صنعت موسیقی در عصر فنّاوری‌های نوین: ارائه راهبردهای نوآورانه برای توزیع دیجیتال موسیقی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)

3 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

با مشاهدۀ تغییرات چند دهۀ اخیر می­توان گفت که اینترنت و به دنبال آن فنّاوری‌های دیجیتال، کلیت صنعت موسیقی را متحول و دگرگون کرده­اند. اگرچه می­توان به برخی از پیامدهای منفی این روند اشاره کرد، بااین‌حال باید پذیرفت که بخش بزرگی از کسب­وکارهای جدید در صنعت موسیقی همچون توزیع دیجیتال موسیقی پیامد مثبت همین تغییرات فناورانه بوده است. با در نظر گرفتن شرایط خاص فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در ایران، هدف اصلی این پژوهش آن است تا با نگاهی نوآورانه و کاربردی به تدوین راهبردهایی برای استفادۀ بهینه از این فرصت­‌های نوظهور در عرصۀ توزیع دیجیتال موسیقی بپردازد. در این راستا، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تحقیق کیفی و مصاحبه با 14 نفر از متخصصان کشور، نقشۀ راهبردی خود را در جهت هدف مطالعه ارائه می­دهد. راهبردهای پیشنهادی در این مطالعه، در شش بخش نوآوری محصول، خدمت، موقعیت، فرایند، اجتماعی و پارادایمی تقسیم­بندی شده­اند. نتایج گویای این امر است که چنانچه سرویس­های توزیع دیجیتال موسیقی بتوانند به شایستگی هر چه تمام­تر، نیازها و احساس­های مخاطب خود را شناسایی کنند، به شکل بهتری خواهند توانست برای نیازهای آنان پاسخ مناسب بیابند و با نوآوری­های مدل کسب‌وکار، بازیگران جدیدی را وارد بازار خود کنند. در پایان، در مورد برخی چالش‌های فرهنگی و سیاسی این عرصه بحث صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Music Industry in the Age of Modern Technologies: Presenting Innovative Strategies for Digital Music Distribution in Iran

نویسندگان [English]

  • Taher Roshandel Arbatani 1
  • Afshin Omidi 2
  • Esmaeil Norouzi 3
1 Professor of Media Management, Faculty of Management, University of Tehran
2 Ph.D. Student in Media Management, Faculty of Management,University of Tehran (Corresponding Author).
3 M.A. in Media Management, Faculty of Management, University of Tehran.
چکیده [English]

Due to the changes made in the last few decades, it can be said that the Internet, and then digital technologies, have transformed the generality of music industry. While some of the negative consequences of this trend can be pointed out, it must be acknowledged that a large portion of new businesses in the music industry such as digital music distribution has been a positive consequence of these technological changes. Given the specific cultural, social, and political conditions in Iran, the main goal of this research is to develop strategies for optimizing the use of these emerging opportunities in the digital distribution of music with an innovative and practical approach. In this regard, using a qualitative research approach and interviewing 14 experts in the country, this study presents its strategic plan for the study. The strategies proposed in this study are divided into six sections: product innovation, service, position, process, social, and paradigmatic. Finally, the results show that if digital music distribution services can adequately identify their needs and feelings, they will be able to better respond to their needs and innovate with business model innovations. They will, by doing so, finally bring new actors into their market. Finally, there are some cultural and political challenges in this arena.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital music distribution
  • Innovation
  • Music industry
  • Tthematic analysis
 
منابع و مأخذ
 
آزاده­فر، محمدرضا (1392). اقتصاد موسیقی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
اصغری، مریم و نازنین پیله­وری (1396). «شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر مدیریت نوآوری خدمات در صنعت بیمه و اولویت­بندی عوامل با تحلیل شبکه­ای»، فصلنامه توسعه فنّاوری صنعتی، شمارۀ 30: 36-25.
جواهری، فاطمه؛ سیدحسین سراج­زاده و سمیه شکفته (1391). «موسیقی زیرزمینی؛ بازنمایی دغدغه‌های اجتماعی جوانان»، فصلنامه مطالعات فرهنگ-ارتباطات، شماره 18: 34-7.
چلنگر، زهرا (1396). «مطالعه سیاست‌های موسیقی در ایران»، فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه، شماره : 23: 84-61.
راودراد، اعظم و سحر فائقی (1394). «بازنمایی معضلات اجتماعی جامعه در موسیقی رپ اجتماعی ایرانی مطالعه موردی؛ متن آهنگ­های یاس»، فصلنامه مطالعات فرهنگ-ارتباطات، شماره 31: 62-39.
رضوی­طوسی، سیدمجتبی و سجاد یاهک (1393). «مصرف موسیقیایی: مطالعه­ای در باب گرایش به موسیقی در جامعه»، فصلنامه مطالعات فرهنگ-ارتباطات،شماره 25: 36-7.
میرزمانی، اعضم؛ علی­اصغر سعدآبادی و صدیقه رضاییان فردویی (1394). «شناسایی راه­کارهای ساماندهی نظام نوآوری صنعت موسیقی»، سیاست علم و فناوری، شماره 1: 14-1.
 
Arbatani, T. R. Asadi, H. & Omidi, A. (2018). Media Innovations in Digital Music Distribution: The Case of Beeptunes. com. In Competitiveness in Emerging Markets (pp. 93-108). Springer, Cham.
Beygzadeh, A. (2017). The filter of SoundCloud is removed in Iran! Retrieved from Digiato website: https://dgto.ir/pu8
Bin, G. (2013). A reasoned action perspective of user innovation: Model and empirical test. Industrial Marketing Management, 42(4), 608–619.
Borja, K. & Dieringer, S. (2016). Streaming or stealing? The complementary features between music streaming and music piracy. Journal of Retailing and Consumer Services, 32, 86–95. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2016.06.007
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
Bustinza, O. F. Vendrell-Herrero, F. Parry, G. & Myrthianos, V. (2013). Music business models and piracy. Industrial Management & Data Systems, 113(1), 4–22.
Cockrill, A. & Liu, Y. (2013). Western popular music consumption by highly involved Chinese music fans. Journal of Retailing and Consumer Services, 20(3), 263–271. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2013.01.008
Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five tradition. Thousand Oaks, California: SAGE Publications.
Elo, S. Kääriäinen, M. Kanste, O. Pölkki, T. Utriainen, K. & Kyngäs, H. (2014). Qualitative content analysis: a focus on trustworthiness. Sage Open, 4(1), 2158244014522633.
Fars News Agency. (2015). ‌Beeptunes sold a half of billions Tomans in 2015. Retrieved from https://www.farsnews.com/news/13950114000879/بیپ‌تونز-در-سال-94-نیم-میلیارد-تومان-موسیقی-فروخت-همایون-شجریان
Gamble, J. R. Brennan, M. & McAdam, R. (2017). A rewarding experience? Exploring how crowdfunding is affecting music industry business models. Journal of Business Research, 70, 25–36. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.07.009
Glaser, B. G. & Strauss, A. L. (2017). Discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. Routledge.
Goffin, K. & Mitchell, R. (2016). Innovation Management: Effective Strategy and Implementation (3rd Editio). London: Palgrave Macmillan.
GOV.IR. (2018). List of music companies and active studios in Iran. Retrieved from Guidance, Ministry of Culture and Islamic website: https://music.farhang.gov.ir/fa/companies/companies
Hill, C. W. L. Jones, G. R. & Schilling, M. A. (2014). Strategic management: theory: an integrated approach. Stamford: Cengage Learning.
Holton, J. A. (2007). The coding process and its challenges. The Sage Handbook of Grounded Theory, (Part III), 265–289
Hull, G. P. Hutchison, T. W. & Strasser, R. (2011). The Music business and recording industry: Delivering music in the 21st century. New York: Taylor & Francis.
Kjus, Y. (2018). Live and Recorded: Music Experience in the Digital Millennium. London: Palgrave Macmillan.
Koh, B. Murthi, B. P. S. & Raghunathan, S. (2014). Shifting demand: online music piracy, physical music sales, and digital music sales. Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 24(4), 366–387.
Küng, L. (2013). Innovation, Technology and Organisational Change. In T. Storsul & A. H. Krumsvik (Eds.), Media innovations: A multidisciplinary study of change (pp. 9–12). Göteborg: NORDICOM.
McCarthy, B. (2013). The landscape of music festivals in Australia. In Music Business and the Experience Economy (pp. 119–134). Springer.
McGuigan, J. (2004). Rethinking cultural policy. McGraw-Hill Education (UK).
Mierzjewska, B. I. & Hollifield, C. A. (2006). Theoretical approaches in media management research. In A. B. Albarran, S. M. Chan-Olmsted, & M. O.Wirth (Eds.), Handbook of media management and economics (Vol. 2, pp. 37–65). Lawrence Erlbaum Associates, Inc Mahwah, NJ.
Nordgård, D. (2018). The Music Business and Digital Impacts. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91887-7
Parsapour, A. (2017). An end to the illegal download of music in Iran! Retrieved from Digiato website: https://dgto.ir/q-4
Phillips, R. J. and others. (2011). Arts Entrepreneurship and Economic Development: Can Every City be" Austintatious"? Foundations and Trends in Entrepreneurship, 6(4), 239–313.
Pourghannad, S. (2007). History of entring music to Internet. Retrieved from Harmony Talk website: http://www.harmonytalk.com/id/1245
Preston, P. & Rogers, J. (2011). Social networks, legal innovations and the “new” music industry. Info, 13(6), 8–19.
Rogers, J. (2013). The Death and Life of the Music Industry in the Digital Age. A&C Black.
Schaarschmidt, Mario and Kilian, T. (2014). Impediments to customer integration into the innovation process: A case study in the telecommunications industry. European Management Journal, 32(2), 350–361. https://doi.org/10.1016/j.emj.2013.04.004
Sinclair, G. & Tinson, J. (2017). Psychological ownership and music streaming consumption. Journal of Business Research, 71, 1–9. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.10.002
Spilker, H. S. (2017). Digital Music Distribution: The Sociology of Online Music Streams. New York: Routledge.
Sun, H. (2019). Digital Revolution Tamed: The Case of the Recording Industry. https://doi.org/10.1007/978-3-319-93022-0
Thomas, D. R. (2006). A general inductive approach for analyzing qualitative evaluation data. American Journal of Evaluation, 27(2), 237–246.
Vaccaro, V. L. & Cohn, D. Y. (2004). The evolution of business models and marketing strategies in the music industry. International Journal on Media Management, 6(1–2), 46–58.
Virgool. (2018). Beeptunes: We are afraid of seeing! Retrieved from Virgool’s Website websitehttps://b2n.ir/298871
Volberda, H. W. Van Den Bosch, F. A. J. & Heij, C. V. (2013). Management innovation: Management as fertile ground for innovation. European Management Review, 10(1), 1–15. https://doi.org/10.1111/emre.12007
Weissman, D. (2017). Understanding the Music Business: Real World Insights. New York: Taylor & Francis.
Wikström, P. (2009). The music industry: Music in the cloud. Polity.
Wikström, P. (2012). A typology of music distribution models. International Journal of Music Business Research, 1(1), 7-20.