نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام‏نور مرکز بهبهان

2 عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)، نویسندة مسئول. hossein.jahed@gmail.com

چکیده

هدف این مقاله تعیین میزان تأثیر جنگ نرم بر هویت فرهنگی دانشجویان دانشگاه‏های شهرستان بهبهان است که با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی در جامعه آماری شامل 13095 نفر و نمونه آماری 335 نفر انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده و داده‌های جمع‌آوری‏شده با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی از قبیل جداول توزیع فراوانی، آزمون‌های تی تک نمونه‌ای و مستقل تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان داد حدود نیمی از دانشجویان مورد مطالعه بیشتر از حد متوسط در معرض جنگ نرم قرار دارند و میزان پایبندی به مؤلفه‌های هویت فرهنگی ملی، مذهبی و قومی در دانشجویانی که بیشتر در معرض جنگ نرم بوده‌اند نسبت به دانشجویانی که کمتر در معرض جنگ نرم بوده‌اند به طور معنا‌داری کمتر است و میزان آمادگی آنها برای پذیرش مؤلفه‌های فرهنگی تبلیغی دشمن به طور معنا‌داری بیشتر است. همچنین نتایج حاکی از آن بود که در وضعیت کنونی، دانشجویان هنوز وابستگی و پایبندی مطلوبی به هویت فرهنگی ایرانی- اسلامی دارند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Consequences of Soft War on Student’s Cultural Identity: Case Study of Students of Behbahan’s Universities

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rahim Jafarzadeh 1
  • seyed mohammad Hosseini 2
  • hosseinali Jahed 3

1 , Faculty member of Payamnoor university of Behbahan

2 Faculty member of Tehran University

3 , PhD in higher education management, faculty member of yadegare emem Khomeini(Rah) branch, Islamic Azad university, Corresponding Author,

چکیده [English]

This study sought to explore the effect of soft war on university students’ cultural identity. To this end, the participants of the study were 335 undergraduate university students of Behbahan. A questionnaire (author and year) was used to collect the data in the current investigation. Descriptive and inferential statistics (i.e. t-tests) were used to analyze the data. Findings showed that the majority of students’ identities (i.e. cultural, religious, and national) who were under the influence of soft war, were greatly affected by this position. Moreover, they adhered strictly to the enemy’s cultural propaganda comparing to those students who were less exposed to soft war. However, the results indicated that in the present condition, students are still committed to Iranian-Islamic cultural identity.  .

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture
  • Cultural Identity
  • Soft War
  • university students’
  • higher education Higher education
احمدى، حمید(1386). «بررسى هویت ملى و ارتباط آن با برخى متغیرهاى اجتماعى و جمعیتى: مطالعه موردى شهر یاسوج»، مجلة پژوهشى دانشگاه اصفهان (علوم انسانى)، جلد 25، شماره 4، 102-87.
اشرفی، ابولفضل (1377). بی‌هویتی اجتماعی و گرایش به غرب: بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر گرایش نوجوانان به الگوهای فرهنگ غربی (رپ و هوی متال)، تهران: پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
افتخاری، اصغر و همکاران.(1389). قدرت نرم ، فرهنگ و امنیت، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
الیاسی، محمد حسین(1388). «میزان تهدیدات نرم رسانه‌ای غرب بر اقوام ایرانی»، فصلنامه عملیات روانی شماره 20، 52-35.
جنکیتز، ر. (١٣٨١). هویت اجتماعی، ترجمة تورج یاراحمدی، تهران: شیرازه.
حسینی، سیدمحمد و جاهد، حسینعلی(1392). «تبیین رسالت دانشگاه و دانشگاهیان در مقابله با جنگ نرم»، دوفصلنامة قدرت نرم، شمارة 9، 62-41.
دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی(1389). آشنایی با جنگ نرم، ویرایش اول. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
دورکیم، امیل(1381). دربارة تقسیم کار اجتماعی، ترجمة باقر پرهام، تهران: نشر مرکز.
سرمد، زهر، بازرگان، عباس و حجازی، الهه(1383). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه.
عبداللهی‌نژد، علیرضا(1390). «مطالعة الگوهای نوین جنگ رسانه‌ای غرب علیه جمهوری اسلامی ایران»، دوفصلنامة قدرت نرم، شمارة اول، 34-1.
علمداری، معین(1383). «هویت، تاریخ و روایت در ایران» در: هویت، ملیت و قومیت؛ به کوشش حمید احمدی، تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
علیخانی، اسماعیل(1387). صف‌بندی سیاسی در قرآن، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
قرآن مجید، سورة نساء، آیة 89.
قهرمان‌پور، رحمان(1385). «نقش نهادهای مدنی در فرایند تکوین هویت ملی در ایران»، در: نهادهای مدنی و هویت در ایران، به کوشش داوود غرایاق زندی، تهران: انتشارات تمدن ایرانی.
لباف، فریبا(1390). «مقابله با جنگ نرم در دانشگاه»، فصلنامه توسعة مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، شمارة 21، 124-103.
مجتهدزاده، پروین(1378). «ایران و ایرانی بودن در آستانة قرن 21»، فصلنامة اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 149 و 150، 21-4.
 
مرادی، علی(1389). از جنگ سخت تا جنگ نرم، 15 فروردین، قابل دسترس در:
نائینی، علی محمد(1387). قدرت و تهدید نرم در مطالعات امنیتی، مجموعه مقالات قدرت نرم، جلد اول، تهران: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج.
هرسیج، حسین و تویسرکانی، مجتبی(1389). «تأثیر مؤلفه‌های هویت‌ساز ایرانی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامة تحقیقات فرهنگی، شمارة 9، 180-151.
Burke, P. (1991). «Identity Processes and Social Stress», American Sociological Review, 59(6): 836-849.
Levin, J.P. (2008). Sociology and social psychology. Boston: MCGraw-Hill .
Nye, J. S. (2006) “Transformational Leadership and U. S. Grand Strategy”, Foreign Affairs, 85 (4), July/August.
Nye, J. S. (2002). “Limits of American Power”, Political Science Quarterly, Vol. 117 (4): 545-559.
Olson, E. T. (2002). “Personal Identity”, in: The Stanford Encyclopedia of philosophy, Edward N. Zalta(ed.), available at: http://plato.stanford.edu/entries/identity-personal/, accessed: 14 July 2009