سبک زندگی جوانان، با تأکید بر فرهنگ و قومیت­ لر» مطالعه موردی شهر یاسوج، مجله راهبرد اجتماعی فرهنگی، شماره 20: 106-85.  
اسکندری، محمد؛ مراد عبدشاهی و آذر اسکندری (1393). «بررسی ارتباط بین میزان اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی بین جوانان شهرستان خرم آباد»، اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، مؤسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
الوانی، مهدی و علیرضا شیروانی (1382). «سرمایه اجتماعی اصل محوری توسعه»، ماهنامه تدبیر، : 22-16.
باطنی، محمدرضا (1380). جامعه­شناسی جوانان، جلد اول، تهران: انتشارات آوای نور.
باقری زنور، بهارک، محمود علمی (1388). «سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی؛ نشانه­های آسیب شناختی روابط اجتماعی در ایران»، مطالعات جامعه­شناسی، شماره 5: 138-125.
تاج‌بخش، کیان (1384). سرمایه های اجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعه، ترجمه حسن پویان، افشین خاکباز، تهران: نشر شیرازه.
تحویلداری، نازنین؛ سیما جعفری­راد، سیدعلی کشاورز، سید اسماعیل هاشمی، محمدحسین حقیقی­زاده،  مهدیس وکیلی (1396). «بررسی ارتباط اضطراب با رفتارهای غذا خوردن در دانشجویان در حال تحصیل در شهرهای تهران و اهواز» مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، شماره 2: 44-35.
توسلی، غلامعباس و مرضیه موسوی (1382). «سرمایه در نظریات کلاسیک و جدید با تأکید بر نظریه‌های سرمایه اجتماعی»، نامه علوم اجتماعی، شماره 26: 32-1.
تندنویس، فریدون (1381)، «جایگاه ورزش در اوقات فراغت مردم ایران»، مجله پژوهش در علوم ورزشی، شماره 4: 133-115.
حیدر آبادی، ابوالقاسم، زهرا رضایی و منوچهر پهلوان (1390). «علل گرایش جوانان به سمت سبک موسیقی غرب، مطالعه موردی جوانان شهرستان آمل»، ماهنامه هنر و موسیقی، شماره 123: 11-7.
خواجه نوری، بیژن  و مریم سروش (1393). «استفاده از رسانه ها، سبک زندگی و کیفیت زندگی جوانان شهر شیراز»، فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 2: 49-25.
ربّانی، رسول (1380). جامعه­شناسی جوانان، تهران: آوای نور.
رحیمی کیا، امین و علی رشیدپور (1388). «بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه فرهنگی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه دانشگاه­های استان لرستان»، مجله مدیریت فرهنگی، شماره 4: 112-89.
سلاجقه، سنجر  و حمید شجاعی (1393). «بررسی رابطه سرمایه اجتماعی کارکنان با آسیب‌های اجتماعی دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان»، سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین.
سیدمن، استیو (1388). کشاکش آرا در جامعه شناسی، ترجمۀ هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
شارع‌پور، محمود (1380). «ابعاد و کارکردهای سرمایه اجتماعی و پیامدهای حاصل از فرسایش آن»، مجله جامعه‌شناسی ایران، شماره 3: 113-101.
شریفیان ثانی، مریم (1380). «سرمایه اجتماعی: مفاهیم اصلی و چارچوب نظری»، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 2: 18-5.
شفرز، برنهارد (1387). مبانی جامعه شناسی جوانان، ترجمه کرامت اله راسخ، تهران: نشر نی
شهابی، محمود (1382). «جهانی شدن جوانی فرهنگ و خرده‌فرهنگ‌های جوانان در عصر جهانی شدن»، فصلنامه مطالعات جوانان، شماره 5: 22-2.
شیانی، ملیحه؛ میرطاهر موسوی و سعید مدنی قهفرخی (1389). «سرمایه اجتماعی جوانان در ایران»، مجله جامعه شناسی ایران، شماره 3: 84-57.
ربیعی، علی؛ زهرا ذاکری نصرآبادی و نسرین قلانی (1396). «تأثیر سرمایه اجتماعی بر هویت اجتماعی و ملی جوانان مهاجر در شهرهای جدید مهاجرپذیر» (مطالعه نمونه­ای شاهین شهر)، فصلنامه علمی ـ پژوهشی «مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات»، شماره 37: 66-37.
عباس­زاده، محمد؛ محمدباقر علیزاده اقدم و سیدرضا اسلامی بناب (1390). «بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و آنومی اجتماعی»، مطالعات و تحقیقات اجتماعی، شماره 1: 172-145.
غریبی، حسن؛ زلیخا قلی­زاده و جلال غریبی (1389). «پیش‌بینی سرمایه اجتماعی بر اساس متغیرهای زمینه‌ای»، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، شماره 2: 154-135.
فوکویاما، فرانسیس (1385). پایان نظم، ترجمۀ غلامعبـاس توسلی، چـاپ اول، تهران: انتـشارات جامعـه ایرانیـان.
کلمن، جیمز (1377). «بنیادهای نظریه اجتمـاعی»، ترجمۀ منوچهر صبوری، چاپ اول، تهران: انتشارات نشر نی.
مهدی­زاده، سیدمحمد و محمد اتابک (1395). «استفاده از شبکه­های اجتماعی و شکل گیری فرهنگ جوانی در جوانان تهرانی کاربر فیسبوک»، فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، شماره 34:  138-103.  
میرفردی، اصغر؛ سیروس احمدی و راضیه امیری (1392). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و آگاهی ترافیکی با نظم گریزی عابران پیاده (مورد مطالعه: شهر یاسوج)، پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، شماره 2: 40-25.
 نصرتی­نژاد، فرهاد؛ ایوب سخایی و حجت شریفی (1394). «مطالعۀ رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی جوانان و میزان شادکامی آنان»، فصلنامه مطالعات توسعه ی اجتماعی- فرهنگی، شماره 2: 167-143.
 هندیانی، عبدالله و موسی قاسملو (1395). «نقش ارزش­ها و هنجارهای ملی و اجتماعی در پیشگیری از تهدید نرم با رویکرد انتظامی»، فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا، شماره 2: 130-99.
 
 Baliamoune-Lutz, M. (2011). Trust-based social capital, institutions, and development. The Journal of Socio-Economics, 40(4), 335-346.‏
Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. Handbook of theory and research for the sociology of education. JG Richardson. New York, Greenwood, 241(258), 19.‏
Goulden, N. R. (1998). Implementing speaking and listening standards: Information for English teachers. The English Journal, 88(1), 90-96.‏
Moore, S.(1987). Sociology Alive, Stanley Thrones, Publishers; L.T.P, pp 76.
Wall, E., Ferrazzi, G., & Schryer, F. (1998). Getting the goods on social capital. Rural sociology, 63 (2), 300-322.
Warner, M. (1999). Social capital construction and the role of the local state. Rural sociology, 64 (3), 373-393.
 Zheng, H., Li, D., Wu, J., & Xu, Y. (2014). The role of    multidimensional social capital in crowdfunding: A comparative study in China and US. Information & Management51(4), 488-496.‏