تأثیر استفاده از شبکة اجتماعی فیس‌بوک بر اعتماد و مشارکت سیاسی جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تبریز (نویسندة مسئول) Samadadlipour@gmail.com

2 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان V.ghasemi@ltr.ui.ac.ir

3 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان Rezvan_ghassabian@yahoo.com

4 کارشناس‌ارشد تاریخ گرایش مطالعات خلیج فارس، دانشگاه اصفهان Naghitaheri@yahoo.com

چکیده

با پیچیده شدن و گسترش جوامع، اهمیت ارتباطات در بعد سیاسی افزایش یافته است. شبکه‌های اجتماعی مجازی تغییر‌های اساسی در ماهیت و اشکال رفتار سیاسی در جوامع مختلف ایجاد کرده‌اند و نقش مهمی در اعتماد و مشارکت سیاسی افراد دارند. دراین‌راستا، هدف این نوشتار، بررسی تأثیر‌ات استفاده از شبکة اجتماعی فیس‌بوک بر اعتماد و مشارکت سیاسی جوانان شهر تبریز است. تحقیق حاضر، به‌صورت پیمایشی و با استفاده از پرسش‌نامة محقق‌ساخته با حجم نمونة 600 نفر در بین جوانان 18 تا 30 سال کلان‌شهر تبریز در سال 1392 انجام شده است. روش نمونه‌گیری، نمونه‌گیری‌ خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که بین مدت زمان عضویت، میزان استفاده و نوع استفاده از فیس‌بوک با اعتماد و مشارکت سیاسی رابطة معنا¬داری وجود دارد. استفاده از فیس‌بوک برای کسب اخبار و اطلاعات به تقویت اعتماد سیاسی و مشارکت سیاسی متعارف در بین شهروندان منجر می‌شود؛ اما استفاده از آن برای سرگرمی و تفریح، دوست‌یابی، تشکیل گروه و شرکت در بحث‌های گروهی، مشارکت سیاسی غیرمتعارف را تقویت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Using Facebook Social Network on Political Trust and Participation of the Youth

نویسندگان [English]

  • Samad Adlipour 1
  • Vahid Ghassemi 2
  • Rezvan Ghasabi 3
  • Naghi Taheri 4
1 : PhD, student of Sociology, University of Tabriz
2 , Associate professor and faculty member of Department of Social Science, University of Isfahan
3 : PhD, student of Sociology, University of Isfahan
4 , MA in History, Persian Gulf Studies, University of Isfahan
چکیده [English]

The importance of communication in the political dimension has increased, As societies become more complex and  developed.Virtual social networks have engendered fundamental changes in the nature and form of political behaviors in different societies and have important roles in individuals’ political trust and participation. Therefore, the aim of the present study is to investigate the effects of using Facebook social network on the political trust and participation of the youth in Tabriz City. The present study was conducted employing a survey study and using a researcher-made questionnaire distributed among 600 young people aged 18 to 30 years old of Tabriz consisting of the sample size in 2013. The sampling method was multistage cluster sampling method. The results of the present study indicate that there is a significant correlation of the duration of membership in Facebook, the degree and type of using Facebook with political trust and participation. Using Facebook for getting news and information results in reinforcing conventional political trust and participation among citizens, but using it for entertainment and recreation, making friendship, constructing groups and participating in group discussions result in reinforcing unconventional political participation.

پناهی، محمدحسین و عالی‌زاد، اسماعیل، (1384). «تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی». فصلنامۀ علوم اجتماعی، شمارۀ 28 و 29: 131-89.
سردارنیا، خلیل‌الله، (1388). «اینترنت، جنبش‌های اجتماعی جدید و بسیج اعتراض‌ها: بررسی نظری و مصداقی چند جنبش اجتماعی». فصلنامۀ پژوهش‌های ارتباطی، سال 16، شمارۀ 4: 176-151.
سیدامامی، کاووس، (1386). «مشارکت سیاسی دانشجویان: ارزیابی برخی از پیش‌بینی‌کننده‌های مشارکت سیاسی». پژوهشنامة علوم سیاسی، سال دوم، شمارۀ 1: 55-33.
عبداللهیان، حمید و حقگویی، احسن، (1389). «تبیین رابطۀ کاربری اینترنت و مشارکت سیاسی در ایران»، جامعه‌شناسی ایران، سال 10، شمارۀ 4: 159-130.
مسعودنیا، حسین،. محموداوغلی، رضا،. رهبرقاضی، محمودرضا، و فروغی، عاطفه (1390). «بررسی رابطۀ استفاده از اینترنت با رویکرد و مشارکت سیاسی». نشریۀ دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی تبریز. سال 14، شمارۀ 35 و 34: 192-171.
میناوند، محمدقلی، (1384). «اینترنت و توسعۀ سیاسی: حوزۀ عمومی در فضای سایبرنتیک». فصلنامۀ پژوهش علوم سیاسی، شمارۀ 2: 146-119.
هرسیج، حسین،. محموداوغلی، رضا،. رهبرقاضی، محمودرضا، و عباس‌زاده باقی، هادی (1391). «بررسی رابطۀ مصرف رسانه‌ای با مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه اصفهان». فصلنامۀ پژوهش‌های ارتباطی، سال 19، شمارۀ 2: 59-35.
وثوقی، منصور و هاشمی، عبدالرسول، (1383). «روستاییان و مشارکت سیاسی در ایران؛ مطالعۀ موردی: روستاهای حومۀ شهرستان بوشهر». پژوهشنامۀ علوم انسانی، شمارۀ 41 و 42: 186-161.
 
Aarts, K. & Semetko, H. A. (2003). “The Divided Electorate: Effects of Media Use on Political Involvement”. Journal of Politics, 65 (3):759–784.
Baker, A. (2006). Young People, Online Communication & PoliticalParticipation. Retrieved from: www.kuleuven.be/citizenship/bruges/ PDF.
Best, S. J., & Krueger, B. S. (2005). “Analyzing The Representativeness of Internet Political Participation”. Political Behavior, 27 (2): 183-216.
Boyd, D., & Ellison, N. (2007). “Social Network Sites: Definition, History and Scholarship”. Journal of Computer-Mediated Communication, 133: 210-230.
Bretzer, N. Y. (2002). How Can Institutions Better Explain Political Trust Than Capitals Do? PHD Theses, University of Gothenburg.
 
Calenda, D. & Mosca, L. (2007). “The Political Use of the Internet Information”. Communication & Society, (10).
Carter, L. D. (2006). Political Participation in a Digital Age. Ph.D. Dissertation in General Business, Virgina: Faculty of Virgina.
Devreese, C.H. (2007). “Digital Renaissance: Young Consumer and Citizen?”. Annals of the American Academy of Political and SocialScience, 611: 207-216.
Gibson, R. K., Howard, P. E. N., & Ward, S. (2000). Social Capital, Internet Connectedness & Political Participation: A four-country study. Paper Prepared for the 2000 International Political Science Association meeting, Quebec, Canada.
Gibson, R., Lusoli, W., & Ward, S. (2005). “Online Participation in the UK: Testing a Contextualized Model of Internet Effects”. Policy Studies Association, 7(4): 561-583.
Gronlund, k. (2005). “Political Knowledge and The Internet”. Conference of the Nordic Political Association (NOPA). Reykjavik.: 11-13.
Hall, P. (2002). “Great Britain, The Role of Government and Distribution of Social Capital”. In Robert Putnam, (ed), Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society, (Oxford & New York: Oxford University Press).
Huntington, S. (1975). No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries. Cambridge: Harvard University Press.
Lupia, A., & Philpot, T. S. (2002). More Than Kids Stuff: Can News and Information Web Sites Mobilize Young Adults?. Paper Presented at The Annual Meeting of The American Political Science Association, Boston.
Luskin, R. C. (1990). “Explaining Political Sophistication”. Political Behaviorو 12 (4) : 331-361.
Millbath, C. (1981). Political Participation: Hand Book of Political Behavior. New York: Plenum Press.
Mutz, D. C. (2002). “The Consequences of Cross-Cutting Social Networks for Political Participation”. American Journal of Political Science, 46(4): 838-855.
Norris, P. (2000). A Virtuous Circle: Political Communication in Postindustrial Societies. Cambridge: Cambridge University Press.
Pasek, J., Kenski, K., Romer, D., & Jamieson, K. H. (2006). “America’s Youth and Community Engagement: How Use of Mass Media is Related to Civic Activity and Political Awareness. in 14 to 22 Year Olds”. Communication Research, 33(3): 115-135.
Pempek, T., Yermolayeva, Y., Calvert, S. (2009). “College Students' Social Networking Experiences on Facebook”. Journal of Applied Developmental Psychology, 30: 227–238.
Polat, R. K. (2005). “The Internet and Political Participation: Exploring the Explanatory Links”. European Journal of Communication. 20(4): 435-459.
Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The Collapse and Revival of American Democracy. New York: Simon  &Schuster.
Shah, D. V., & Rojas, H., & Cho, J. (2009). “Media and Civic Participation: On Understanding and Misunderstanding Communication Effects”. In J. Bryant and M.B. Oliver (eds), MediaEffects: Advances in Theory and Research. New York: Routledge.
Ward, S., & Vedel, T. (2006). “Introduction: The Potential of the Internet Revisited”. Parliamentary Affairs, 59(2): 299-313.
West, D. M. (2004). “E-Government and the Transformation of Service Delivery and Citizen Attitudes”. Public Administration Review, 64(1): 15-27.